Mandag, 18 november 2019

FN på dit sprog

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Forside billede UNDP Supriya Biswas 2010

Verdensmålene for bæredygtig udvikling blev besluttet under FN’s topmøde for bæredygtig udvikling den 25. – 27. september 2015. Topmødet og generalforsamlingens session var unik - ikke kun på grund af dets 70-års jubilæum, men også fordi medlemslandene stod overfor en historisk udfordring i forhold til at sætte verden på rette kurs. De nye Verdensmål er universelle, og fokuserer derfor i lige så høj grad på Danmark og Norden som på de fattigste lande i verden. Mange af de vigtigste mål er en videreudvikling af 2015-målene, såsom udryddelse af fattigdom og sult, ligestilling mellem kønnene og styrkelse af det globale udviklingspartnerskab. Nogle af målene er helt nye, idet nogle af de tidligere delmål fra 2015-målene er blevet opgraderet og er blevet deres egne, uafhængige mål.

17 Verdensmål der skal forandre vores verden

SustainableDevelopmentGoals icons 01Afskaf fattigdom. Fattigdom omfatter flere dimensioner end den økonomiske. Fattigdom betyder blandt andet en mangel på frihed, magt, indflydelse, sundhed, uddannelse og fysisk sikkerhed. Vi er tilbøjelige til at tale om multidimensional fattigdom. Særligt udsatte er kvinder og piger. Det er vigtigt, at alle lande medtages uanset deres økonomiske status, da fattige mennesker også findes i rige og mellemindkomstslande.

Sustainable Development Goals icons 02Stop sult. Sikker adgang til mad, afskaffelse af sult, opnåelse af fødevaresikkerhed,  bedre kost og fremme af bæredygtigt landbrug. Adgang til tilstrækkelig og nærende mad er en menneskeret, som ethvert land har pligt til at sikre sine borgere. I dag lever omkring 850 millioner mennesker verden over i sult. Dette er en humanitær katastrofe i sig selv og forhindrer mange landes udvikling og vækst på grund af den indvirkning, som utilstrækkelig ernæring har på indlæring og produktiv arbejde. Der er særlig fokus på at sikre fødevaresikkerheden for piger og drenge, piger i puberteten og gravide kvinder, da disse grupper er mest udsatte for sult og underernæring.

Sustainable Development Goals icons 03Sundhed og trivsel. Sørge for at alle kan leve et sundt liv og sikre alles trivsel i alle aldre. Et godt helbred er en grundlæggende forudsætning for et menneskes evne til at nå sit fulde potentiale og bidrage til samfundet. Investeringer i sundhed ved, for eksempel, sundhedssystemer er en investering i udviklingen af samfundet. Desuden er optimal sundhed, herunder den nødvendige lægebehandling, mad, vand, ren luft, sanitet, hygiejne og lægemidler, grundlæggende menneskerettigheder.

Sustainable Development Goals icons 04Kvalitetsuddannelse. Uddannelse er en grundlæggende menneskerettighed. Alligevel anslås det stadig, at 250 millioner børn ikke er i stand til at læse og skrive, når de når fjerde klasse. 774 millioner mennesker i verden er analfabeter, to tredjedele af dem er kvinder. Forskning viser at uddannelse af høj kvalitet for alle er en af de væsentligste grundsten for velstand, sundhed og ligestilling mellem kønnene i ethvert samfund. Dette gælder især for investering i pigers uddannelse, hvor virkningerne i forhold til at fremme økonomisk udvikling og bekæmpe fattigdom er tydelige. God uddannelse til alle og fremme af livslang læring for alle spiller en vigtig rolle, da det bidrager til opfyldelsen af målene i 2030-dagsordenen på flere områder.

Sustainable Development Goals icons 05Ligestilling mellem kønnene. Ligestilling er en forudsætning for en bæredygtig og fredelig udvikling. Ligestilling opnås når kvinder og mænd, piger og drenge har lige rettigheder, betingelser, muligheder og magt til at forme deres eget liv og bidrage til samfundet. Det handler om en retfærdig fordeling af magt, indflydelse og ressourcer i samfundet. Det skal være slut med, at kvinder og piger generelt har en underordnet magtposition i forhold til mænd og drenge i samfundet.

Sustainable Development Goals icons 06Rent vand og sanitet. Vand er en grundlæggende forudsætning for alt liv på jorden og dermed en forudsætning for bæredygtig udvikling. En meget stor del af personer der lever i fattigdom, har ikke adgang til rent vand og basal sanitet. Ubehandlet spildevand fra industri og husholdninger fører til vandforurening og skaber et usundt miljø, der især rammer mennesker som lever i fattigdom. Vand er også afgørende for verdens fødevare- og energiproduktion, og dermed kan mangel på vand blive årsagen til konflikt. Gennemskuelig vandforvaltning både i og mellem stater er en forudsætning for bæredygtig vandanvendelse. Mål 6 er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at disse ressourcer håndteres på en bæredygtig måde.

Sustainable Development Goals icons 07Bæredygtig energi. Global adgang til moderne, vedvarende energi og renere brændstoffer er en forudsætning for at bekæmpe mange af de udfordringer, verden står overfor i dag, såsom fattigdom, fødevaresikkerhed, klimaforandringer, rent vand, sundhed og økonomisk vækst. En stor del af den øgede emission af drivhusgasser kommer fra den måde vi udtrækker, transformerer og bruger fossile brændstoffer til energi. Fossile brændstoffer udgør næsten 80 procent af den samlede energiforsyning globalt. Der bør laves mere effektive foranstaltninger for at fremskynde overgangen til et mere bæredygtigt energiforbrug. Mål 7 skal sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle til en overkommelig pris.

Sustainable Development Goals icons 08Anstændige jobs og økonomisk vækst. Mere end halvdelen af verdens medarbejdere arbejder under usikre ansættelsesforhold og er ofte fanget i en ond cirkel af lav produktivitet, jobs med lav løn og begrænset adgang til uddannelse og social sikring. Det gælder i højere grad kvinder end mænd. I løbet af de næste 20 år forventes det, at den globale arbejdsstyrke vil stige med 800 millioner mennesker. Dette kræver en stor indsats for at skabe nye arbejdspladser. Mål 8 skal sikre en stabil og bæredygtig økonomisk vækst, samt produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

Sustainable Development Goals icons 09Industri, innovation og infrastruktur. Politik som øger produktionskapaciteten, produktiviteten og produktiv beskæftigelse, der fremmer en bæredygtig industriel udvikling, universel adgang til overkommelige, pålidelige, bæredygtige og moderne energitjenester, samt bæredygtige transportsystemer, som leverer robust infrastruktur af høj kvalitet, bliver stadig vigtigere i en urbaniseret verden. Mål 9 skal arbejde for at opbygge en robust infrastruktur, fremme en rummelig og bæredygtig industrialisering, og fremme innovation.

Sustainable Development Goals icons 10Reducér ulighed. Selvom mange fattige lande har haft en positiv økonomisk udvikling pga. fattigdomsbekæmpelse, så er kløften mellem individer og grupper, baseret på køn, alder, etnicitet, og økonomisk og social status, steget. Et egalitetssamfund er baseret på princippet om lige rettigheder for alle, uanset køn, seksuel orientering, etnicitet, handicap, herkomst, religion eller tro. Dette er grundlaget for en retfærdig fordeling af ressourcer og økonomisk og politisk indflydelse i samfundet. Mål 10 skal arbejde for at sikre adgang til ressourcer og sikre muligheden for at alle kan deltage i og påvirke en fair udvikling af samfundet nationalt og internationalt.

Sustainable Development Goals icons 11Bæredygtige byer og samfund. Urbanisering er omfattende og transformerende i hele verden. Over halvdelen af verdens befolkning bor i byområder, og i 2050 forventes andelen at være steget til 70 procent. Byerne er ofte på forkant med udviklingen, og er et knudepunkt for innovation og nye idéer. Den hurtige og store migration til byerne stiller nye krav, der skal behandles på en økologisk, økonomisk og socialt bæredygtig måde. Mål 11 skal sikre, at byer og byområder er inkluderende, sikre, robuste og holdbare.

Sustainable Development Goals icons 12Ansvarligt forbrug og produktion. Bæredygtigt forbrug og produktion indebærer en effektiv udnyttelse af ressourcer samt hensyntagen til de økosystemer, der er afgørende for en reduceret påvirkning og sikker levering af farlige kemikalier. Det betyder ikke kun miljømæssige fordele, men også sociale og økonomiske fordele, såsom øget konkurrenceevne, industriel udvikling på det globale marked, øget beskæftigelse, mere sundhed og dermed reduceret fattigdom. Bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre er derfor en forudsætning for at konvertere til en grøn økonomi og bæredygtig udvikling, og er et mål, der supplerer de øvrige mål.

Sustainable Development Goals icons 13Klimaindsats. Klimaforandringerne er en af vores største udfordringer. Vi risikerer at den gennemsnitlige globale opvarmning overstiger to grader celsius, hvilket vil få alvorlige konsekvenser for økosystemer, havforurening, menneskers sikkerhed, fødevareproduktion, vandforsyning, sundhed og øger risikoen for vejrrelaterede naturkatastrofer. Klimaindsatsmålet understøtter fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, og kan give positive synergieffekter og muligheder for at bekæmpe mange af de udfordringer verden står overfor i dag, såsom fødevaresikkerhed, rent vand, bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og økosystemer, menneskers sikkerhed, ligestilling, sundhed og økonomisk vækst.

Sustainable Development Goals icons 14Liv i havet. Mange af havets fiskebestande er truet pga. overfiskeri, og derfor kræver det en global indsats at fremme genopbygningen af de truede fiskebestande. Fiskeri bør være baseret på at opnå et maksimalt bæredygtigt udbytte, hvor der tages hensyn til særlige forhold i bestemte regioner og have. Nye og forbedrede foranstaltninger og politikker er nødvendige for at bekæmpe forurening, overfiskeri og udvinding af naturressourcer. Beskyttelse og genopretning af kyst- og havområder er vigtige foranstaltninger, der er med til at bevare biodiversiteten og fiskeriressourcerne, samt styrke modstandsdygtigheden overfor klimaforandringer. Yderligere udfordringer ved at sikre havets produktion af fødevarer er vragrester, mikroplast og især havforurening, som viser betydningen og sammenhængen mellem livet i havet og klimaforandringerne.

Sustainable Development Goals icons 15Liv på land. Biodiversitet er et afgørende fundament for jordens livsbevarende systemer, og vores nuværende og fremtidige velstand hviler på dette grundlag. En langsigtet bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og økosystemerne er en vigtig faktor for, at folk kan slippe permanent ud af fattigdom. At tage ansvar for dette ligger hos de udviklede lande såvel som hos udviklingslandene. Mål 15 skal beskytte, genoprette og fremme en bæredygtig udnyttelse af økosystemerne, sikre et bæredygtig skovbrug, bekæmpe ørkendannelse og stoppe ødelæggelsen af jorden og tab af biodiversitet.

Sustainable Development Goals icons 16Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Fredelige samfund og frihed uden vold er både et mål og et middel til bæredygtig udvikling. Varige fremskridt kan ikke opnås i en kontekst præget af vold, konflikt og trusler om vold. En velfungerende offentlig regering med ansvarlige institutioner, høj gennemskuelighed og retfærdige principper har en fundamental værdi. Det danner grundlaget for god regeringsførelse, herunder korruptionsbekæmpelse, som er en af de vigtigste drivkræfter for udvikling. I et retfærdigt samfund er alle mennesker lige overfor loven, og alle har adgang til domstolene. Derudover bør alle have mulighed for at have indflydelse på beslutningsprocesserne.

Sustainable Development Goals icons 17Globale partnerskaber. Omfanget og ambitionerne for den nye dagsorden for bæredygtig udvikling kræver, at det globale partnerskab genoptages for at sikre dagsordenens gennemførelse. Det vil kræve en intensiv global forpligtelse. Regeringer, den private sektor, civilsamfundet, FN-systemet og andre interessenter skal arbejde sammen, for at opnå de resultater vi har sat os for at opnå inden 2030. Mobiliseringen af de nødvendige ressourcer til at gennemføre disse mål inden 2030 bygger på en ånd af global solidaritet, og fokuserer specifikt på behovene hos de fattigste og mest udsatte mennesker, med deltagelse fra alle lande, alle partier og alle mennesker.

Mere information på engelsk om Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan findes her.

7

António Guterres' meddelelse i forbindelse med FN-dagen den 24. oktober 2019.

Banner
Banner
Banner
Banner