Torsdag, 14 november 2019

FN på dit sprog

STATUT FOR DEN MELLEMFOLKELIGE DOMSTOL - Kapitel I

Artikel indeks
STATUT FOR DEN MELLEMFOLKELIGE DOMSTOL
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Alle sider
 
Kapitel I
RETTENS SAMMENSÆTNING

Artikel 2.

Domstolen skal sammensættes af uafhængige dommere, der vælges uden hensyn til deres nationalitet blandt personer, der nyder den højeste moralske anseelse, og som opfylder de betingelser, der i deres eget land kræves for at beklæde de højeste dommerembeder, eller som er retskyndige af anerkendt sagkundskab i mellemfolkelig ret.

Artikel 3.

1. Domstolen består af femten medlemmer, af hvilke der ikke må være to, som er statsborgere i den samme stat.

2. En person, som med medlemskab af domstolen for øje ville kunne anses som statsborger i mere end een stat, skal betragtes som statsborger i den stat, i hvilken han sædvanligvis udøver borgerlige og politiske rettigheder.

Artikel 4.

1. Medlemmerne af domstolen vælges af plenarforsamlingen og af sikkerhedsrådet på grundlag af en liste af personer, der foreslås af hvert lands gruppe af dommere i den faste voldgiftsret overensstemmende med nedenstående regler.

2. Med hensyn til medlemmer af de Forenede Nationer, som ikke er repræsen

terede i den faste voldgiftsret, foreslås kandidaterne af disse landes grupper, som udpeges i dette øjemed af deres regeringer på de samme vilkår som de, der er fastsat for voldgiftsrettens medlemmer i artikel 44 i Haagerkonventionen af 1907 om fredelig bilæggelse af mellemfolkelige stridigheder.

3. I mangel af særlig aftale fastsætter plenarforsamlingen efter forslag af sikkerhedsrådet de betingelser, hvorunder en stat, der har antaget domstolens statut, men ikke er medlem af de Forenede Nationer, kan deltage i valget af domstolens medlemmer.

Artikel 5.

1. Senest tre måneder inden tidspunktet for valget opfordrer de Forenede Nationers generalsekretær skriftligt de medlemmer af den faste voldgiftsret, som tilhører de stater, der er deltagere i nærværende statut, såvel som medlemmerne af de nationale grupper, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 4, pkt. 2, til, hver gruppe for sig, inden for en nærmere fastsat frist at foreslå sådanne personer, som er egnede til at være medlemmer af domstolen.

2. Ingen gruppe kan i noget tilfælde foreslå mere end fire personer, hvoraf højst to af dens egen nationalitet. I intet tilfælde kan der foreslås et større antal kandidater end det dobbelte af de pladser, som skal besættes.

Artikel 6.

Det henstilles til hvert lands gruppe, at den, forinden den udpeger disse kandidater, rådspørger den højeste domstol, de juridiske fakulteter og højskoler, de nationale akademier og de nationale afdelinger af mellemfolkelige akademier, som giver sig af med retsstudiet.

Artikel 7.

1. Generalsekretæren affatter i alfabetisk orden en liste over alle således foreslåede personer. Bortset fra det i artikel 12, pkt. 2 omhandlede tilfælde kan alene de på denne liste opførte personer vælges til medlemmer af domstolen.

2. Generalsekretæren forelægger denne liste for plenarforsamlingen og for sikkerhedsrådet.

Artikel 8.

Plenarforsamlingen og sikkerhedsrådet vælger uafhængigt af hinanden domstolens medlemmer.

Artikel 9.

Ved ethvert valg, skal de, som foretager valget, have for øje, at de personer, der vælges til medlemmer af domstolen, ikke blot hver for sig opfylder de stillede betingelser, men også i forening frembyder sikkerhed for, at civilisationens hovedformer og de vigtigste retssystemer i verden bliver repræsenteret deri.

Artikel 10.

1. Som valgte anses de, der har opnået absolut stemmeflertal i plenarforsamlingen og sikkerhedsrådet.

2. Der skal ikke ved nogen afstemning af sikkerhedsrådet, hvad enten den drejer sig om valget af dommere eller udpegningen af medlemmer til det i artikel 12 omhandlede fællesudvalg, være nogen som helst forskel mellem faste og ikke-faste medlemmer af sikkerhedsrådet.

3. I tilfælde af, at mere end een statsborger i den samme stat opnår absolut stemmeflertal både i plenarforsamlingen og i sikkerhedsrådet, skal alene den ældste af dem anses som valgt.

Artikel 11.

Hvis der efter det første valgmøde endnu er pladser at besætte, foretages der på samme måde et andet valg og, hvis det er nødvendigt, et tredie valg.

Artikel 12.

1. Hvis der efter det tredie valgmøde endnu er pladser at besætte, kan der til ethvert tidspunkt efter anmodning enten af plenarforsamlingen eller sikkerhedsrådet nedsættes et fællesudvalg af seks medlemmer, hvoraf de tre er udpeget af plenarforsamlingen og de tre af sikkerhedsrådet, med det formål at stille forslag med absolut flertal om besættelse af hver enkelt ledig plads til særskilt antagelse i plenarforsamlingen og i sikkerhedsrådet.

2. Fællesudvalget kan på denne liste opføre navnet på enhver person, der opfylder de stillede betingelser, og som opnår enstemmighed, selv om han ikke var opført på den i artikel 7 omhandlede liste.

3. Hvis fællesudvalget kommer til det resultat, at det ikke vil lykkes at sikre valget, skal de allerede valgte medlemmer af domstolen inden for et af sikkerhedsrådet fastsat tidsrum besætte de ledige pladser ved valg blandt de personer, som har opnået stemmer enten i plenarforsamlingen eller i sikkerhedsrådet.

4. Hvis stemmerne blandt dommerne står lige, skal den ældste dommers stemme gøre udslaget.

Artikel 13.

1. Domstolens medlemmer vælges for ni år og kan genvælges; for så vidt angår de ved det første valg til domstolen valgte dommere skal funktionstiden for fem dommere dog udløbe efter tre års forløb, og funktionstiden for fem andre dommere udløbe efter seks års forløb.

2. De dommere, hvis funktionstid skal udløbe efter forløbet af de ovenfor nævnte begyndelsesperioder af tre eller seks år, skal udvælges ved lodtrækning, der skal foretages af generalsekretæren umiddelbart efter, at det første valg har fundet sted.

3. Medlemmerne af domstolen forbliver i deres stilling, indtil andre er valgt i deres sted. Efter at sådant valg har fundet sted, skal de dog afslutte behandlingen af sådanne sager, som de allerede har påbegyndt.

4. I tilfælde af, at et medlem af domstolen trækker sig tilbage, skal meddelelse herom tilstilles domstolens formand til oversendelse til generalsekretæren. Denne sidstnævnte underretning medfører, at stillingen er ledig.

Artikel 14.

Ledige pladser besættes på samme måde som ved det første valg med forbehold af følgende bestemmelse: inden en måned, efter at pladsen er blevet ledig, skal generalsekretæren udsende de i artikel 5 foreskrevne opfordringer, og dagen for valget skal fastsættes af sikkerhedsrådet.

Artikel 15.

Et medlem af domstolen, som vælges i stedet for et medlem, hvis funktionstid endnu ikke er udløbet, fuldender sin forgængers funktionstid.

Artikel 16.

1. Domstolens medlemmer kan ikke udøve nogen politisk eller administrativ virksomhed eller have nogen anden beskæftigelse af faglig art.

2. I tvivlstilfælde træffer domstolen afgørelse.

Artikel 17.

1. Domstolens medlemmer kan ikke udøve hvervet som agent, rådgiver eller sagfører i nogen sag.

2. De kan ikke tage del i behandlingen af nogen sag, i hvilken de tidligere har taget aktiv del som den ene af parternes agenter, rådgivere eller sagførere eller som medlemmer af nogen national eller mellemfolkelig domstol, af en undersøgelseskommision eller i nogen anden egenskab.

3. I tvivlstilfælde træffer domstolen afgørelse.

Artikel 18.

1. Domstolens medlemmer kan ikke afsættes,medmindre de efter de andre medlemmers enstemmige opfattelse har ophørt med at opfylde de stillede betingelser.

2. Generalsekretæren skal underrettes officielt herom af retsskriveren.

3. Denne meddelelse medfører, at pladsen betragtes som ledig.

Artikel 19.

Domstolens medlemmer nyder under udøvelsen af deres hverv de diplomatiske forrettigheder og immuniteter.

Artikel 20.

Ethvert medlem af domstolen skal forinden at træde i virksomhed i et offentligt møde afgive en højtidelig erklæring om at ville udføre sit hverv upartisk og samvittighedsfuldt.

Artikel 21.

1. Domstolen vælger sin formand og sin næstformand for tre år; de kan genvælges.

2. Domstolen udnævner sin retsskriver og kan træffe bestemmelse om udnævnelse af sådanne andre embedsmænd, som måtte være nødvendige.

Artikel 22,

1. Domstolens sæde skal være i Haag. Dette skal dog ikke forhindre domstolen i at træde sammen og udøve sin virksomhed andetsteds, nårsomhelst domstolen anser det for ønskeligt.

2. Formanden og retsskriveren skal have bopæl ved domstolens sæde.

Artikel 23.

1. Domstolen er til stadighed samlet, bortset fra retsferierne, hvis tidspunkter og varighed fastsættes af domstolen.

2. Domstolens medlemmer har ret til regelmæssig orlov, hvis tidspunkt og varighed fastsættes af domstolen under hensyntagen til afstanden mellem Haag og hver enkelt dommers hjem.

3. Domstolens medlemmer skal, bortset fra orlov, forhindring på grund af sygdom eller anden alvorlig årsag, som behørigt begrundes over for formanden, til enhver tid være til rådighed for domstolen.

Artikel 24.

1. Hvis et af domstolens medlemmer af særlige grunde ikke mener at burde tage del i pådømmelsen af en bestemt sag, meddeler han dette til formanden.

2. Hvis formanden mener, at et af rettens medlemmer af særlige grunde ikke bør tage del i behandlingen af en bestemt sag, underretter han den pågældende derom.

3. Hvis der i sådanne tilfælde består meningsforskelle mellem det pågældende medlem af domstolen og formanden, træffer domstolen afgørelse.

Artikel 25.

1. For så vidt andet ikke udtrykkelig er bestemt i nærværende statut, udøver domstolen sin virksomhed i møder, hvori alle dens medlemmer er tilstede.

2. Med forbehold af, at det antal dommere, der er til rådighed for at gøre domstolen beslutningsdygtig, ikke derved bringes under elleve, kan domstolens reglement fastsætte, at en eller flere dommere, efter omstændighederne og på omgang, kan fritages for at give møde.

3. Et antal af ni dommere er tilstrækkeligt til at gøre domstolen beslutningsdygtig.

Artikel 26.

1. Domstolen kan når som helst nedsætte en eller flere afdelinger, der består af i det mindste tre dommere, eftersom domstolen måtte bestemme, til behandling af særlige arter af sager, for eksempel sager vedrørende arbejdsforhold og sager vedrørende transit og samfærdsel.

2. Domstolen kan når som helst nedsætte en afdeling til behandling af en bestemt sag. Antallet af dommere i en sådan afdeling skal fastsættes af domstolen med godkendelse af parterne.

3. Sager skal behandles og afgøres af de i nærværende artikel omhandlede afdelinger, hvis parterne fremsætter begæring derom.

Artikel 27.

En dom afsagt af en af de i artiklerne 26 og 29 omhandlede afdelinger skal betragtes som afsagt af domstolen.

Artikel 28.

De i artiklerne 26 og 29 omhandlede afdelinger kan med parternes samtykke træde sammen og udøve deres virksomhed andetsteds end i Haag.

Artikel 29.

For at fremme en hurtig behandling af sagerne opretter domstolen hvert år en afdeling bestående af fem dommere, som har til opgave at behandle sagerne efter en afkortet retsforhandling, når parterne fremsætter begæring derom. Endvidere skal to dommere udvælges for at afløse dommere, som måtte være ude af stand til at tage sæde.

Artikel 30.

1. Domstolen fastsætter i et reglement den fremgangsmåde, hvorefter den udøver sin virksomhed. Den træffer navnlig bestemmelse om sin retsforhandling.

2. Domstolens reglement kan give bestemmelser om meddommere, som kan tage sæde sammen med domstolen eller i enhver af afdelingerne uden stemmeret.

Artikel 31.

1. Dommere af en af parternes nationalitet bevarer retten til at deltage i behandlingen af den sag, som er forelagt domstolen.

2. Hvis der i domstolen sidder en dommer af den ene parts nationalitet, kan enhver anden part udpege en person efter eget valg til at deltage i sagens behandling som dommer. Denne bør fortrinsvis tages blandt sådanne personer, som har været bragt i forslag i henhold til artiklerne 4 og 5.

3. Hvis der i domstolen ikke sidder nogen dommer af parternes nationalitet, kan hver af parterne udpege en dommer på samme måde som foreskrevet under det foregående punkt.

4. Nærværende artikel finder anvendelse i de i artiklerne 26 og 29 omhandlede tilfælde. I sådanne tilfælde skal formanden anmode en eller om nødvendigt to af de medlemmer af domstolen, der udgør afdelingen, om at overlade deres pladser til medlemmer af domstolen af de interesserede parters nationalitet og, hvis sådanne ikke findes eller er forhindrede, til dommere, der særligt er udpeget af parterne.

5. Når flere parter optræder sammen under en sag, anses de ved anvendelsen af de ovennævnte bestemmelser kun som een part. I tvivlstilfælde træffer domstolen afgørelse.

6. Dommere, som er udpeget på den i nærværende artikels punkter 2, 3 og 4 omhandlede måde, skal opfylde de i nærværende statuts artikler 2; 17, pkt. 2; 20 og 24 omhandlede forskrifter. De deltager i sagens afgørelse på fuldkommen lige fod med de andre dommere.

Artikel 32.

1. Domstolens medlemmer erholder et årligt vederlag.

2. Formanden erholder et særligt årligt honorar.

3. Næstformanden erholder et særligt honorar for hver dag, han udfører formandens funktioner.

4. Dommere, som udpeges i henhold til artikel 31 ud over domstolens egne medlemmer, erholder en godtgørelse for hver dag, de udøver deres funktioner.

5. Disse vederlag, honorarer og godtgørelser fastsættes af plenarforsamlingen. De kan ikke nedsættes under funktionstiden.

6. Retsskriverens lønning fastsættes af plenarforsamlingen efter forslag af domstolen.

7. Et af plenarforsamlingen vedtaget reglement fastsætter de nærmere betingelser, hvorunder pension kan ydes domstolens medlemmer og retsskriveren, såvel som de betingelser, hvorunder domstolens medlemmer og retsskriveren får deres rejseudgifter godtgjort.

8. De ovennævnte vederlag, godtgørelser og honorarer er fritaget for enhver beskatning.

Artikel 33.

De med domstolen forbundne omkostninger afholdes af de Forenede Nationer på den måde, som plenarforsamlingen beslutter.

 


António Guterres' meddelelse i forbindelse med FN-dagen den 24. oktober 2019.

Banner
Banner
Banner
Banner