Torsdag, 21 november 2019

FN på dit sprog

STATUT FOR DEN MELLEMFOLKELIGE DOMSTOL - Kapitel IV

Artikel indeks
STATUT FOR DEN MELLEMFOLKELIGE DOMSTOL
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Alle sider
 
Kapitel IV
RESPONSA

Artikel 65.

1. Domstolen kan afgive responsa om ethvert juridisk spørgsmål, når anmodning derom fremsættes af noget organ eller nogen institution, som ved de Forenede Nationers pagt eller i henhold til dennes bestemmelser måtte være bemyndiget til at fremsætte en sådan anmodning.

2. De spørgsmål, hvorom der afæskes domstolen et responsum, skal forelægges denne gennem en skriftlig anmodning, der nøjagtigt angiver det spørgsmål, hvorom domstolens responsum udbedes. Der vedlægges alle dokumenter, som kan tjene til at belyse spørgsmålet.

Artikel 66.

1. Retsskriveren giver omgående alle stater, som er berettigede til at møde for domstolen, meddelelse om anmodningen om det pågældende responsum.

2. Endvidere skal retsskriveren ved en særlig og direkte meddelelse underrette enhver stat, der er berettiget til at møde for domstolen, eller enhver mellemfolkelig organisation, som efter domstolens eller, hvis den ikke er samlet, efter formandens skøn må anses for egnet til at give oplysninger vedrørende spørgsmålet om, at domstolen er beredt til at modtage skriftlige erklæringer inden for en af formanden fastsat frist eller til at påhøre mundtlige erklæringer under et offentligt i denne anledning afholdt møde.

3. Hvis en af disse stater ikke har modtaget den i nærværende artikels pkt. 2 omhandlede særlige meddelelse og udtrykker ønske om at forelægge en skriftlig erklæring eller om at blive hørt, træffer domstolen afgørelse.

4. De stater eller organisationer, der har afgivet skriftlige eller mundtlige erklæringer, skal have adgang til at fremkomme med bemærkninger til de af andre stater og organisationer afgivne erklæringer på den måde, i den udstrækning og inden for de tidsfrister, som domstolen eller, hvis den ikke er samlet, formanden fastsætter i hvert enkelt tilfælde. I dette øjemed skal retsskriveren i god tid sende de skriftlige erklæringer til stater eller organisationer, der selv har afgivet sådanne.

Artikel 67.

Domstolen afgiver sine responsa i et offentligt møde, om hvilket generalsekretæren og repræsentanterne for de direkte interesserede medlemmer af de Forenede Nationer, andre stater og mellemfolkelige organisationer i forvejen skal underrettes.

Artikel 68.

Ved afgivelsen af sine responsa skal domstolen endvidere følge sådanne af nærværende statuts bestemmelser, som finder anvendelse i de processuelle sager, i det omfang, den finder dem anvendelige.António Guterres' meddelelse i forbindelse med FN-dagen den 24. oktober 2019.

Banner
Banner
Banner
Banner