Keskiviikko, 13 marraskuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet.

Maailman johtajat päättivät kestävän kehityksen tavoitteista (eng. Sustainable Development Goals, SDGs) kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa 25.27.9.2015. Kestävän kehityksen tavoitteet korvaavat vuonna 2000 asetetut YK:n vuosituhattavoitteet, ja ne ohjaavat YK:n jäsenmaiden toimintaa vuoteen 2030 saakka.

Kestävän kehityksen tavoitteet jakautuvat 17 päätavoitteeseen, joilla on yhteensä 169 alatavoitetta. Monet tavoitteista ovat jatkoa vuosituhattavoitteille, kun taas osa on täysin uusia.

Tavoitteiden päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille, jättämättä ketään kehityksen ulkopuolelle. Tämä on mahdollista, jos huomioimme niin ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet kuin talouden.

Kestävän kehityksen tavoitteet linkittyvät toisiinsa ja tukevat toinen toistaan. Yhtä tavoitetta ei siis voi saavuttaa ilman toista.

Lisäksi kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja. Ne koskevat siis meitä kaikkia: valtioita, yrityksiä, järjestöjä sinua ja minua. Tavoitteet eivät myöskään keskity pelkästään köyhien maiden olojen parantamiseen, vaan ne velvoittavat kaikkia YK:n jäsenmaita. 

kestävän kehityksen tavoitteet 17

Sustainable Development Goals FI RGB 011. Ei köyhyyttä. Köyhyys tulee poistaa kaikissa sen muodoissa kaikkialta maailmassa. Köyhyyttä voi ilmetä maailmassa monin eri tavoin, esimerkiksi taloudellisena ja sosiaalisena eriarvoisuutena tai koulutus- tai vaikutusmahdollisuuksien puutteena. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin sekä mahdollisuudet peruspalveluihin. 

 

Sustainable Development Goals FI RGB 022. Ei nälkää. Nälän poistaminen, ruokaturvan saavuttaminen, ravitsemuksen parantaminen sekä kestävän maatalouden edistäminen ovat tämän tavoitteen keskiössä. On aika miettiä, kuinka kasvatamme, jaamme ja kulutamme ruokaa ympäristöä rasittamatta sekä oikeudenmukaisesti. Meidän tehtävämme on varmistaa, että kaikki, erityisesti köyhät ja huono-osaiset, saavat riittävästi turvallista ja ravinteikasta ruokaa ympäri vuoden.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 033. Terveyttä ja hyvinvointia. Terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaikenikäisille ihmisille. Vaikka elinajanodote on monin paikoin noussut, lapsi- ja äitiyskuolleisuus laskenut ja rokotukset tehonneet, on silti vielä paljon tehtävää, jotta monet taudit ja muut terveyttä uhkaavat tekijät saadaan poistettua maailmasta. On myös tärkeää vahvistaa kaikkien maiden, erityisesti kehitysmaiden, valmiuksia kansallisten ja maailmanlaajuisten terveysriskien ennakkointiin, minimointiin ja hallintaan.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 044. Hyvä koulutus. Avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä elinikäisten oppimismahdollisuuksien takaaminen kaikille. Laadukas koulutus kohentaa ihmisten elämänlaatua sekä toimii tiennäyttäjänä kestävälle kehitykselle. Vuoteen 2030 mennessä tulee varmistaa, että kaikki saavat ilmaisen, tasa-arvoisen ja laadukkaan perus- ja keskiasteen koulutuksen, joka johtaa olennaisiin ja tehokkaisiin oppimistuloksiin.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 055. Sukupuolten tasa-arvo. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen, sekä naisten ja tyttöjen roolin vahvistaminen yhteiskunnassa. Sukupuolten tasa-arvo ei ole pelkästään perustavanlaatuinen ihmisoikeus, vaan se on myös välttämätön perusta rauhaisalle, vauraalle sekä kestävälle maailmalle. Tämän vuoksi kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän tulee loppua kaikkialla.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 066. Puhdas vesi ja sanitaatio. Vedensaannin ja sen kestävän käytön varmistaminen, sekä riittävän sanitaation takaaminen kaikille. Veden puute, veden huono laatu sekä riittämättömät sanitaatiomahdollisuudet heikentävät ruokaturvaa, ihmisten toimeentuloa sekä koulutusmahdollisuuksia. Turvallinen ja edullinen vesi on kaikkien oikeus. 

 

Sustainable Development Goals FI RGB 077. Edullista ja puhdasta energiaa. Edullisten, luotettavien, kestävien ja uudenaikaisten energiamuotojen tuominen kaikkien ulottuville. Kestävä energia on todellinen vaihtoehto – se voi muuttaa kansantalouksia, elämänlaatua sekä planeettaa. Siksi tavoitteena on lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 088. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. Talouskasvun, tuottavuuden, täystyöllisyyden ja hyvien työolojen edistäminen. Kestävä talouskasvu edellyttää, että yhteiskunnat luovat edellytykset laadukkaalle työlle, joka luo talouskasvua, mutta ei vahingoita ympäristöä. Täysi ja tuottava työllisyys ja ihmisarvoinen työ kuuluu kaikille, mukaan lukien nuorille ja vammaisille.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 099. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja. Kestävän infrastruktuurin ja teollisuuden rakentaminen sekä innovaatioiden edistäminen ja kehittäminen tukee kaikkien yhteiskuntien kestävää kehitystä ja elintasoa. Alueellinen ja rajat ylittävä infrastruktuuri tukee myös taloudellista kehitystä sekä ihmisten hyvinvointia.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 1010. Eriarvoisuuden vähentäminen. Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä. Eriarvoisuutta voi olla monenlaista, esimerkiksi erilaiset koulutusmahdollisuudet lisäävät sitä. Universaalien käytäntöjen kehittäminen kiinnittäen huomiota myös vähäosaisimpiin ja marginaalisimpiin ihmisiin.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 11

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt. Turvallisten ja kestävien kaupunkien ja yhteisöjen rakentaminen. Kaupungistuminen on kasvava trendi koko maailmassa, sillä tällä hetkellä yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja vuoteen 2050 mennessä osuuden odotetaan nousevan 70 prosenttiin. Jokaiselle kuuluu riittävä, turvallinen ja edullinen asunto sekä peruspalvelut. 

 

Sustainable Development Goals FI RGB 1212. Vastuullista kuluttamista. Vastuullinen kuluttaminen tarkoittaa kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittämistä. Kuluttajien, valmistajien, tutkijoiden, päättäjien, median, järjestöjen ja yritysten välille tarvitaan systemaattista yhteistyötä ja informaation jakamista, jotta tavoitteisiin voidaan päästä. Kestävää kulutusta ja tuotantoa koskeva kymmenvuotinen ohjelmakehys pannaan täytäntöön kaikissa maissa kehittyneiden maiden johdolla kehitysmaiden kehitystaso ja valmiudet huomioiden.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 1313. Ilmastotekoja. Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen. Suuri osa lisääntyneistä ilmakehän kasvihuonekaasupäästöistä tulee käyttämistämme fossiilisista energianlähteistä. Maapallon lämpötila voi nousta seurauksena päästöjen lisääntymiselle. Lämpötilan nousulla olisi vakavia seurauksia muun muassa ekosysteemeille, ihmisten turvallisuudelle, ruoan tuotannolle sekä terveydelle. Ilmastotavoite tukee köyhyyden vähentämistä ja kestävää kehitystä.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 1414. Vedenalainen elämä. Merten ja niiden tarjoamien luonnonvarojen säilyttäminen ja niiden kestävän käytön edistäminen. Merten saastumista tulee vähentää ja ehkäistä merkittävästi, sekä merten ja rannikkoalueiden ekosysteemejä tulee suojella. Myös monet kalakannoista ovat liikakalastuksen kohteena ja siksi globaalit toimet ovat elintärkeitä, jotta voimme edistää uhanalaisten kalakantojen uudelleen elvyttämistä.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 1515. Maanpäällinen elämä. Maaekosysteemien suojeleminen ja ennalleen palauttaminen, sekä niiden kestävän käytön edistäminen. Biologinen monimuotoisuus on tärkeä perusta maapallon elämää ylläpitäville järjestelmille ja nykyinen sekä tuleva vauraus lepää tällä perustalla. Pitkän aikavälin kestävä luonnonvarojen käyttö on tärkeä tekijä ihmisten tavoitteessa päästä eroon köyhyydestä pysyvästi.

 

Sustainable Development Goals FI RGB 1616. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Rauhanomaisten ja inklusiivisten yhteiskuntien edistäminen kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Rauhallisia yhteiskuntia ei voida saavuttaa, mikäli tilannetta leimaavat väkivalta ja konfliktit. Oikeusvaltiot, hyvin toimiva julkishallinto yhdistettynä vastuullisiin laitoksiin sekä avoimuuteen ovat kaikkien oikeus. 

 

Sustainable Development Goals FI RGB 17

17. Yhteistyö ja kumppanuus. Tuen tarjoaminen kestävän kehityksen rakentamiseen, globaalin kumppanuuden elvyttäminen. Hallituksien, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan, YK-järjestelmän ja muiden sidosryhmien kanssa voimme yhdessä saavuttaa Agenda 2030 -toimintasuunnitelman asettamat tavoitteet.