Economische en Sociale Raad


Functies en bevoegdheden
Zittingen
Interne en verwante organen
Betrekkingen met niet-gouvernementele organisaties


De Economische en Sociale Raad (of ecosoc) is krachtens het Handvest opgericht als het coördinerend orgaan voor de economische en sociale werkzaamheden van de Verenigde Naties, haar gespecialiseerde organisaties en andere VN-instellingen – samen veelal de 'familie van VN-organisaties' genoemd. De Raad telt 54 leden met elk een ambtstermijn van drie jaar. De Economische en Sociale Raad besluit bij gewone meerderheid; elk lid heeft één stem.
 

Functies en bevoegdheden

De functies en bevoegdheden van de Economische en Sociale Raad zijn:  

           dienen als centraal platform voor het bespreken van internationale economische en sociale aangelegenheden en voor het formuleren van beleidsaanbevelingen, gericht aan de lidstaten en aan het VN-systeem als geheel;

           studies en rapporten maken of initi‘ren, en aanbevelingen doen over internationale economische, sociale en culturele kwesties en over vraagstukken rond onderwijs en gezondheid;

           eerbiediging en inachtneming bevorderen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

           internationale conferenties over economische, sociale en aanverwante aangelegenheden helpen voorbereiden en organiseren, en instaan voor een gecoördineerde follow-up van die conferenties;

           de werkzaamheden van de gespecialiseerde organisaties coördineren via overleg met en aanbevelingen aan deze organisaties en middels aanbevelingen aan de Algemene Vergadering;

  Door zijn besprekingen van internationale economische en sociale vraagstukken, en door de beleidsaanbevelingen die het doet, speelt  ecosoc een belangrijke rol in het stimuleren van de internationale ontwikkelingssamenwerking en in het bepalen van de prioriteiten bij de invulling van die samenwerking.


Zittingen

De Economische en Sociale Raad houdt jaarlijks verscheidene korte werkzittingen en een groot aantal voorbereidende vergaderingen, rondetafelgesprekken en paneldiscussies met verschillende vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld, met het oog op de organisatie van zijn werkzaamheden. ecosoc houdt ook één zitting van vier weken – afwisselend in New York en Gen¸ve – over zaken van inhoudelijke aard. Die zitting omvat een speciale bijeenkomst op het hoogste niveau, met ministers en hoge ambtenaren, waar men belangrijke economische, sociale en humanitaire kwesties bespreekt. Het uitvoerende werk van de Raad heeft plaats in zijn subsidiaire en aanverwante organen.


Subsidiaire en aanverwante organen

De subsidiaire organen van de Economische en Sociale Raad zijn:

           negen functionele commissies – overlegorganen die besprekingen voeren en aanbevelingen formuleren over kwesties die onder hun verantwoordelijkheid en expertise vallen. Het betreft de Statistische Commissie, de Commissie Bevolking en Ontwikkeling, de Commissie Sociale Ontwikkeling, de Commissie Mensenrechten, de Commissie voor de Status van de Vrouw, de Commissie Verdovende Middelen, de Commissie Misdaadpreventie en Strafrecht, de Commissie Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling en de Commissie Duurzame Ontwikkeling;

           vijf regionale commissies: de Economische Commissie voor Afrika (Addis Abeba), de Economische en Sociale Commissie voor Azië en het Stille-Oceaangebied (Bangkok), de Economische Commissie voor Europa (Genève), de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied (Santiago) en de Economische en Sociale Commissie voor West-Azië (Beiroet);

           zes vaste comités en vaste organen van deskundigen: het Comitˇ voor Programma en Coördinatie, het Comité voor Menselijke Nederzettingen, het Comité voor Niet-gouvernementele Organisaties, het Comité voor Onderhandelingen met Intergouvernementele Organisaties, het Comité voor Energie en Natuurlijke Hulpbronnen, en het Comité voor Openbaar Bestuur;

           een aantal andere organen van deskundigen belast met kwesties als ontwikkelingsplanning, natuurlijke hulpbronnen, economische, sociale en culturele rechten, en het Permanente Forum voor Inheemse Vraagstukken (PFII).

  De Raad werkt ook samen met – en coördineert tot op zekere hoogte de werkzaamheden van – VN-programma's zoals UNDP, UNEP, Unicef, UN-HABITAT en UNFPA, en gespecialiseerde organisaties zoals FAO, WHO, ILO en UNESCO. Al deze instanties brengen verslag uit aan de Raad en doen aanbevelingen voor de  inhoudelijke zittingen.

.
Betrekkingen met niet-gouvernementele organisaties

Het Handvest bepaalt dat de Economische en Sociale Raad overleg kan plegen met niet-gouvernementele organisaties betrokken bij aangelegenheden die binnen de bevoegdheid van de Raad vallen. Meer dan 1600 van die ngo's hebben een consultatief statuut bij de Raad. De Raad erkent dat deze organisaties de gelegenheid moet worden geboden hun standpunten kenbaar te maken en dat zij over een bijzondere expertise of technische kennis beschikken die de Raad ten goede komt bij zijn werkzaamheden.

ECOSOC onderscheidt drie categorie‘n ngo's: organisaties in categorie I zijn betrokken bij het merendeel van de werkzaamheden van de Raad; organisaties van categorie II beschikken over een speciale deskundigheid op welbepaalde gebieden; en organisaties die van tijd tot tijd de Raad kunnen bijstaan, staan vermeld op een lijst voor raadpleging ad hoc. 

ngo's met consultatief statuut mogen waarnemers sturen naar de openbare vergaderingen van de Raad en van zijn subsidiaire organen, en kunnen schriftelijke verklaringen indienen met betrekking tot het werk van de Raad. Zij kunnen ook overleg plegen met het Secretariaat van de VN over zaken van wederzijds belang.

In de loop der jaren is de samenwerking van de VN met ngo's beduidend toegenomen. ecosoc ziet ngo's steeds meer als partners die worden geraadpleegd over beleids- en programmakwesties, en ook als waardevolle tussenschakels met de bredere samenleving. Wereldwijd werken steeds meer ngo's dagelijks samen met de Verenigde Naties in het gemeenschappelijk streven naar de verwezenlijking van de doelstellingen van het Handvest. 


UNIC Logo
Terug  Home  Terug naar boven