Trustschapsraad
(www.un.org/documents/tc)


De Trustschapsraad werd in 1945 krachtens het Handvest ingesteld om internationaal toezicht uit te oefenen op het door zeven lidstaten waargenomen bestuur van elf trustgebieden en ook om te zorgen dat geëigende stappen werden ondernomen om deze trustgebieden voor te bereiden op zelfbestuur en onafhankelijkheid. Het Handvest machtigt de Trustschapsraad om verslagen van de bestuursautoriteiten over de politieke, economische, en sociale vooruitgang, en over de vooruitgang op het gebied van onderwijs, van de inwoners van de trustgebieden te onderzoeken en te bespreken, om petities van inwoners van de trustgebieden te behandelen, en om speciale missies naar deze gebieden te zenden.
 
Tegen 1994 hadden alle oorspronkelijke trustgebieden zelfbestuur of onafhankelijkheid verworven, hetzij als afzonderlijke staten, hetzij door aansluiting bij aangrenzende onafhankelijke staten. Het laatste van de elf oorspronkelijke trustgebieden was Pacific Islands (Palau), dat de 185ste VN-lidstaat werd.


Nu het werk is voltooid, heeft de Trustschapsraad – bestaande uit de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad: China, Frankrijk, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten – zijn procedureregels gewijzigd in die zin dat de Trustschapsraad voortaan slechts vergadert wanneer en waar de situatie dat vereist. 


UNIC Logo
Terug  Home  Terug naar boven