Internationaal Gerechtshof
(www.icj-cij.org)


Rechtsmacht
Leden

 

Het Internationaal Gerechtshof zetelt in Den Haag en is het voornaamste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. Het Hof beslecht geschillen tussen staten en brengt adviezen uit aan de Verenigde Naties en haar gespecialiseerdeorganisaties. Het Statuut van het Internationaal Gerechtshof is een integrerend onderdeel van het Handvest van de Verenigde Naties.

Het Hof is toegankelijk voor alle staten die partij zijn bij het Statuut van het Hof – alle lidstaten van de VN. Alleen staten kunnen partij zijn bij zaken voor het Hof en ook alleen staten kunnen zaken bij het Hof aanhangig maken. Het Hof is niet toegankelijk voor privé-personen of -instellingen, of internationale organisaties.

Zowel de Algemene Vergadering als de Veiligheidsraad kunnen het Hof verzoeken advies uit te brengen over juridische kwesties. Ook de andere VN-organen en de gespecialiseerde organisaties kunnen het Hof, als ze daartoe door de Algemene Vergadering zijn gemachtigd, om advies vragen over juridische kwesties die rijzen in het kader van hun werkzaamheden.

 

Rechtsmacht

De rechtsmacht van het Hof strekt zich uit tot alle zaken die staten hem voorleggen en tot alle kwesties die worden genoemd in het Handvest of in van kracht zijnde verdragen of conventies. Staten kunnen zich bij voorbaat verbinden tot aanvaarding van de rechtsmacht van het Hof door een verdrag of conventie te ratificeren waarin wordt voorzien in een verwijzing naar het Hof, of door een speciale verklaring af te leggen. Dergelijke verklaringen waarin de verplichte rechtsmacht wordt aanvaard, omvatten vaak voorbehouden die bepaalde soorten zaken uitsluiten.

Overeenkomstig het Statuut beslecht het Hof de hem voorgelegde geschillen met toepassing van:

           internationale verdragen waarin regels zijn  vastgelegd die uitdrukkelijk worden erkend door de bij het geschil betrokken staten;

           internationale gewoonte, als blijk van een als recht aanvaarde algemene praktijk;

           de door beschaafde naties erkende, algemene rechtsbeginselen;

           rechterlijke uitspraken, alsmede de opvattingen van de meest bevoegde schrijvers van verschillende naties

.


Leden

Het Hof telt 15 rechters die worden gekozen door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Beide organen stemmen daarbij onafhankelijk van elkaar. De verkiezing van de rechters geschiedt op grond van hun bekwaamheid. Bij de samenstelling van het Hof ziet men toe op vertegenwoordiging in het College van de voornaamste rechtsstelsels van de wereld. Er mogen geen twee rechters onderdaan zijn van dezelfde staat. Rechters worden verkozen voor een ambtstermijn van negen jaar en zijn herkiesbaar. Tijdens hun ambtstermijn mogen rechters geen andere ambten of functies bekleden.

Het Hof houdt doorgaans voltallig zitting, maar kan op verzoek van partijen ook zetelen in kleinere eenheden, die men Kamers noemt. Een vonnis van een Kamer wordt beschouwd als gewezen door het voltallige Hof. Het Hof heeft een Kamer voor Milieuzaken ingesteld en formeert jaarlijks een Kamer voor Kort Geding. 


UNIC Logo
Terug  Home  Terug naar boven