woensdag, 21 augustus 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

EU versterkt het engagement voor de VN-duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Living well within the limits of our planet © UNRIC

4 februari - De Europese Commissie heeft een reflectienota gepubliceerd over een Duurzaam Europa tegen 2030. Dit initiatief “maakt deel uit van de EU’s vastberaden inzet om bij te dragen aan de VN-duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), en daarmee ook het klimaatakkoord van Parijs”, stelde de Europese Commissie in een verklaring.

“Onze taak is niets minder dan de planeet veiligstellen voor alle mensen. Europa kan en moet de leiding nemen,” zei Frans Timmermans, de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie.

Bij het bekijken van de omvang van de uitdagingen voor Europa en het presenteren van mogelijke scenario’s voor de toekomst, poogt de nota de discussie aan te sturen over hoe de doelstellingen het best verwezenlijkt kunnen worden en hoe de EU daar het best aan kan bijdragen tegen 2030. Bouwend op wat de afgelopen jaren bereikt is, tonen deze scenario’s dat er verdere actie nodig is als de EU en de wereld een duurzame toekomst willen veiligstellen in het belang van het welzijn van de burgers.

De nota stelt drie scenario’s voor om de discussie over het opvolgen van de SDG’s binnen de EU te stimuleren. De scenario’s zijn illustratief: ze pogen verschillende ideeën aan te reiken en het debat en denkwerk aan te sporen. De uiteindelijke uitkomst zou wellicht een combinatie van bepaalde elementen uit de scenario’s zijn. De drie scenario’s zijn: een overkoepelende EU-SDG’s strategie die de acties van de EU en haar lidstaten begeleidt; een verderzetting van het normaliseren van de SDG’s in het relevante EU beleid door de Commissie, zonder dat er actie van de lidstaten wordt afgedwongen; en een versterkte focus op externe actie waarbij de huidige duurzaamheidsambitie op Europees niveau wordt doorgezet.

 “Duurzame ontwikkeling begint en eindigt met mensen, het gaat erom onze economie en samenleving duurzaam alsook welvarend te maken", aldus vice-voorzitter Frans Timmermans. "We doen dit, zodat we onze manier van leven kunnen behouden en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen kunnen verbeteren op het gebied van gelijkheid, een gezonde natuurlijke omgeving en een bloeiende, groene en inclusieve economie."

De reflectienota legt de nadruk op de belangrijkste beleidsfundamenten die nodig zijn om de transitie naar duurzaamheid mogelijk te maken, waaronder het overstappen van een lineaire naar een circulaire economie, het corrigeren van de onevenwichtigheden in ons voedselsysteem, het toekomstbestendig maken van onze energie, gebouwen en mobiliteit, en ervoor zorgen dat deze transitie rechtvaardig is zodat geen persoon of plaats achterlaten wordt.

De nota concentreert zich ook op de horizontale determinerende instrumenten, die de transitie naar duurzaamheid moeten ondersteunen, waaronder onderwijs, wetenschap, technologie, onderzoek, innovatie en digitalisering; financiën, prijsstelling, belastingen en concurrentie; verantwoord zakelijk gedrag, maatschappelijk verantwoord ondernemen en nieuwe bedrijfsmodellen; open en op regels gebaseerde handel; bestuur- en beleidscoherentie op alle niveaus. De nota eindigt met het benadrukken van het belang van het voortrekken van baanbrekende wereldwijde initiatieven voor de transitie naar meer duurzaamheid, omdat ons beleid slechts een beperkte impact op de planeet zal hebben als anderen een tegenstrijdig beleid voeren.

Voor meer info

Factsheet: Towards a Sustainable Europe by 2030
Reflectienota: Towards a Sustainable Europe by 2030

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px