torsdag, 21 mars 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Verdensdagen for ville dyr og planter: Liv under vann er viktig for planeten

worldwildlifeday1

03.03.19 - Havet er hjem for nesten 200.000 identifiserte arter, men fordi mange arter ikke er registrert kan det faktiske tallet være i millionsjiktet. Liv under vann har hjulpet menneskelig sivilisasjon og utvikling i flere årtusener. Havet gir mat, næring og levebrød til over 3 milliarder mennesker.

Havet absorberer 30 prosent karbondioksid som slippes ut i atmosfæren og hele 90% av varmen fra klimaendringene. Samtidig produserer havet 50% av jordens oksygen – det vil si at havet produserer oksygenet for hvert andre pust vi tar!

Men livet under vann er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Havet og artene som lever i der står overfor et angrep i form av blant annet klimaendringer, marin forurensning og søppel, ødeleggelse av arters habitat og overfisking.

Disse truslene har en direkte innvirkning på verdensøkonomien som er avhengig av tjenester basert på marine økosystemer. Spesielt utsatt er kvinner og menn som lever i fattigdom og er avhengig av havet for å tjene til livets opphold.

Verdensdagen for ville dyr og planter byr på en mulighet til å feire de mange vakre og varierte formene for vill fauna og flora, og å øke bevisstheten rundt de mange fordelene naturkonservering gir mennesker.

Markeringen minner også om behovet om vern av dyreliv og kampen mot reduksjon av artsmangfoldet på jorden. At artsmangfoldet reduseres som følge av menneskelig aktivitet har store økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser.

-- Livet i havet er i dag under alvorlig press som følge av blant annet klimaendringer, forurensning, tap av kystområder og overbruk av marine ressurser, sier FNs generalsekretær Antonio Guterres i forbindelse med markeringen av dagen.

-- Omtrent en tredjedel av de vanligste fiskebestandene er utsatt for overfiske, og mange andre arter - fra albatrosser til skilpadder - er under risiko som følge av overdreven bruk av havets ressurser," fortsetter FN-sjefen.

Temaet for Verdensdagen for ville dyr og planter i 2019 er "Liv under vann: For mennesker og planeten". Temaet er tett knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 14 som innebærer et spesielt fokus på bevaring og bærekraftig bruk av marint dyreliv. Dessuten fokuserer FNs bærekraftsmål nummer 15 på å hindre tap av biologisk mangfold, og er også nært knyttet til verdensdagen.

-- La oss øke bevisstheten rundt det ekstraordinære biologiske mangfoldet havet inneholder, og den avgjørende rollen havets arter spiller i bærekraftig utvikling. På den måten kan vi fortsette å tilby havets tjenester også til fremtidige generasjoner, sier Guterres.

 

Banner
Banner
Banner