torsdag, 18 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Energiövergången är det största Globala målet

 Icelandic PM

December 2018 – Enligt Katrin Jakobsdottir, Islands statsminister, håller islänningarna sakta men säkert på att inse att de Globala målen för hållbar utveckling inte bara tangerar utvecklingsländer, utan berör deras egen vardag här och nu.

UNRIC:s nordiska nyhetsbrev diskuterade nyligen Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling med statsministern. Den isländska regeringen har publicerat en rapport om verkställandet av målen och planen kring ett stort program för klimataktion.

”Jag tror islänningarna ser på de Globala målen och först tänker att det bara handlar om utvecklingsländer, men sedan inser att många av målen är relevanta för det vi gör i vårt land idag. Det mest relevanta för Island är klimatförändringen, men vi prioriterar även jämställdhet mellan könen.”

Statusrapporten för de Globala målen som publicerades senaste juni visar olika prioritetsområden både lokalt och globalt.

”Jag ser de 17 målen som odelbara. Vi måste börja integrera dem allt mer i all regeringspolitik. Jag tycker det är spännande inte minst eftersom det kanske just nu ser exotiskt ut, men det håller på at förändras. Vi ser att människor blir allt mer medvetna om målen. Enligt en enkät har 60 % av islänningarna hört talas om dem, vilket är en relativt stor mängd. Nyligen diskuterade jag Agenda 2030 i ett möte med den privata sektorn, och det visade sig att många funderar på hur de kan integrera målen i sin verksamhet.”

Däremot poängterar Katrin att klimatförändringen är tungviktaren, och de isländska myndigheterna har två specifika mål. Det ena är att verkställa Paris klimatavtal innan 2030, och det andra är koldioxidneutralitet innan 2040.

”Den största frågan för vår första aktionsplan är transportsektorns energiövergång och övergången från fossila bränslen till elektricitet; att stärka kollektivtrafiken och sedan fånga koldioxidutsläpp genom att återställa våtmarker, stärka jordmånen och plantera träd för att balansera utsläppen. Detta utgör flaggskeppen. Vi kommer även att finansiera klimatinnovation, eftersom det står klart att dessa ansträngningar inte kommer att vara tillräckliga. Vi vill se på hur vi bättre och snabbare kan arbeta för att underlätta energiövergången i andra sektorer. Till exempel i vår fartygsflotta har vi sett en radikal minskning av koldioxidutsläpp under de senaste åren – allt tack vare ny teknik. Är en total energiövergång möjlig? Vi behöver forskning och vi kommer att tillägna denna forskning en avsevärd bit av vår budget.”

Speciellt plastavfallet i haven har legat i fokus under de senaste månaderna. Problemet är länkat till bl.a. mål 12 om hållbar produktion och konsumtion.

”Island kommer att lägga haven på agendan under det kommande ordförandeskapet i det Nordiska rådet och det Arktiska rådet. Som en fiskenation är vi mycket medvetna om vikten av välmående hav, och plastavfallet i haven är såklart ett stort problem.”

Enligt Jakobsdottir är hon själv som konsument chockerad av mängden plast som ackumuleras i hushållet efter vardagliga uppköp. Men även om varje individ kan bidra på det personliga planet, ”kan vi inte göra enskilda individer ansvariga – det är myndigheter som måste leda vägen. Vi måste skräddarsy regler och regelverk så att det blir lättare för medborgare att bli ansvarstagande konsumenter som konsumerar mer hållbart.”

Vissa av de Globala målen fokuserar på hunger och fattigdom, och inte bara i utvecklingsländer. Statsministern poängterar att det fjärde målet för god utbildning står i nyckelposition gällande de andra målen.

”Vi måste se på målen holistiskt. Målen för hälsa och välbefinnande och utbildning är även verktyg för fattigdomsbekämpning. Världshälsoorganisationen WHO har pekat på att jämlik tillgång till hälsovård är ett av de bästa sätten att uppnå större jämlikhet i världen. Utbildning är ett annat viktigt verktyg för jämställdhet. Island är såklart ett av de ledande länderna i världen gällande lika löner, men det är ändå ett relevant och politiskt viktigt ämne för oss. Här, som överallt annanstans, är det de med den lägsta inkomsten som måste kämpa för att klara vardagen.”

De 17 Globala målen för hållbar utveckling fokuserar på internationellt samarbete för att uppnå målen. Medlemsstater förbinder sig att bidra 0,75 % av bruttonationalinkomsten för utvecklingssamarbete – ett mål som det isländska parlamentet i själva verket enades om redan under tidigt 1970-tal.

”Vi har de facto precis avslutat ett nytt program för utvecklingssamarbete inom regeringen. Vårt mål är att öka det från 0,26 % till 0,35 % under de kommande fem åren. Åtminstone har ett mål utstakats, men det har tagit en lång tid.

Enligt henne kan utvecklingsbistånd även ses ur ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv.

”Det diskuterades under ett av de senaste NATO-mötena, där det hela tiden talas om ökade bidrag för försvaret. Frågan om inte utvecklingssamarbete är ett bättre sätt att stärka global säkerhet, är legitim. Vi ser på hur man kan stoppa flykting- och migrantflöden genom att stötta människor så att de inte behöver lämna sina hem. Vi talade tidigare om klimatet – och vi kommer snart att se människor fly och flytta, inte bara på grund av konflikter utan även på grund av klimatförändringen. Detta är såklart en enorm fråga.”

Statsministern är nöjd med den ökade medvetenheten kring Agenda 2030, men hon skulle gärna se mer debatt. Enligt henne har både kommuner och företag spontant börjat integrera målen i sin politik.

”Det är uppmuntrande att se dem ta initiativ och se dem integrera målen i företagspolitik eller t.ex. skolaktiviteter.”

Och på tal om skolor avslutades intervjun med att ministern presenterades för UNRIC:s nya sällskapsspel "Go Goals!" om de Globala målen som kan användas både i skolor och hemma. Det är bara att börja – tärningen är kastad!

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons