söndag, 21 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Obalans för de Globala målen i Europa

1 UN Assembley NY 430x287
9.7.2019 – Generellt har det gjorts framsteg för de Globala målen för hållbar utveckling under de senaste fem åren i Europa, visar en ny studie av Eurostat. Vissa mål har avancerat snabbare än andra, men på det stora hela gör den Europeiska unionen framsteg för att förbättra levnadsstandard och -förhållanden för dess medborgare. Detta baserat på den ekonomiska tillväxten på kontinenten, men tillväxten kommer med ett pris – den ackompanjeras nämligen av negativ inverkan på miljön.

Eurostat-rapporten publicerades inför de Förenta Nationernas årliga forum för Agenda 2030, i år med temat ”egenmakt, inkludering och jämlikhet.”

FN:s politiska högnivåforum, HLPF, startar idag i New York. 47 olika länder kommer att förevisa sina framsteg och verkställande av Agenda 2030 inför det internationella samfundet. HLPF sammanför över 140 nationer som närvarat vid HLPF sedan Agenda 2030 antogs år 2015.

Under de senaste fem åren har EU gjort framsteg gällande verklig och uppfattad hälsa (mål 3), minskat vissa dimensioner av fattigdom och socialt utanförskap (mål 1) och en ökning i städers och samhällens välbefinnande (mål 11). Den positiva utvecklingen främjs av en generell trend av förbättrad ekonomi inom EU, som även reflekteras på arbetsmarknadens situation (mål 8).

Tillväxt till ett pris

De Globala målen som berör miljö och natur sackar däremot efter, och EU har inte längre rätt kurs gällande dess mål för energiförbrukning innan 2020. Den ökade ekonomiska aktiviteten i EU följs av negativa konsekvenser för miljön, konstaterar rapporten.

EU ligger därmed på efterkälken gällande mål 7 om hållbar energi för alla. Den generella trenden för avfallshantering är positiv, men avfallet har ökat under de senaste åren – vilket påverkar processen för hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

Växthusgaserna har minskat stadigt men sedan sett ett uppsving under de senaste åren, vilket har konsekvenser för det övergreppande målet för klimataktion (mål 13).

Nordiska länder följer trenden

De nordiska länderna klarar sig oftast rätt väl då de jämförs med de övriga EU-länderna, men det finns rum för förbättring. Här följer vissa exempel:

-Danmark består av 15,4 % skog jämfört med EU-snittet på 41,7€
-Islands utsläpp ligger på 17,2 ton per capita jämfört med EU-snittet på 8,8 ton
-Norge återvinner 38,8 % av sitt kommunala avfall jämfört med EU-snittet på 46,4 €
-Finlands energikonsumtion per capita är 1046 kg olja jämfört med EU-snittet på 563 kg
-Kvaliteten på de svenska kustområden är 41,8 % jämfört med EU-snittet på 78,4 %

Både de nordiska länderna och EU som helhet har därmed fortfarande mycket arbete kvar för att sätta alla mål på rätt kurs.

Jämför ditt lands utveckling här
Läs den fulla rapporten här

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons