Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ (PDF)

https://www.unric.org/html/greek/pdf/UDHR_simple_greek.pdf