ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΗΕ

un business

ΠΩΣ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Αποκτήστε  πρόσβαση σε μια αγορά 17,7 Δισ. δολαρίων ΗΠΑ (Στοιχεία 2016)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Η Διεύθυνση Προμηθειών της Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εδρεύει στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Νέα Υόρκη, είναι υπεύθυνη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και συμβουλών για θέματα προμηθειών των αποστολών που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο, των εκτός έδρας γραφείων του Οργανισμού, των περιφερειακών επιτροπών, των δικαστηρίων και άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ. Στην έδρα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΗΕ είναι το γραφείο που είναι εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει τα Ηνωμένα ‘Εθνη στις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να επικοινωνεί με τους προμηθευτές που θέλουν να συνεργαστούν με τη Γραμματεία του ΟΗΕ.

” Οι βασικοί μας στόχοι είναι να δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες μας να επωφελούνται από τη βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής και να διασφαλίζεται η έγκαιρη παροχή αγαθών και υπηρεσιών.”

Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής σημαίνει την «βελτιστοποίηση του κόστους και της ποιότητας ενός προϊόντος καθ’ όλη την διάρκεια διάθεσής του, σε συνάρτηση με τις ανάγκες του καταναλωτή, της δυνητικής επικινδυνότητας και της διαθεσιμότητας των πόρων.» Είναι μία από τις βασικές αρχές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των διαδικασιών προμηθειών του Οργανισμού. Αυτό σημαίνει πως κατά την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών ή τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, όλοι οι εμπλεκόμενοι στις προμήθειες υπάλληλοι πρέπει να διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως το κόστος, τα σχετικά οφέλη, την επικινδυνότητα, τους πόρους κτλ. καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας

Ενεργούμε για λογαριασμό ενός ευρέως φάσματος πελατών, δηλαδή Υπηρεσιών/Τμημάτων στην έδρα του ΟΗΕ όπως το Γραφείο Tεχνολογίας, των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών, η Διεύθυνση Διαχείρισης των Εγκαταστάσεων και Εμπορικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Υποστήριξης Αποστολών (DAM) καθώς και οι Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, των Πολιτικών Αποστολών, των Γραφείων που βρίσκονται μακριά από την έδρα του Οργανισμού, των Περιφερειακών Οικονομικών Επιτροπών, των Δικαστηρίων, και άλλων οργάνων που χρειάζονται υπηρεσίες υποστήριξης προμηθειών.

Καθιερώνοντας δίκαιες και διαφανείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ του Τμήματος Προμηθειών και των προμηθευτών μας, δίνουμε την ευκαιρία στους πελάτες μας να πετύχουν την αποστολή τους και να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.

Αν και Εξειδικευμένοι Οργανισμοί, Ταμεία και Προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και άλλοι οργανισμοί, είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους δραστηριότητες και διαδικασίες προμηθειών, υπάρχουν κοινές διαδικασίες προμηθειών που προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα σε όλο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ

Στόχος της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών είναι να δημιουργήσει ένα μητρώο προμηθευτών που θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και ποικίλο το οποίο θα περιλαμβάνει προμηθευτές απ’ όλα τα κράτη-μέλη. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια συνεχή αναζήτηση νέων πηγών εφοδιασμού και ειδικότερα προμηθευτών που είναι εγκατεστημένοι σε αναπτυσσόμενες χώρες ή σε χώρες που βρίσκονται στο στάδιο οικονομικής μετάβασης.

«Για να μπορέσει ένας εν δυνάμει προμηθευτής να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ, πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην παγκόσμια διαδικτυακή πύλη (United Nations Global Marketplace) προμηθευτών των υπηρεσιών του ΟΗΕ»
Η εγγραφή είναι απλή και δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, εγγράφονται μέσω μιας ενιαίας πύλης για όλο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η διαδικασία είναι απολύτως ηλεκτρονική.

Αφού συμφωνήσουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Προμηθευτών του ΟΗΕ και με τις διατάξεις της δήλωσης επιλεξιμότητας, οι προμηθευτές μπορούν να επιλέξουν το είδος της εμπορικής δραστηριότητας στην οποία θα ήθελαν να συμμετάσχουν και η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στις δυνατότητες τους, στους πόρους τους, στις προοπτικές για την επιχείρηση τους και την επιχειρηματική στρατηγική τους.

Ως μέρος της εγγραφής, οι εν δυνάμει προμηθευτές πρέπει να αναφέρουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν επιλέγοντας τους κωδικούς της τυποποιημένης ταξινόμησης των προϊόντων και υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών.Η Γραμματεία του Οργανισμού, χρησιμοποιεί αυτούς τους κωδικούς προκειμένου να αναζητήσει τους προμηθευτές.

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τη σχέση των αγαθών ή των υπηρεσιών με τις ανάγκες του ΟΗΕ, καθώς και την επιχειρηματική εμπειρία και οικονομική δυνατότητα των εταιρειών που την καταθέτουν. Οι προμηθευτές που έχουν απαντήσει σε μία πρόσκληση υποβολής προσφορών, ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της πρότασής τους μέσω της Παγκόσμιας Δικτυακής Πύλης.

Μία επιχείρηση, μπορεί να συμμετάσχει σε μια πρόσκληση υποβολής προσφορών της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών μόνον εφόσον έχει συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται από την Παγκόσμια Διαδικτυακή Πύλη των προμηθευτών των υπηρεσιών του ΟΗΕ. Συστήνουμε σε όλες τις επιχειρήσεις να εγγραφούν τουλάχιστον στο επίπεδο 1 στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών πριν απαντήσουν σε οποιαδήποτε πρόσκληση υποβολής προσφορών. Μία σύμβαση συνάπτεται μόνο εάν ο προμηθευτής έχει εγγραφεί κατάλληλο στο επίπεδο της προβλεπόμενης από τον Οργανισμό επιλεξιμότητας βάσει της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης που θα συναφθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.un.org/depts/ptd/register.htm

” Η Γραμματεία συνεργάζεται με προμηθευτές από όλο τον κόσμο επιδιώκοντας να αυξήσει τον αριθμό τους στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες με μεταβατική οικονομία.” 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

” Μια από τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τις προμήθειες, είναι η επίτευξη της καλύτερης σχέσης ς ποιότητας/τιμής. Η υποβολή προσφορών και προτάσεων γίνεται μέσω μίας αποτελεσματικής και διεθνούς ανταγωνιστικής διαδικασίας “

Υπάρχουν τρία είδη εγγράφων προμηθειών που εκδίδονται από τη Γραμματεία προκειμένου να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις μίας προμήθειας. Παρότι κάθε ένα από τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για να υποβληθεί μία κατάλληλη προσφορά, το περιεχόμενο τους είναι διαφορετικό, ανάλογα με την φύση των προϋποθέσεων και την εκτιμώμενη ονομαστική αξία τους. Όλα τα έγγραφα προμηθειών κανονικά παρέχουν τις γενικές προδιαγραφές.

Έρευνα αγοράς

Πρόκειται για μια ανεπίσημη πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για αγαθά και υπηρεσίες που έχουν σχετικά χαμηλή ονομαστική αξία. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει τις τιμές και λοιπούς εμπορικούς όρους και προυποθέσεις. Η σύμβαση συνάπτεται συνήθως με τον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι η οικονομικότερη και τεχνικώς αποδεκτή.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Πρόκειται για μία επίσημη πρόσκληση ώστε να υποβληθεί μια πρόταση σχετική με αγαθά και υπηρεσίες των οποίων η ονομαστική αξία υπερβαίνει το καθορισμένο ελάχιστο όριο, αλλά τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν μπορούν να εκφραστούν επακριβώς τη στιγμή έναρξης του διαγωνισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ικανότητα για καινοτομία και οι εξειδικευμένες γνώσεις του υποψηφίου θεωρούνται ως πλεονεκτήματα για να καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες. Η τιμή είναι ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν τεθεί πριν από την αποστολή της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών. Χρησιμοποιείται ένα σύστημα δύο φάσεων στο οποίο μια τεχνική αξιολόγηση ολοκληρώνεται πριν εξεταστούν οι εμπορικές προσφορές των τεχνικά αποδεκτών προτάσεων. Η σύμβαση συνάπτεται με τους προμηθευτές των οποίων η προσφορά ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις προϋποθέσεις των εγγράφων προμηθειών και η οποία έχει την καλύτερη αξία για τα Ηνωμένα Έθνη.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόκειται για μια επίσημη πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σαφώς προσδιορισμένων, των οποίων η ονομαστική αξία ξεπερνάει το καθορισμένο ελάχιστο όριο. Η σύσταση για την αγορά βασίζεται στην οικονομικότερη τεχνικώς αποδεκτή προσφορά.

Δημόσια αποσφράγιση των προσφορών

Η Γραμματεία προχωρά στην επίσημη αποσφράγιση των προσφορών και προτάσεων. Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν προσφορές μπορούν να στείλουν αντιπρόσωπο για να παραστεί στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι των μόνιμων αποστολών των Κρατών-μελών στον ΟΗΕ, μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν τη δημόσια αποσφράγιση για λογαριασμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Κατά την αποσφράγιση μιας προσφοράς, διαβάζονται δημόσια οι τιμές που περιέχονται σε αυτήν. Δεδομένου ότι η τιμή δεν αποτελεί παρά μόνο ένα από τα πολλά διαφορετικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση μιας πρόσκλησης υποβολής πρότασης, κοινοποιείται μόνο το όνομα της εταιρείας στην αποσφράγιση των τεχνικών προτάσεων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες του Οργανισμού σε αγαθά και υπηρεσίες, αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή για κινητά του Τμήματος Προμηθειών καθώς και στην Παγκόσμια Δικτυακή Πύλη για τους προμηθευτές του ΟΗΕ, ούτως ώστε να επιτραπεί στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, να εντοπίσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ανταγωνιστικής πρόσκλησης. Επιπλέον, η Παγκόσμια Δικτυακή Πύλη παρέχει τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω e-mail, με την καταβολή μιας μικρής αμοιβής.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Οι παρακάτω οργανισμοί χρησιμοποιούν την Παγκόσμια Διαδικτυακή Πύλη ως πηγή τροφοδοσίας:

 • Αφρικανική Τράπεζα Αναπτύξεως
 • Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης
 • (Διεθνής) Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO)
 • Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ)
 • Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD)
 • Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)
 • Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)
 • Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου (ITC)
 • Κοινό Πρόγραμμα του ΟΗΕ για τον Ιό του AIDS (HIV) (UNAIDS)
 • Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών ‘Οπλων (OPCW)
 • Παναμερικανική Οργάνωση Υγείας (PAHO)
 • Προπαρασκευαστική Επιτροπή  της Οργάνωσης της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO)
 • Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF)
 • Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP)
 • Οργάνωση του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO)
 • Μονάδα των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών (UN Women)
 • Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
 • Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO)
 • Γραφείο του ΟΗΕ για τις Υπηρεσίες Προγραμμάτων (UNOPS)
 • Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA)
 • Γραμματεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών
 • Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)
 • Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP)
 • Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO)
 • Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO)
 • Παγκόσμια Οργάνωση Μετεωρολογίας (WMO)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

Ο κώδικας δεοντολογίας των προμηθευτών του ΟΗΕ είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct

” Ο κώδικας δεοντολογίας καθορίζει τι αναμένει ο ΟΗΕ από τους προμηθευτές του.” 

Πρόκειται, ειδικότερα για:

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ο ΟΗΕ αναμένει από τους προμηθευτές του

 1. Να προασπίζονται και να σέβονται τα διεθνώς διακηρυγμένα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  2. Να δημιουργούν και να διατηρούν ένα περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό, όπου δεν θα ασκούν καμία απειλή βίας, καμία εκμετάλλευση ή σεξουαλική βία, ούτε οποιαδήποτε κακομεταχείριση, λεκτική ή ψυχολογική παρενόχληση.
  3. Να μην εμπλέκονται στην πώληση ή την κατασκευή ναρκών κατά προσωπικού, είτε ακόμη στην κατασκευή των εξαρτημάτων τους.
  4. Να σέβονται όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της ασφάλειας και της καταλληλόλητας του χώρου εργασίας στη χώρα όπου δραστηριοποιούνται.

Εργασία

 1. Απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας, η ειλωτεία, υποχρεωτική εργασία λόγω χρεών ή παρά τη θέληση τους εργασία των φυλακισμένων.
  6. Μη συμμετοχή σε πρακτικές που δεν συνάδουν με τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη σύβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για το κατώτατο όριο ηλικίας στην εργασία και τη Σύμβαση της ΔΟΕ σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας και την άμεση δράση για την εξάλειψη τους.
  7. Αναγνώριση και σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, στη συλλογική οργάνωση και διαπραγμάτευση σύμφωνα με τους νόμους των χωρών στις οποίες εργάζονται.
  8. Μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή διακρίσεων στις πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης.
  9. Συμμόρφωση με όλα τα ισχύοντα πρότυπα όσον αφορά το ωράριο εργασίας όπως ορίζει η νομοθεσία της χώρας τους.
  10. Ο ΟΗΕ αναμένει από τους προμηθευτές να συμμορφώνονται στο ελάχιστο με όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τους μισθούς και τα ωράρια εργασίας, ιδίως σε ότι αφορά τον κατώτατο μισθό, την πληρωμή για υπερωριακή εργασία, την αμοιβή με το κομμάτι ,καθώς και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την αποζημίωση και κάθε νόμιμη παροχή.

11.Οι προμηθευτές πρέπει να ακολουθούν όλους τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν στη χώρα όπου δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής του χώρου εργασίας.

Περιβάλλον

 1. Ο ΟΗΕ αναμένει από τους προμηθευτές του να έχουν μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική.
 2. Οι χημικές ουσίες και τα άλλα υλικά που αποτελούν απειλή για το περιβάλλον πρέπει να ταυτοποιούνται και να γίνεται η διαχείρισή τους έτσι ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες ασφαλείας στο τομέα του χειρισμού, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης.
  14. Τα λύματα και τα στερεά απόβλητα από δραστηριότητες, βιομηχανικές τεχνικές και από παρόχους αποχετευτικών εγκαταστάσεων των προμηθευτών πρέπει να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα προτού απορριφτούν και διατεθούν.
  15. Οι δυνητικά επικίνδυνες εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα πρέπει να ταυτποιούνται, να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα πριν την απόρριψή τους.
  16. Όλοι οι τύποι των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του νερού και της ενέργειας πρέπει να μειώνονται ή να εξαλείφονται από την πηγή τους.

Απάτη και Διαφθορά

 1. Ο ΟΗΕ αναμένει από τους προμηθευτές του να τηρούν τα υψηλότερα ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα, ότι θα σέβονται την εθνική νομοθεσία και δεν θα συμμετέχουν σε καμία ανήθικη πράξη οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού, της απάτης ή της διαφθοράς.
  18. Οι προμηθευτές του ΟΗΕ πρέπει να αποκαλύπτουν στον Οργανισμό κάθε κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί ως σύγκρουση συμφερόντων και να αποκαλύψουν στον ΟΗΕ αν ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ ή ένας επαγγελματίας που έχει συμβόλαιο με τον Οργανισμό μπορεί να έχει οποιοδήποτε συμφέρον στις υποθέσεις του προμηθευτή ή κάποιον οικονομικό δεσμό με τον προμηθευτή.
  19. Ο ΟΗΕ ασκεί μια πολιτική «μηδενικής ανοχής» και δεν θα δεχθεί κανενός είδους παροχή ή φιλοξενία. Ο ΟΗΕ αναμένει από τους προμηθευτές του ότι δεν παρέχουν κανένα είδος πλεονεκτήματος στους υπαλλήλους του προκειμένου να διευκολυνθεί η σύναψη επαγγελματικών σχέσεων με τον Οργανισμό.
  20. Οι περιορισμοί μετά την λήξη της υπηρεσίας ισχύουν για τους πρώην υπαλλήλους του ΟΗΕ και τους εν ενεργεία υπαλλήλους που συμμετείχαν στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού, αλλά και στους προμηθευτές του ΟΗΕ.

 

Πολιτική της Γραμματείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τις δωρεές και την φιλοξενία

Ο ΟΗΕ έχει μια πολιτική «μηδενικής ανοχής» επί του θέματος και δεν δέχεται οποιαδήποτε είδος δώρου ή φιλοξενίας. Αναμένει ότι οι υφιστάμενοι και οι μελλοντικοί προμηθευτές να μη προσφέρουν κάποιο δώρο ή φιλοξενία ατους υπαλλήλους τους. Όλα τα είδη που λαμβάνονται από τους προμηθευτές, ακόμη κι αν είναι ασήμαντης αξίας, πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή ή στην οντότητα από την οποία προέρχονται ή να δοθούν σε φιλανθρωπίες.

Όγκος αγορών

Οι αριθμοί είναι σε εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, και περιλαμβάνουν τις αγορές για την Έδρα και τις αποστολές των Ηνωμένων Εθνών. Για τις πιο πρόσφατες στατιστικές, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://www.un.org/Depts/ptd/statistics/2017

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αφρική

 • Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στην αποστολή στρατιωτικής παρακολούθησης της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) [email protected]
 • Γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι [email protected]
 • Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική (ECA) [email protected]
 • Προσωρινή δύναμη ασφαλείας του ΟΗΕ στο Αμπέι (UNISFA) www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unisfa/
 • Αποστολή Σταθεροποίησης του ΟΗΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO) [email protected]
 • Αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβερία (UNMIL) [email protected]
 • Αποστολή του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν (UNMISS) [email protected]
 • Αποστολή του ΟΗΕ για το Δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) [email protected]
 • Πολυδιάστατη Αποστολή του ΟΗΕ για τη σταθεροποίηση στο Μάλι (MINUSMA) www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minusma/
 • Πολυδιάστατη ολοκληρωμένη Αποστολή του ΟΗΕ για τη σταθεροποίηση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (MINUSCA) www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minusca/
 • Γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόμπι (UNON) www.unon.org
 • Επιχείρηση του ΟΗΕ στην Ακτή Ελεφαντοστού (UNOCI) [email protected]
 • Υβριδική Αποστολή ΟΗΕ/Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ (UNAMID) [email protected]
 • Διεθνές Πολιτικό Δικαστήριο για την Ρουάντα (ICTR) [email protected]

Αμερική

 • Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (ΕCLAC) [email protected]
 • Αποστολή σταθεροποίησης του ΟΗΕ στην Αϊτή (MUNISTAH) [email protected]

Ασία

 • Βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών στην δίκη των Ερυθρών Χμερ (UNAKRT) [email protected]
 • Γραφείο του Ειδικού Συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρηνευτική Διαδικασία στην Μέση Ανατολή (UNSCO)[email protected]
 • Περιφερειακό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για την προληπτική διπλωματία στην Κεντρική Ασία http://unrcca.unmissions.org
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την Ασία και τον Ειρηνικό (ESCAP) [email protected]
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τη Δυτική Ασία (ESCWA) [email protected]
 • Δύναμη του ΟΗΕ για την Επόπτευση της Απεμπλοκής (UNDOF) [email protected]
 • Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNFIL) [email protected]
 • Ομάδα Στρατιωτικών Παρατηρητών του ΟΗΕ στην Ινδία και στο Πακιστάν (UNMOGIP) [email protected]
 • Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) [email protected]
 • Αποστολή Ηνωμένων Εθνών για Βοήθεια στο Ιράκ (UNAMI) [email protected]
 • Οργάνωση του ΟΗΕ για την Επόπτευση της Εκεχειρίας (UNTSO) [email protected]

Ευρώπη

 • Βάση Λογιστικής Υποστήριξης στο Μπρίντιζι (UNLB) [email protected]
 • Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP) [email protected]
 • Μεταβατική Διοικητική Αποστολή του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) [email protected]
 • Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (UNOG) [email protected]
 • Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη (UNOV) [email protected]
 • Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) [email protected]

Για μια ενημερωμένη λίστα επαφών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών www.un.org/Depts/ptd .

Εκτός από τις ιστοσελίδες της Γραμματείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, τα Κέντρα Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNIC) τα οποία βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία σε όλο τον κόσμο, μπρούν επίσης να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις εταιρείες που επιθυμούν να γνωρίζουν περισσότερα για την αγορά οι οποίες επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας. Αρκεί να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα: http://unic.un.org/factsheet.

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ

One United Plaza, 15th floor, New York, ΝΥ 10017, United States. Τηλέφωνο +1 (212) 963-6249 . Ηλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected] ή [email protected]

Ερωτήσεις σχετικά με την εγγραφή των προμηθευτών

Τηλέφωνο: +1 (212) 963-4816
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για τις αγορές των Ηνωμένων Εθνών (Mobile Application)
Διαθέσιμη στο App store της εταιρείας Apple και στο Google Play.

Σημέιωμα: Το παραπάνω κείμενο είναι η ανεπίσημη μετάφραση στα Ελληνικά του Γαλλικού οδηγού “Faire affaire avec le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies”

Η μετάφραση βασίστηκε στην πτυχιακή εργασία του φοιτητή του Ιόνιου Πανεπιστημίου / Τμήμα Μετάφρασης και Ξένων Γλωσσών κ. Αγαθάγγελου  Σταυρόπουλου, υπό την εποπτεία του Αναπληρωτη Καθηγητή κ. Μιχάλη Πολίτη και της Διδάσκουσας κυρίας Φωτεινής Καρλάφτη.Τους ευχαριστούμε πολύ.