Πώς μπορεί μία χώρα να γίνει μέλος των Ηνωμένων Εθνών;

Έχουν τα Ηνωμένα Έθνη τη δικαιοδοσία να αναγνωρίσουν ένα νέο κράτος ή μία νέα κυβέρνηση;

Πώς μπορεί μία χώρα να γίνει μέλος των Ηνωμένων Εθνών;

Η αναγνώριση ή μη ενός νέου κράτους ή μίας νέας κυβέρνησης είναι μια πράξη στην οποία μπορούν να προβούν μόνο τα κράτη και οι κυβερνήσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν αποτελούν ούτε κράτος, ούτε κυβέρνηση και κατά συνέπεια δεν διαθέτουν καμία εξουσία αναγνώρισης.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τη δικαιοδοσία να κάνουν δεκτό ένα νέο κράτος ως μέλος ή να αποδεχτούν τα διαπιστευτήρια των αντιπροσώπων μίας νέας κυβέρνησης. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού Χάρτη, «Μέλη των Ηνωμένων Εθνών μπορούν να γίνουν όλα τα ειρηνόφιλα κράτη τα οποία αποδέχονται τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ’ αυτόν το Χάρτη και, κατά την κρίση του Οργανισμού, είναι ικανά και πρόθυμα να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις». Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  • Το κράτος υποβάλλει αίτηση στον Γενικό Γραμματέα όπως επίσης και μία επίσημη δήλωση αποδοχής των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον Καταστατικό Χάρτη.
  • Η αίτηση εξετάζεται πρώτα από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Κάθε πρόταση για εισδοχή  πρέπει να λάβει τη θετική ψήφο των εννέα από τα δεκαπέντε μέλη του Συμβουλίου με την προϋπόθεση βέβαια ότι κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη – Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Κίνα,  Ρωσική Ομοσπονδία – καθώς επίσης και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής – έχει καταψηφίσει την αίτηση.
  • Εάν το Συμβούλιο εισηγηθεί την εισδοχή, η πρόταση κατατίθεται προς εξέταση στη Γενική Συνέλευση. Ένα νέο κράτος γίνεται δεκτό ως μέλος εφόσον λάβει την ψήφο των δύο τρίτων των μελών της Συνέλευσης. Η ιδιότητα του  μέλους αρχίζει να ισχύει με την υιοθέτηση του αντίστοιχου  ψηφίσματος.

Σε κάθε συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση εξετάζει τα διαπιστευτήρια όλων των αντιπροσώπων των Κρατών Μελών που είναι παρόντες σε αυτή. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, μπορεί να τεθεί ζήτημα κατά πόσο ένας συγκεκριμένος αντιπρόσωπος είναι διαπιστευμένος από μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομαλή αλλαγή κυβέρνησης, μέσα από δημοκρατικές εκλογές, δεν εγείρει κανένα θέμα αναφορικά με τα διαπιστευτήρια του αντιπροσώπου του ενδιαφερόμενου κράτους.