ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟΥ 1967

https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf

https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf