Ειδικευμένες Οργανώσεις, Προγράμματα, Ταμεία, Ειδικές Επιτροπές, Υποεπιτροπές, Άλλες Υπηρεσίες

Εισαγωγή

Τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούνται από έξι κύρια όργανα: τη Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Κηδεμονίας, το Διεθνές Δικαστήριο και τη Γραμματεία. Επιπλέον, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δημιουργήσει έναν αριθμό ειδικευμένων οργανώσεων, προγραμμάτων και ταμείων. Συνολικά όλα αυτά ονομάζονται το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πολύ μεγάλος αριθμός οργανώσεων του ΟΗΕ, εκτός των κυρίων οργάνων, χωρίζεται σε δυο ομάδες:

  • Σώματα όπως τμήματα, προγράμματα, ιδρύματα και ταμεία τα οποία έχουν ιδρυθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αυτά περιλαμβάνουν τα: UNICEF, UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNRWA, UNU, WFP, UNCHR, UNCHS, UNDCP, UNIFEM, INSTRAW, UNIDIR, UNRISD, UNICRI, UNCTAD/GATT/lTC, UNNGLS και πέντε περιφερειακές επιτροπές (ECA, ECE, ECLAC, ESCAP ESCWΑ). Υπάρχει επίσης και ένας αριθμός επιτροπών, ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων ειδικευμένων σωμάτων που έχει δημιουργηθεί από τη Γενική Συνέλευση για να ασχοληθούν με συγκεκριμένα θέματα.

  • Ειδικευμένες οργανώσεις, οι οποίες είναι χωριστές, αυτόνομες οργανώσεις που οι σχέσεις τους με τα Ηνωμένα Έθνη διέπονται από ειδικές ενδοκυβερνητικές συμφωνίες.

Αυτές οι οργανώσεις, που έχουν ευρύτατες διεθνείς ευθύνες σε οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και άλλους σχετικούς τομείς, έχουν τα δικά τους μέλη, τα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα, γραμματείες και προϋπολογισμούς. Συνεργάζονται όλες με τον ΟΗΕ και μεταξύ τους μέσω, μεταξύ άλλων, του συντονιστικού μηχανισμού του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC). Σε αυτές περιλαμβάνονται οι: ILO, FΑΟ, UNESCO, ICAO, WHO, World Bank, IMF, UPU, ITU, WMO, ΙΜΟ, WIPO, IFAD, UNIDO. Άλλες δυο παρόμοιες αλλά ξεχωριστές υπηρεσίες είναι: η ΙΑΕΑ και η WTO.

1 ITU – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2 WTO – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
3 UNWTO – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟPΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥPΙΣΜΟΥ
4 ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
5 WMO – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟPΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΕΩPΟΛΟΓΙΑΣ
6 WΙΡΟ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
7 WHO – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟPΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
8 WFP – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠPΟΓPΑΜΜΑ ΤPΟΦΙΜΩΝ
9 UPU – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΧΥΔPΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
10 UNV – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
11 UNU – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
12 UNSSC – ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΗΕ
13 UNMOVIC – ΕΠΙΤPΟΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩPΗΣΗ
14 UNSCEAR – ΕΠΙΤPΟΠΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
15 UNRWA – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ
16 UNRISD – ΕPΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
17 UNOPS – ΓPΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗPΕΣΙΕΣ ΠPΟΓPΑΜΜΑΤΩΝ
18 UNITAR – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕPΕΥΝΑ
19 UNIFEM – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
20 UΝΙDΟ – ΟPΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
21 UΝIDIR – ΕPΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔPΥΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ
22 UNICRI – ΕPΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔPΥΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΠΕPΙΦΕPΕΙΑΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
23 UNICEF – ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
24 UNHCR – ΥΠΑΤΗ ΑPΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠPΟΣΦΥΓΕΣ
25 UΝFΡA – ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
26 UNESCO – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
27 UΝΕΡ – ΠPΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝ
28 UΝDΡ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
29 UNODC – ΓPΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
30 UNCTAD – ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟPΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
31 UNCRD – ΚΕΝΤPΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓIA THN ΠΕPΙΦΕPΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
32 UNCITRAL – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓIA ΤΟ ΔIΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
33 UN-HABITAT – ΠPΟΓPΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘPΩΠΙΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
34 UNCDF – ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
35 UNCC – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟZΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ
36 UNAIDS – ΚΟΙΝΟ ΠPΟΓPAMMA ΤΟΥ ΟΗΕ ΓlΑ TON ΙΟ του AIDS (HIV)
37 NGLS – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
38 OHCHR – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
39 ITC – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
40 ISA – ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΥΘΩΝ
41 INSTRAW – ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
42 INCB – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
43 IMO – ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
44 IMF – ΔΙΕΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
45 ILO – ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
46 IFAD – ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
47 ICTY – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
48 ICTR – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΥΑΝΤΑ
49 ICSC – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
50 ICJ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
51 ICC – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
52 ICAO – ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
53 IAEA – ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣ
54 FAO – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ
55 ECLAC – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
56 ECA – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
57 UNECE – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
58 COPUOS – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
59 CD – ΔIΑΣΚΕΨΗ ΓIA ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ
60 CICP – ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
61 ESCAP – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ
62 ESCWA – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ
63 ECA, ECE, ECLAC, ESCAP, ESCWA – ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ