ΜΚΟ ΚΑΙ ΟΗΕ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ΟΗΕ

Σύνδεση  ΜΚΟ με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης

Η συνεργασία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ (ΤΔΠ)  ξεκινά  με τη δημιουργία του Τμήματος το 1947. Οι επίσημες σχέσεις μεταξύ του ΤΔΠ και των  ΜΚΟ χρονολογούνται από το 1968. Με το ψήφισμα 1297 το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) καλούσε το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης να συνεργαστεί με  τις ΜΚΟ με στόχο  τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τον OHE  και το έργο του. Το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης επιδιώκει να προσεγγίσει, μέσω των συνδεδεμένων ΜΚΟ,  τους πολίτες σε όλον τον κόσμο  και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν  καλύτερα το έργο και τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών. 

Το αρμόδιο για τις ΜΚΟ τμήμα του Τμήματος Δημόσιας Πληροφόρησης λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των ΜΚΟ καθώς και των άλλων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.  Είναι υπέυθυνο για  τη συνεργασία με τις συνδεδεμένες ΜΚΟ και τους παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ενημέρωσης. Στις υπηρεσίες αυτές  περιλαμβάνονται η εβδομαδιαία ενημέρωση των ΜΚΟ, τα εργαστήρια επικοινωνίας, η ετήσια διάσκεψη των ΜΚΟ καθώς και το πρόγραμμα κατατόπισης  για τις  πρόσφατα συνδεδεμένες  ΜΚΟ.

Σήμερα, υπάρχουν 1664 ΜΚΟσυνδεδεμένες με το ΤΔΠ , εκ των οποίων οι 668 συνδέονται και με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC).

Συνεργασία  ΤΔΠ/ΜΚΟ

Υπηρεσίες του ΤΔΠ

Το Τμήμα  ΤΔΠ/ΜΚΟ διοργανώνει:

 • Εβδομαδιαία ενημέρωση των ΜΚΟ
 • Εργαστήρια επικοινωνίας
 • Ετήσια Διάσκεψη του Τμήματος DPI/ΜΚΟ
 • Ετήσιο Πρόγραμμα  κατατόπισης για τις πρόσφατα συνδεδεμένες ΜΚΟ

Το Τμήμα  ΤΔΠ/ΜΚΟ παρέχει:

 • εγγραφή στην ετήσια Διάσκεψη του DPI/ΜΚΟ
 • άδεια εισόδου ετήσιας διάρκειας  στους χώρους των Ηνωμένων Εθνών για  μέχρι τρεις  αντιπροσώπους των συνδεδεμένων ΜΚΟ
 • τακτική αποστολή ενημερωτικού υλικού των  Ηνωμένων Εθνών
 • κατάλογο με τις συνδεδεμένες  ΜΚΟ
 • διαδικτυακό τόπο με πληροφορίες για προηγούμενες και προσεχείς εκδηλώσεις, ειδήσεις και αλλά συναφή θέματα και υπηρεσίες
 • Έγγραφα και εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών
 • Δανειστική βιντεοθήκη

Υποχρεώσεις των ΜΚΟ

Προκειμένου να διατηρηθεί το καλό επίπεδο συνεργασίας με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ, οι ΜΚΟ οφείλουν να εκπληρώσουν καθεμία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να συμπληρώνουν κάθε χρόνο το έντυπο διαπίστευσης. Είναι σημαντικό για όλες τις ΜΚΟ να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Αυτό ισχύει και για τις ΜΚΟ εκτός Νέας Υόρκης
 • Να ενημερώνουν το Τμήμα  ΤΔΠ/ΜΚΟ για τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον  Οργανισμό, υποβάλλοντας σχετική  έκθεση ανά τέσσερα χρόνια
 • Να προωθούν την πληροφόρηση σχετικά  τον ΟΗΕ

Στις αιτίες  διακοπής της σύνδεσης συγκαταλέγονται οι εξής:

 • H παράλειψη της ετήσιας υποβολής του εντύπου διαπίστευσης και της τετραετούς έκθεσης
 • Η μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων συνεργασίας
 • Η απάτη
 • Η μη ικανοποιητική συνεργασία με τις οργανώσεις  του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών
 • Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογότυπου των Ηνωμένων Εθνών.

Σημείωση: H συνεργασία των ΜΚΟ με το ΤΔΠ δε συνιστά ενσωμάτωση τους στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και δε δίνει το δικαίωμα στις συνδεδεμένες οργανώσεις ή στο προσωπικό τους να επωφελούνται οποιονδήποτε   προνομίων, ασυλιών ή  ειδικού καθεστώτος.

Κριτήρια

Τι εννοούμε με τον όρο ΜΚΟ;  

Μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση(ΜΚΟ) είναι μια μη κερδοσκοπική, εθελοντική  ομάδα πολιτών, που δραστηριοποιείται  σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο υπέρ του κοινού καλού. Δημιουργούνται από ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και σαφείς στόχους. Προσφέρουν πλήθος ανθρωπιστικών υπηρεσιών, μεταφέρουν τις ανησυχίες των πολιτών στις κυβερνήσεις, παρακολουθούν  την εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων. Κάνουν αναλύσεις, παρέχουν ειδική πληροφόρηση, λειτουργούν ως μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης και συνδράμουν στον έλεγχο και την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών. Ορισμένες MKO εξειδικεύονται σε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον ή η υγεία. Η σχέση τους με τα γραφεία και τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών εξαρτάται από τη γεωγραφική τους θέση και το είδος της δραστηριότητας  τους.

Κριτήρια συνεργασίας με το DPI

 • Η ΜΚΟ οφείλει να στηρίζει και να σέβεται τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
 • Η ΜΚΟ πρέπει να είναι αναγνωρισμένη σε εθνικό ή  διεθνές επίπεδο.
 • Η ΜΚΟ πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση και να απαλλάσσεται από τη φορολογία.
 • Η ΜΚΟ πρέπει να έχει τη βούληση και τα μέσα  να υλοποιήσει αποτελεσματικά προγράμματα πληροφόρησης σχετικά με τις δραστηριότητες του ΟΗΕ (έκδοση ενημερωτικών δελτίων και φυλλαδίων, διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και στρογγυλών τραπεζών, εξασφάλιση της υποστήριξης των μέσων μαζικής ενημέρωσης)
 • Κατά προτίμηση η  ΜΚΟ πρέπει να έχει μια ικανοποιητική προϊστορία συνεργασίας με τα Κέντρα Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών ή με άλλα μέλη  του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.
 • Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία με  Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ και η Επιτροπή του  ΤΔΠ για τις ΜΚΟ  κάνει δεκτή την αίτηση, τότε η MKO λαμβάνει προσωρινό, διετές  καθεστώς σύνδεσης μέχρι να ξεκινήσει συνεργασία με το σχετικό Κέντρο ή Υπηρεσία  Πληροφόρησης του ΟΗΕ.
 • Η ΜΚΟ πρέπει να  υποβάλει ετήσιο  οικονομικό ισολογισμό (σε δολάρια) υπογεγραμμένο από  ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή.
 • Η ΜΚΟ πρέπει διαθέτει καταστατικό που να διασφαλίζει μια διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιλογής στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης  

Οι συνδεδεμένες ΜΚΟ υπόκεινται σε μια ειδική διαδικασία αξιολόγησης που έχει δύο σκέλη:

1.      Η Επιτροπή του ΤΔΠ  για τις ΜΚΟ που αποφασίζει για τη σύνδεση ή τη διαγραφή, συνέρχεται δύο φορές το χρόνο (Ιούνιος/Ιούλιος και Δεκέμβριος). Η Επιτροπή εξετάζει τις νέες αιτήσεις  και αποφασίζει για το καθεστώς  των  συνδεδεμένων ΜΚΟ που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια.

2.      Ανά τέσσερα έτη, οι συνδεδεμένες ΜΚΟ υποχρεούνται να υποβάλουν:

 • ένα συμπληρωμένο έντυπο αξιολόγησης, το οποίο αποστέλλεται σε όλες τις συνδεδεμένες  ΜΚΟ στην έναρξη της τετραετούς περιόδου.
 • μια έκθεση (ανά τέσσερα έτη)  για τις σχετικές με τον ΟΗΕ δραστηριότητές τους
 • τρία δείγματα πληροφοριακού υλικού σχετικά με το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Με ισχύ από το 2009, το DPI αποφάσισε να ξεκινήσει μια εκστρατεία με σκοπό την μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των ΜΚΟ που συνδέονται με το DPI. Προτεραιότητα για το 2009 είναι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική.

Ι. Όσον αφορά στις ΜΚΟ οι οποίες  ΔΕΝ είναι ακόμη συνδεδεμένες με το DPI:

Η διαδικασία σύνδεσης διαρκεί τρεις έως έξι μήνες. Οι ενδιαφερόμενες ΜΚΟ που ικανοποιούν τα κριτήρια πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

1.     Να εντοπίσουν το  Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ που είναι αρμόδιο για τη χώρα όπου εδρεύει η ΜΚΟ. Η αίτηση για σύνδεση πρέπει να αποσταλεί κατευθείαν στο Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ. Κέντρα Πληροφόρησης του ΟΗΕ σε όλον τον κόσμο

2.     Τα απαραίτητα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας για σύνδεση με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας  για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις(Σημείωση: Όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες: χειρόγραφες απαντήσεις δε θα γίνουν δεκτές)
 • Αντίγραφο του καταστατικού της ΜΚΟ.
 • Επίσημο πιστοποιητικό από τις δημόσιες αρχές για τον  μη κερδοσκοπικό  χαρακτήρα και το καθεστώς φοροαπαλλαγής της ΜΚΟ. (Σημείωση: Το έγγραφο πρέπει να είναι σε επίσημο επιστολόχαρτο και να αναγράφει την ημερομηνία)
 • Αντίγραφο του πιο πρόσφατου ετήσιου ισολογισμού της ΜΚΟ οργάνωσης (σε δολάρια), υπογεγραμμένο  από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή.
 • Στοιχεία  για την υλοποίηση  ενός προγράμματος πληροφόρησης που είναι συναφές με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών: τουλάχιστον (6) έξι διαφορετικά είδη δειγμάτων από το πιο πρόσφατο πληροφοριακό υλικό (πχ. Ενημερωτικά δελτία, περιοδικά, ραδιοτηλεοπτικό υλικό, εκθέσεις διασκέψεων). Σημείωση: Το ηλεκτρονικό υλικό, όπως οι διαδικτυακές σελίδες, πρέπει να αποσταλούν σε έντυπη μορφή.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από οργανισμούς (Ηνωμένα Έθνη ή άλλους)
 • Άλλες συστάσεις (Βλέπε ερώτηση 21 στην αίτηση υποψηφιότητας)

(Σημείωση: Όλο το παραπάνω υλικό είναι απαραίτητο για την αμοιβαία διευκόλυνση της Διαδικασίας Σύνδεσης. Επιπλέον, όλα τα έγγραφα  πρέπει να είναι διατυπωμένα στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα, τις δύο γλώσσες εργασίας της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών. Υλικό σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύεται από ανεπίσημη μετάφραση σε μια από τις γλώσσες εργασίας).

3.     Μόλις παραληφθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και διαπιστωθεί ότι είναι εντάξει, θα αξιολογηθούν από το Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια το Κέντρο Πληροφόρησης θα ενημερώσει την ΜΚΟ  για την ημερομηνία που θα συνεδριάσει  η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει την αίτηση  υποψηφιότητας.

4.    Οι ΜΚΟ θα ειδοποιηθούν για τα αποτελέσματα  της συνεδρίασης της Επιτροπής.

5.    Υπό την προϋπόθεση ότι της έχει δοθεί  καθεστώς σύνδεσης,  η ΜΚΟ θα λάβει ένα έντυπο διαπίστευσης, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί  και να αποσταλεί στο Τμήμα των Σχέσεων με τις  ΜΚΟ.

ΙΙ. Διαδικασία για τις ήδη συνδεδεμένες ΜΚΟ

Κάθε χρόνο, οι εκπρόσωποι των συνδεδεμένων ΜΚΟ  πρέπει να ανανεώνουν τη φωτογραφία της κάρτας εισόδου, η οποία τους παρέχει πρόσβαση στην έδρα του ΟΗΕ. Το νέο έντυπο διαπίστευσης αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα τέλη κάθε ημερολογιακού έτους ενώ είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.  Οι ΜΚΟ καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο, επικαιροποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας των αντιπροσώπων τους και να το αποστείλουν στο Τμήμα των Σχέσεων ΜΚΟ με fax στο: +1-212-963-2819. Μετά την επεξεργασία του εντύπου το Γραφείο Πρόσβασης και Ταυτοτήτων του ΟΗΕ θα εκδώσει τις άδειες εισόδου. Οι άδειες εισόδου πρέπει να παραληφτούν αυτοπροσώπως από το Γραφείο Πρόσβασης και Ταυτοτήτων, Fist Avenue, 45th Street , 1os όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-16:00 μμ (Tηλ: +1-212-963-7533).

Το παραπάνω κείμενο είναι ανεπίσημη μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου στην αγγλική γλώσσα.