SDG 1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Van 25 tot 27 september 2015 vond er in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York de Duurzame Ontwikkelingstop plaats waar alle staatshoofden, overheids- en topvertegenwoordigers samenkwamen. Ze bespraken de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die tegen 2030 bereikt moeten worden. De SDG’s werden voorafgegaan door de Millenniumdoelstellingen (MDG’s). Een terugkerend onderwerp in beide ontwikkelingsdoelstellingen is armoede. Het doel van de MDG’s was om het aantal personen wiens inkomen lager is dan $1,25 per dag te halveren tussen 1990 en 2015.

Toch komt armoede vandaag de dag nog steeds voor. Daarom hebben de Verenigde Naties een ambitieuzer plan opgesteld voor de post-2015 agenda: het uitroeien van armoede in al haar vormen en overal ter wereld. Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) zegt dat er wereldwijd nog 1,2 miljard mensen zijn die met minder dan $1,25 per dag moeten rondkomen, wat de VN als maatstaf gebruikt om armoede te meten. Het doel van de SDG’s is om alle lidstaten aan te moedigen om beleidskaders te ontwikkelen en te implementeren op zowel nationaal, regionaal als internationaal niveau zodat we armoede tot een absoluut minimum kunnen beperken.

De Multidimensionele Armoede Index van de UNDP toont aan dat het hoogste percentage van mensen die leven met een inkomen onder de armoedegrens van $ 1,25 zich bevindt in ontwikkelingslanden zoals de Democratische Republiek Congo (87,72%) en Burundi (81,32%). Het is dan ook voor die landen dat het behalen van de SDG’s van groot belang is.

Ook in Europa is er nog een benoemenswaardige aanwezigheid van armoede. Eurostat, het officiële statistiekorgaan van Europa, ontwikkelde een informatieve digitale statistiek die het risico op armoede in Europees perspectief plaatst. Hieruit blijkt duidelijk dat Roemenië en Bulgarije het hoogste risico hebben op armoede (40–48%), terwijl Nederland, Noorwegen en de Tsjechische Republiek bovenaan het rijtje staan (14–16%). De meest actuele cijfers dateren van 2013 en tonen aan dat in het algemeen ongeveer 25% van de Europese bevolking, of 112,6 miljoen mensen, het risico loopt om in armoede te leven.

Volgens het Belgisch Steunpunt voor Armoedebestrijding wordt monetaire armoede in België berekend als een dagelijks inkomen dat lager is dan €36, wat een groot verschil is met de armoedegrens van de VN van $1,25. De statistieken van de Federale Overheidsdienst voor Economie tonen dat het armoederisico in België de voorbije vijf jaren bleef schommelen rond 15%.

Het is duidelijk waarom armoedebestrijding een kerntaak blijft van de SDG’s. Er worden verschillende evenementen georganiseerd om het bewustzijn over armoede te promoten. Op de website van de SDG’s kun je je eigen initiatief registeren voor elke Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling. Op die manier kun je de rest van de wereld informeren over hoe jij op individuele basis bijdraagt aan het bereiken van de 2030-Agenda.

Voor meer informatie kun je terecht op de officiële website van de SDG’s.

Doelstelling 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen

1.1.    Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen wereldwijd, die met minder dan $ 1,25 per dag moeten rondkomen

1.2     Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen

1.3     Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen, met inbegrip van sociale beschermingsvloeren, en tegen 2030 een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren

1.4     Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering

1.5     Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor met klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen beperken

 

1.a     Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie van middelen afkomstig uit verschillende bronnen, ook via versterkte ontwikkelingssamenwerking, om adequate en voorspelbare middelen te voorzien voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, om programma’s en beleidslijnen te implementeren die een einde moeten maken aan armoede in al haar vormen

1.b     Solide beleidskaders creëren op nationaal, regionaal en internationaal niveau, die zijn gebaseerd op ontwikkelingsstrategieën ten gunste van de armen en het genderbeleid, om de versnelde investering te ondersteunen in acties die gericht zijn op het uitroeien van de armoede