SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

We verspillen vandaag 30% van de wereldwijde voedselproductie. We produceren en consumeren zonder voldoende rekening te houden met de impact op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. De huidige situatie is onhoudbaar en daarom moeten we “meer doen, met minder”.

De wereldbevolking zou tegen 2050 9,6 miljard mensen tellen: als we de huidige levenswijze van de ontwikkelde landen behouden, zullen we grondstoffen voor drie planeten nodig hebben.

Een andere sprekende vergelijking: ieder jaar verbruiken we 250 km³ water om levensmiddelen te produceren die verloren gaan of verspild worden. Dit komt overeen met een volume water dat drie maal groter is dan het volume van het meer van Genève, of vergelijkbaar is met het jaarlijkse debiet van de Wolga, de Russische rivier die de grootste van Europa is.

De huidige consumptie- en productiewijze moet dus in vraag worden gesteld, in de eerste plaats in onze ontwikkelde samenleving. Volgens de Europese Commissie wordt er per Europese burger jaarlijks 179 kg aan levensmiddelen verspild. Zo zou er in totaal 50% van de gezonde voeding verspild worden in de EU, waarvan 42% door de consumenten. De rest gaat verloren in de productieketen, bij transport of bij opslag. In totaal 200 miljoen mensen zouden gevoed kunnen worden met verspild voedsel uit Europa.

Het 12de Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 12) voorziet om tegen 2030 op wereldschaal het volume aan voedselafval per persoon met de helft te verminderen, zowel bij distributie als bij consumptie. Tegen 2020 moet er, in overeenstemming met internationale principes, een ecologisch verantwoord beheer komen van chemische producten en alle soorten afval gedurende hun hele levenscyclus. De verspreiding ervan door de lucht, in het water of in de bodem moet teruggedrongen worden om zo de negatieve effecten op mens en milieu tot het minimum te beperken.

Er kunnen concrete maatregelen getroffen worden, zoals de rationalisering van subsidies voor verspillende fossiele brandstoffen. Daarnaast zou een studie uitwijzen dat er jaarlijks 120 miljard dollar bespaard kan worden als we over de hele wereld energie-efficiënte lampen zouden gebruiken.

Tegen 2030 moeten we ervoor zorgen dat iedereen de nodige informatie en kennis heeft voor duurzame ontwikkeling.

Doelstelling 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

12.1     Het 10-jarig Programmakader inzake Duurzame Consumptie- en Productiepatronen implementeren, waarbij alle landen actie ondernemen, en waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen, rekening houdend met de ontwikkeling en de mogelijkheden van de ontwikkelingslanden

12.2     Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren

12.3     Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst

12.4     Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken

12.5     Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik

12.6     Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus

12.7     Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten

12.8     Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur

 

12.a     Ondersteunen van ontwikkelingslanden ter versterking van hun wetenschappelijke en technologische mogelijkheden om de richting uit te gaan van meer duurzame consumptie- en productiepatronen

12.b     Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de impact te monitoren van duurzame ontwikkeling op duurzaam toerisme dat werkgelegenheid creëert en de plaatselijke cultuur en producten promoot

12.c     Inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die afvalproducerende consumptie aanmoedigen rationaliseren, door storende marktinvloeden uit de wereld te helpen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, ook door het belastingsysteem te herstructureren en deze schadelijke subsidies te laten uitdoven, waar deze bestaan, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke noden en omstandigheden in de ontwikkelingslanden en waarbij de mogelijke negatieve invloeden worden geminimaliseerd op hun ontwikkeling op een manier die de armen en de getroffen gemeenschappen beschermt