SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Klimaatverandering heeft een effect op elk land, op elk continent. Het ontwricht nationale economieën en beïnvloedt levens, met grote kosten voor mensen, gemeenschappen en landen, nu en in de toekomst.

Uitdagingen

Iedereen kan de impact van klimaatverandering ondervinden, of het nu gaat om veranderende weerpatronen, de stijgende zeespiegel of om frequentere extreme weerverschijnselen. De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten versnellen de klimaatverandering en blijven ondertussen nog stijgen. De uitstoot is nu 50% hoger dan het niveau van 1990 en staat dus op recordhoogte. Zonder maatregelen zal de temperatuur van de aarde met 3 graden Celcius stijgen, en op sommige plaatsen zelfs nog meer. De armste en meer kwetsbare mensen zullen daar het eerste en grootste slachtoffer van zijn.

Er wordt geschat dat de schade van aardbevingen, tsunami’s, tropische stormen en overstromingen elk jaar honderden miljarden euro kost. Er is een jaarlijkse investering van 6 miljard euro nodig, alleen nog maar om het risico op rampen te kunnen beheren. De dertiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 13) mikt op een mobilisatie van jaarlijks 100 miljard dollar tegen 2020 om aan de noden van ontwikkelingslanden tegemoet te komen en de gevolgen van klimaatgerelateerde rampen op te vangen.

Doelen

Kwetsbare regio’s – zoals ingesloten landen of eilanden – moeten zich kunnen wapenen tegen natuurrampen en de gevaren van klimaatverandering. Dit moet samengaan met inspanningen om bewustzijn te creëren en de integratie van maatregelen in nationaal beleid. Met politieke wil en technologische oplossingen kan de stijgende temperatuur tot twee graden boven pre-industrieel niveau beperkt worden. Daarvoor is dringend collectieve actie nodig: investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, bewustzijn creëren en gedragswijzigingen promoten.

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die nationale grenzen overstijgt. Uitstoot op één plaats kan gevolgen hebben voor mensen elders. Dit probleem heeft oplossingen nodig die op internationaal niveau gecoördineerd worden. Zo moet internationale samenwerking ontwikkelingslanden helpen om naar een uitstootarme economie te evolueren. In december 2015 mondde de klimaatconferentie van Parijs (COP21) dan ook uit in een globaal akkoord.

Europa

De Europese Unie heeft zichzelf tot doel gesteld om de uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020, met 40% tegen 2030 en 60% in 2040. Sommige lidstaten hebben de doelstelling al gehaald en lijken die zelfs te overtreffen.

Tegen 2050 wil Europa dan de uitstoot met 80% reduceren tegenover het niveau van 1990. Om dit doel te halen moet de EU vooruitgaan op het pad naar een uitstootarme samenleving. Schone technologie speelt daarin een belangrijke rol, naast het bannen van fossiele brandstoffen en energie-efficiëntie.

Doelstelling 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

13.1     De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen

13.2     Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning

13.3     De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering

 

13.a     De verbintenis  uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering genomen werd omtrent de doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te brengen uit allerlei bronnen, om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke mitigatieacties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig operationeel te maken

13.b     Mechanismen promoten om de capaciteit te vergroten in het kader van doeltreffende aan klimaatverandering gekoppelde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling, waarbij ook wordt gefocust op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen

*We erkennen dat het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering het belangrijkste internationale, intergouvernementele forum is om het mondiale antwoord te organiseren op de klimaatverandering.