SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

De derde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG3) is goede gezondheid en welzijn. Deze doelstelling is opgedeeld in vier grote pijlers die aandacht besteden aan moeder en kind, epidemieën, verkeersveiligheid en gezondheidszorg. Maar wat houden deze pijlers juist in?

Het eerste target ijvert voor een duurzame ontwikkeling van moeder en kind door het aantal moedersterftes te verminderen tot 70 op 100.000. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven dagelijks 800 moeders door complicaties tijdens de zwangerschap die vermeden konden worden en maar liefst 99% van de moedersterftes vindt plaats in ontwikkelingslanden. Daarnaast moet men het overlijden van pas geboren baby’s vermijden en neonatale sterfte een halt toeroepen, aangezien twee op vijf kinderen jonger dan vijf jaar die overlijden pasgeborenen zijn.

Ten tweede vraagt deze ontwikkelingsdoelstelling aandacht voor ziektes als aids, tuberculose en malaria. Zo stierven in 2014 nog ongeveer 1,5 miljoen mensen aan aids, waarvan de meesten uit Sub-Sahara-Afrika komen. Vooral de ontwikkelingslanden lijden dus erg onder deze epidemieën, omdat er zeer weinig kennis beschikbaar is over deze ziekten en de toegang tot de juiste medicatie of hulp vaak ontbreekt. Het is van uitermate groot belang om deze epidemiëen op te volgen en uit te roeien zodat iedereen, waar ook ter wereld, verzekerd kan zijn van een goede gezondheid, toegang tot gezondheidsfaciliteiten en een degelijk welzijn.

Als derde pijler wil deze ontwikkelingsdoelstelling verkeersveiligheid in de verf zetten. Volgens Siim Kallas, voormalig EU-commissaris voor vervoer, verliezen dagelijks 85 mensen hun leven op de Europese wegen. Om die reden strijdt deze doelstelling er ook voor om verkeersgewonden én verkeersdoden met de helft te verminderen tegen 2030 door landen aan te moedigen strenge en efficiënte nationale initiatieven te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Tot slot is er nog het streefdoel van algemeen toegankelijke gezondheidszorg en ontwikkeling. Enerzijds moet de gezondheidszorg universeel gedekt zijn, want iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Jaarlijks lijden nog steeds 1 miljard mensen omdat ze geen adequate toegang hebben tot gezondheidszorg. Ook moet medicatie voor iedereen verkrijgbaar en betaalbaar zijn. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo ’n 150 miljoen mensen moeite om hun gezondheidszorg te betalen. 100 miljoen mensen hebben zelfs zo veel moeite met de kosten dat ze in armoede terecht komen, wat de eerste duurzame ontwikkelingsdoelstelling dan weer in het gedrang brengt.

Anderzijds moet de ontwikkeling zich daarom focussen op betaalbare medicatie en vaccins voor ontwikkelingslanden die het meest getroffen worden door ziektes. Verder zou er ook meer onderzoek moeten gebeuren naar gevaarlijke chemicaliën die zich in onze vervuilde lucht bevinden en gezondheidsproblemen teweegbrengen. Dit laatste streefdoel zal ook een input zijn om Doelstelling 13, de klimaatactie, te bereiken.

Het is bijgevolg duidelijk dat de ene doelstelling niet los van de andere doelstelling kan worden gezien. Vaak hebben de gevolgen een wederzijdse invloed en versterken de doelstellingen elkaar. Alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en richten zich zowel op de ontwikkelde als ontwikkelingslanden, want in beiden is nog veel werk om handen.

Doelstelling 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

3.1     Tegen 2030 de globale moedersterfte terugdringen tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen

3.2     Tegen 2030 een einde maken aan vermijdbare overlijdens van pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar, waarbij alle landen er moeten naar streven om het sterftecijfer van baby’s minstens tot 12 per 1000 levendgeborenen te beperken alsook het sterftecijfer van kinderen jonger dan 5 jaar eveneens in te perken tot maximum 25 per 1000 levendgeborenen

3.3     Tegen 2030 een einde maken aan epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten bestrijden

3.4     Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen

3.5     De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol

3.6     Tegen 2020 het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren

3.7     Tegen 2030 universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorgdiensten garanderen, met inbegrip van diensten voor gezinsplanning, informatie en opvoeding, en voor de integratie van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma’s

3.8     Zorgen voor een universele gezondheidsdekking, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen

3.9     Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem

3.a     Waar nodig de implementatie van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabakscontrole versterken.

3.b     Het onderzoek en de ontwikkeling ondersteunen van vaccins en geneesmiddelen voor overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten die in hoofdzaak ontwikkelingslanden treffen, toegang verschaffen tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins, volgens de richtlijnen van de Verklaring van Doha aangaande het TRIPS-akkoord en Volksgezondheid. De Verklaring bevestigt het recht van ontwikkelingslanden om ten volle gebruik te maken van de bepalingen van de Overeenkomst aangaande de Handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom (TRAIPR) die afwijkingen toelaat voor de bescherming van de volksgezondheid; en, in het bijzonder, het verschaffen van toegang tot geneesmiddelen voor iedereen.

3.c     De financiering van de gezondheidszorg aanzienlijk opvoeren, net als de aanwerving, de ontwikkeling, de opleiding en het lange tijd in dienst houden van gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling.

3.d     De capaciteit van alle landen versterken, in het bijzonder die van de ontwikkelingslanden, met betrekking tot systemen voor vroegtijdige waarschuwing, risicovermindering en het beheer van nationale en globale gezondheidsrisico’s.