SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere mensenrechten. Toch zijn 121 miljoen kinderen nog nooit naar school geweest of ze hebben de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Dit staat in schril contrast met de belofte van de internationale gemeenschap om tegen 2015 ‘onderwijs voor iedereen’ te creëren.

De voorbije 15 jaar werd er zeker vooruitgang geboekt. Zo steeg het percentage van inschrijvingen voor de basisschool in ontwikkelingslanden van 83% in 2000 naar 91% in 2015. Toch zijn er vandaag nog steeds 57 miljoen kinderen van basisschooleeftijd die niet naar school gaan. Dat betekent dat één kind op zes in ontwikkelingslanden geen toegang heeft tot basisonderwijs.

Voor adolescenten ligt het aantal inschrijvingen wereldwijd nog lager, in het bijzonder voor meisjes. In 2013 gingen 31 miljoen meisjes van schoolgaande leeftijd niet naar school, vergeleken met 27 miljoen jongens. Wereldwijd zijn nog steeds 781 miljoen volwassenen analfabeet en twee derde van hen zijn vrouwen. Onderwijs voor meisjes vormt dus een integraal onderdeel van de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 4). SDG 4 wil dat tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen kunnen lezen, schrijven en rekenen.

Volgens UNESCO zullen regeringen per jaar nog 22 miljard dollar extra moeten opleggen om de doelstelling te kunnen bereiken tegen 2030. Toegang tot onderwijs is immers een essentiële voorwaarde om duurzame ontwikkeling te verzekeren voor de komende generaties.

Voor meer informatie: https://sustainabledevelopment.un.org/topics

Doelstelling 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

4.1     Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten

4.2     Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens in hun vroege kindertijd toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere school zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs

4.3     Tegen 2030 gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit

4.4     Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven

4.5     Tegen 2030 genderongelijkheden wegwerken in het onderwijs en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus inzake onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, met inbegrip van mensen met een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties

4.6     Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn

4.7     Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

 

4.a     Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.

4.b     Tegen 2020 het aantal studiebeurzen wereldwijd en substantieel verhogen dat beschikbaar is voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten in ontwikkeling en de Afrikaanse landen, voor toegang tot het hoger onderwijs, met inbegrip van beroepsopleiding en programma’s omtrent informatie en communicatietechnologie, techniek, ingenieurswezen en wetenschappen, in ontwikkelde landen en andere ontwikkelingslanden.

4.c     Tegen 2030 op aanzienlijke wijze de toevloed verhogen van gekwalificeerde leraren, ook via internationale samenwerking voor lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling.