SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Wist je dat vrouwen meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken? Toch krijgen vrouwen nog vaak te maken met discriminatie. Zo zijn ze vaak het slachtoffer van geweld en hebben ze in veel landen geen toegang tot gezondheidszorg. Om deze problematiek aan te pakken, ontwikkelde de VN de vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 5).

Hoewel vrouwen een belangrijke rol spelen bij alle SDG’s, is SDG 5 de enige doelstelling die zich specifiek op gender focust. Het hoofddoel van de doelstelling is om gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes te bereiken. Om dat doel te behalen, is SDG 5 onderverdeeld in een aantal subdoelstellingen.

Eerst en vooral wil de doelstelling alle vormen van discriminatie gericht tegen vrouwen en meisjes wereldwijd uitbannen. In de grondwet van 143 landen staat dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Een veelbelovende stap voorwaarts, maar in de werkelijkheid blijft discriminatie bestaan. Grondwettelijke gendergelijkheid betekent immers niet altijd dat mannen en vrouwen ook in de praktijk gelijk zijn. In veel landen worden vrouwen benadeeld door gendergerelateerde stereotypen, sociale normen en soms zelfs door wetten en officieel beleid.

SDG 5 streeft er ook naar om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen. Gemiddeld krijgt 1 vrouw op 3 te maken met fysiek of seksueel geweld en 133 miljoen vrouwen werden de voorbije jaren het slachtoffer van vrouwenbesnijdenis. De totale cijfers van geweld tegen vrouwen zijn zo hoog dat UN Women spreekt van een ‘pandemie van geweld die alle landen aantast’. Andere vormen van gendergerelateerde schadelijke praktijken die de VN wil uitroeien zijn kindhuwelijken, seksuele uitbuiting en mensenhandel.

Daarnaast beoogt de doelstelling de volledige en actieve deelname van vrouwen aan het politieke, economische en publieke leven. Dit doel kunnen we alleen bereiken als vrouwen gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs en economische middelen. Zelfs in de ontwikkelde landen blijft genderdiscriminatie bestaan, met name op de werkvloer waar gelijkwaardig werk niet altijd gelijkwaardig wordt verloond. Zo verdienen vrouwen in de Verenigde Staten gemiddeld 78 cent per dollar die een man verdient, en zijn vrouwen overal ter wereld nog steeds ondervertegenwoordigd in leiderschapsposities.

Hoe kunnen we de wereld verbeteren als we vrouwen niet engageren? Volgens UN Women is de empowerment van vrouwen een voorwaarde om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. Want hoe kunnen we immers duurzame ontwikkeling voor iedereen bereiken als de helft van de wereld achterblijft?

Voor meer informatie over SDG 5 kun je terecht op de officiële SDG website en voor meer informatie over vrouwenrechten op unwomen.org.

Doelstelling 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

5.1     Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal

5.2     Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting

5.3     Uit de wereld helpen van alle schadelijke praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking

5.4     Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van toepassing is

5.5     Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven

5.6     Verzekeren van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten zoals overeengekomen in het kader van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het Peking-Actieplatform en de slotdocumenten van hun desbetreffende conferenties

 

5.a     Hervormingen doorvoeren waarbij vrouwen gelijke rechten krijgen op economische middelen, naast toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming met nationaal recht

5.b     Het gebruik doen toenemen van innovatieve technologie, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie, om te komen tot een grotere empowerment van vrouwen

5.c     Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus