SDG 6 - Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Elk jaar sterven er drie miljoen mensen door slechte waterkwaliteit en een gebrekkige toegang tot drinkwater. De meerderheid van die slachtoffers zijn kinderen jonger dan vijf jaar.

Water vormt de kern van duurzame ontwikkeling. Zo kunnen watervoorraden op verschillende manieren een bijdrage leveren aan armoedebestrijding, economische groei en milieubescherming. Van voedsel- en energiezekerheid tot de gezondheid van de mens en het milieu, water draagt bij aan de bevordering van sociale welvaart en gelijkaardige economische groei en heeft invloed op het levensonderhoud van miljarden mensen.

Ook de zevende millenniumdoelstelling (MDG) focuste op een duurzamer leefmilieu. MDG 7 trachtte het aantal mensen zonder duurzame toegang tot drinkbaar water en sanitaire basisvoorzieningen, zoals een wc, te halveren.

Duidelijke vooruitgang

Sinds 1990 kregen bijna 2 miljard mensen toegang tot betere sanitaire voorzieningen en 2,3 miljard mensen kregen toegang tot drinkbaar water. Ongeveer 1,6 miljard mensen wonen vandaag in een huis met een waterleidingsysteem. Toch zijn er ook vandaag nog verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden betreffende de toegang tot water.

In 2011 kregen 41 landen te maken met « waterstress » of watertekort. In 10 van die landen is de voorraad zoet water binnenkort volledig uitgeput. Ze zullen dus moeten overschakelen op onconventionele waterbronnen. Als daarnaast de droogte en de verwoestijning blijven toenemen, zal de situatie alleen maar erger worden. Tegen 2050 zou 1 persoon op 4 last hebben van een blijvend tekort aan water.

In Europa hebben meer dan 100 miljoen mensen (16% van de Europese bevolking) een gebrekkige toegang tot water of verblijven in een woning die niet is aangesloten op een openbaar waternet.

40% watertekort tegen 2030

Als we water blijven verbruiken zoals we dat vandaag doen, bestaat het risico dat we tegen 2030 een watertekort hebben van 40%. Dat zou voornamelijk het gevolg zijn van de steeds toenemende wereldbevolking. Als de bevolking groeit, groeit ook de consumptie. Om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen, zal ook de voedingsindustrie steeds meer water nodig hebben. Daarom wil de zesde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 6) universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen verzekeren.

UN-Water is het VN-agentschap dat sensibiliseringscampagnes over water- en sanitaire voorzieningen coördineert en de uitwisseling van informatie over waterproblematiek promoot. Om SDG 6 te kunnen bereiken, zal UN-Water samenwerken met de publieke en private sector.

Voor meer informatie over SDG 6 kun je terecht op de officiële SDG website en voor meer informatie over water op www.unwater.org.

Doelstelling 6: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

6.1     Tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen

6.2     Tegen 2030 komen tot toegang tot gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en een einde maken aan openbare ontlasting, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties

6.3     Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd

6.4     Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen

6.5     Tegen 2030 het geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte grensoverschrijdende samenwerking

6.6     Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren

 

6.a     Tegen 2030 de internationale samenwerking en de capaciteitsopbouwende ondersteuning uitbreiden voor de ontwikkelingslanden voor activiteiten die betrekking hebben op water en sanitaire voorzieningen en programma’s, met inbegrip van technologieën voor waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterzuivering, recyclage en hergebruik.

6.b     De deelname versterken en ondersteunen van plaatselijke gemeenschappen bij de verbetering van het waterbeheer en van de sanitaire voorzieningen