SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Investeringen in infrastructuur – transport, irrigatie, energie, informatie en communicatietechnologie – leiden tot groei in productiviteit en inkomen, en verbeteringen in gezondheidszorg en onderwijs.

Technologische vooruitgang biedt namelijk duurzame oplossingen voor economische uitdagingen en milieuproblemen: het creëert nieuwe jobs en zorgt voor betere energie-efficiëntie. Nieuwe jobs en duurzame economische groei genereren meer inkomen, wat leidt tot een hogere levensstandaard. Daarenboven biedt technologische innovatie ook oplossingen voor ecologische uitdagingen.

Uitdagingen

Momenteel leeft ongeveer de helft van de wereldbevolking in steden. Daardoor worden massatransport en hernieuwbare energie steeds belangrijker, net als de ontwikkeling van nieuwe industrie en informatie- en communicatietechnologie.

Op dit moment is de basisinfrastructuur in de onderontwikkelde landen nog ondermaats. Velen hebben geen toegang tot elektriciteit (2,6 miljard mensen), sanitaire basisvoorzieningen (2,5 miljard), water (800 miljoen), betrouwbare telefoonverbinding (1-1,5 miljard), gezondheidsdiensten en onderwijs.

Meer dan 4 miljard mensen hebben geen toegang tot internet, voornamelijk in de ontwikkelingslanden. Deze digitale kloof moet gedicht worden om toegang tot informatie en kennis te garanderen en zo innovatie en ondernemerschap te bevorderen.

Doelen

Investeren in infrastructuur, industrie en innovatie kan potentieel veel jobs opleveren. Ook de sector van de hernieuwbare energie heeft veel groeimogelijkheden. De ontwikkelingslanden hebben dan weer een immens groeipotentieel voor industrialisering van de voeding- en dranksector en de textielsector, wat de productiviteit enorm kan verhogen.

De negende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 9) legde doelen vast voor een betere infrastructuur, industrie en innovatie tegen 2030. De lidstaten beloven duurzame infrastructuur te ontwikkelen, en daarbij zeker de minst ontwikkelde landen aan te moedigen en te ondersteunen.

Daarnaast moet de infrastructuur in het algemeen opgewaardeerd worden met verhoogde efficiëntie en schone technologie. Dit kan bereikt worden dankzij doorgedreven wetenschappelijk onderzoek.

Tot slot wil men tegen 2020 al de toegang tot informative- en communicatietechnologie vergemakkelijken en een universele, betaalbare toegang tot het internet waarborgen in de minst ontwikkelde landen.

Europa

De EU erkent dat de huidige manier van industriële ontwikkeling niet duurzaam is. Met milieurichtlijnen en nieuwe technologieën probeert Europa de negatieve impact te beperken.

De Europese 2020 Strategie mikt op jobcreatie door meer innovatie. De EU wil de positieve aspecten van industriële ontwikkeling promoten en tegelijk ook de negatieve impact over de hele wereld inperken. Het doel is om economische groei met een duurzaam milieu te combineren.

Meer informatie:

Doelstelling 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

9.1     Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen

9.2     Bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en, tegen 2030, het aandeel in de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product van de industrie aanzienlijk doen toenemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, en dat aandeel verdubbelen in de minst ontwikkelde landen

9.3     De toegang vergroten van kleinschalige industriële en andere ondernemingen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, tot financiële diensten, inclusief betaalbare kredietverlening, alsook hun integratie in waardeketens en markten

9.4     Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden

9.5     Verbeteren van het wetenschappelijk onderzoek, moderniseren van de technologische capaciteiten van industriesectoren in alle landen, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, waarbij ook tegen 2030 innovatie wordt aangemoedigd en op aanzienlijke wijze het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers per miljoen inwoners wordt verhoogd en waarbij ook meer wordt uitgegeven aan publiek en privaat onderzoek en ontwikkeling

 

9.a     De duurzame en veerkrachtige ontwikkeling van infrastructuur mogelijk maken in ontwikkelingslanden aan de hand van extra financiële, technologische en technische steun aan Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, de door land ingesloten ontwikkelingslanden en de kleine eilandstaten in ontwikkeling.

9.b     Ondersteunen van de binnenlandse technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie in ontwikkelingslanden, ook door een gunstig beleidsklimaat te garanderen voor, onder andere, industriële diversificatie en waardetoevoeging aan handelsproducten

9.c     In aanzienlijke mate de toegang verhogen tot informatie- en communicatietechnologie en streven naar het verschaffen van universele en betaalbare toegang tot internet in de minst ontwikkelde landen tegen 2020