Vooruitgang van de EU op het gebied van SDG’s een “startpunt” – Commissaris Gentiloni

De Europese Unie heeft vooruitgang geboekt bij de verwezenlijking van bijna alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van 2015 tot 2019, zo blijkt uit een door Eurostat gepubliceerd verslag.

Voor sommige doelstellingen is sneller vooruitgang geboekt dan voor andere, terwijl er voor bepaalde doelstellingen geen vooruitgang is geboekt of een verschuiving heeft plaatsgevonden.

“Het is bemoedigend om te zien dat de EU-lidstaten over het algemeen vooruitgang richting de SDG’s boeken”, aldus Paolo Gentiloni, EU-Commissaris voor economie. “We hebben samen nood aan duurzamere en veerkrachtigere samenlevingen. De tot dusver geboekte vooruitgang is belangrijk, maar slechts een startpunt.”

Gentiloni waarschuwde ook dat de COVID-19-pandemie de positieve ontwikkelingen sterk kan beïnvloeden.

“We leven in moeilijke tijden. Misschien heeft deze crisis ons meer dan ooit laten zien hoe belangrijk onderlinge afhankelijkheid is en hoe noodzakelijk het is om onze economische, sociale en milieu-inspanningen op elkaar af te stemmen”, voegde hij eraan toe.

Veiligere plaats om te leven

De meeste vooruitgang is geboekt voor SDG 16 “vrede, justitie en sterke publieke instellingen”. Het leven in de EU is veiliger geworden, het aantal doden als gevolg van moord of geweldpleging is gedaald en minder Europeanen maken melding van misdaad, geweld en vandalisme in hun regio.

Er is ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de verwezenlijking van SDG 1 “geen armoede” en SDG 3 “goede gezondheid en welzijn”, gevolgd door SDG 2 “geen honger” en SDG 8 “eerlijk werk en economische groei”.

Sinds 2013 is de EU erin geslaagd om het aantal mensen dat het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting met 12,5 miljoen te verminderen. Minder mensen worden geconfronteerd met problemen die verband houden met hun thuis, zoals overbevolking, slechte woonomstandigheden, een gebrek aan sanitaire voorzieningen of een gebrek aan energie.

Het reële BBP per hoofd van de bevolking is tussen 2014 en 2019 aanzienlijk gestegen; de tewerkstelling is gestegen van 68% tot 73%; en de langdurige werkloosheid is gedaald van 5,5% tot 2,8%.

De uitdagingen op het gebied van klimaatactie blijven bestaan

De vooruitgang op het gebied van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU (SDG 7 en SDG 13) is daarentegen deels tot stilstand gekomen, evenals de omschakeling naar een circulaire economie (SDG 12).

De EU-landen worden in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. De oppervlaktetemperatuur in Europa lag tussen 2009 en 2018 1,6 °C boven de pre-industriële tijd, een stijging van 0,2 °C ten opzichte van het voorgaande decennium.

De druk op de ecosystemen en de biodiversiteit (SDG 15) is in sommige gebieden ook toegenomen. Het aantal alledaagse vogelsoorten en graslandvlinders is gedaald.

Achteruitgang op het gebied van gendergelijkheid

“Wat SDG 5 “gendergelijkheid” betreft, is de EU helaas verder verwijderd van duurzame ontwikkeling”, aldus Gentiloni. Vrouwen hebben nog steeds minder kans op een baan dan mannen. Het dragen van zorgverantwoordelijkheden is de belangrijkste reden waarom vrouwen geen deel uitmaken van de beroepsbevolking.

De doelstellingen inzake onderwijs (SDG 4), innovatie (SDG 9) en wereldwijde partnerschappen (SDG 17) laten een even gemengd beeld zien.

Er was een toename van het aantal 30-34 jarigen in hoger onderwijs, maar er zijn meer jongeren die in 2018 ondermaats presteren op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschap.

De trage vooruitgang bij het verminderen van de ongelijkheden (SDG 10) weerspiegelt ook een groeiende kloof tussen EU-onderdanen en niet-EU-burgers op het gebied van armoede en werkgelegenheid.

In het geval van twee doelstellingen – SDG 6 “schoon water en sanitair” en SDG 14 “leven in het water” – kunnen de algemene EU-trends niet worden berekend vanwege onvoldoende gegevens over de afgelopen vijf jaar.

Noodzakelijke wereldwijde vooruitgang

Overal ter wereld is een aanzienlijke verbetering van de SDG’s nodig op vele gebieden, volgens het 2020 voortgangsrapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres. Hij waarschuwde dat de COVID-19-crisis de vooruitgang in de richting van de doelstellingen dreigt te belemmeren.

“Het is van essentieel belang dat de recente verworvenheden zoveel mogelijk worden beschermd en dat wordt gestreefd naar een echte hervorming na COVID-19, een herstel dat het risico van toekomstige crises vermindert en de inclusieve en duurzame ontwikkeling die nodig is om de Agenda 2030 doelstellingen en het akkoord van Parijs inzake klimaatverandering te verwezenlijken, veel dichterbij brengt,” benadrukte hij.

Meest recent