Wallonië: een regio die zich inzet voor SDG’s

Uit onze #SDGActor reeks

Als een van de kleinste regio’s van Europa, met 3,6 miljoen inwoners, heeft Wallonië zich ertoe verbonden om tegen 2030 de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. Daarmee kan ze de leefomgeving van haar inwoners verbeteren en haar natuurlijke rijkdom behouden en herstellen. Ze brengt alle spelers in de samenleving bijeen omdat de SDG’s ieders verantwoordelijkheid zijn.

Kompas voor beslissingen

De Waalse strategieën en plannen worden steeds meer georganiseerd rond de implementatie van de 17 SDG’s. In 2016 heeft Wallonië de tweede Waalse strategie voor duurzame ontwikkeling aangenomen, die de SDG’s in haar visie en doelstellingen integreert. De regio verbindt zich er ook toe om de vooruitgang bij de uitvoering van de SDG’s op te volgen en publiceert voortgangsverslagen hierover.

De Waalse regering kondigde in haar beleidsverklaring 2019-2024 ook een sociaal, ecologisch en economisch overgangsplan aan en verbond zich er zo ook officieel toe om de SDG’s te realiseren.

“De SDG’s zijn het ijkpunt voor de doelstellingen die tegen 2030 moeten worden bereikt. Die doelstellingen voeden onze visie voor het komende decennium, ze zijn het kompas dat onze beslissingen leidt”, legt Valentine van Gameren, projectmanager bij de Directie Duurzame Ontwikkeling van de Waalse Overheidsdienst uit.

Overgang naar een circulaire economie

Een van de ambitieuze projecten van Wallonië is de overgang naar een circulaire economie. Die overgang van een wegwerpmaatschappij naar een circulair economisch model heeft als doel om op een duurzame manier te produceren en tegelijkertijd de consumptie, verspilling en de productie van afval te verminderen om zo ecologische, sociale en economische voordelen te creëren.

“Door de COVID-19-crisis beseffen we dat alleen een veerkrachtigere economie zin heeft”, zegt Valentine van Gameren.

Concreet is de circulaire economie in Wallonië al op verschillende vlakken aanwezig, zowel op het vlak van afvalpreventie en -beheer als op het vlak van recyclage, financiering en projectondersteuning.

De inspanningen kunnen wel nog verder gaan, volgens een rapport van het Waalse parlement uit 2019. Daarom bereidt Wallonië de “Circular Wallonia”-strategie voor waarbij alle belanghebbenden worden betrokken. Het doel is om banen te creëren, een verantwoord energiebeheer aan te moedigen en met duurzame oplossingen klimaatuitdagingen aan te gaan.

Behoefte aan flexibiliteit

Om de SDG’s te realiseren, moet Wallonië een aantal uitdagingen het hoofd bieden: onder andere een algemene bevolkingstoename de komende tien jaar, de vergrijzing van de bevolking, de digitalisering van de samenleving, milieuproblemen, mobiliteitsproblemen en de klimaatverandering.

Flexibiliteit in de uitvoering van openbare zaken is een belangrijke factor voor de weerbaarheid van de regio geworden.

Volgens de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling van de Waalse Overheidsdienst tonen de recente gebeurtenissen aan in welke mate economische, democratische, sociale en milieukwesties centraal staan voor de burger. De vertrouwenscrisis die onze democratieën doormaken, heeft gevolgen voor de overheid en ondermijnt de geloofwaardigheid van onze instellingen. De COVID-19-crisis heeft dat gevoel nog verder versterkt.

Wat COVID-19 betreft, moet Wallonië aantonen dat het in staat is om de toenemende gezondheids-, economische en sociale onzekerheden rond de pandemie te overwinnen. Het lanceerde bijvoorbeeld het initiatief “Get Up Wallonia!” om noodsituaties voor te zijn en een betere toekomst voor Waalse burgers te garanderen. De regio heeft ook een duurzame sociale obligatie uitgegeven voor een bedrag van meer dan een miljard euro om de sociale kosten van de pandemie te dekken.

De kwestie van de jeugdwerkloosheid is een andere uitdaging. In 2019 daalde de Waalse werkloosheidsgraad voor de 15-64-jarigen tot 7,2%, terwijl die in 2018 8,5% bedroeg. De regering wil onder meer een informatie- en sensibiliseringsplan ontwikkelen over de mogelijkheden voor jongeren om werkloosheid te bestrijden. Ze ontwikkelt stagemogelijkheden en in-company opleidingen voor jongeren met beperkte kwalificaties en organiseert proefdagen van bestaande opleidingen.

SDG’s zijn de verantwoordelijkheid van iedereen

“Alle beleidsmaatregelen, programma’s en plannen kunnen op hun niveau bijdragen aan de 17 SDG’s. Het gaat niet alleen over de overheid, maar alle actoren, van verenigingen, bedrijven, tot lokale overheden, … zijn van belang”, zegt Valentine van Gameren.

Om partners de betrekken zijn consultatierondes een constante in de grote dossiers van de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling van de Waalse Overheidsdienst. Actoren worden ook aangemoedigd om zich publiekelijk te verbinden aan SDG’s in de vorm van handvesten, via Green Deals of het ontvangen van prijzen.

 

Opname van een organisatie in de Benelux ‘SDG Actors’-serie van het VN Regionaal Informatiecentrum (UNRIC) weerspiegelt in geen geval de opvattingen van, noch betekent het een goedkeuring door UNRIC.

Meest recent