Bonn klimaatconferentie: wat is nodig om klimaatakkoord van Parijs uit te voeren?

Afgevaardigden van regeringen, waarnemers en deskundigen komen van 6 tot en met 16 juni samen in Bonn, Duitsland, om een globale balans op te maken van de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs.

De bijeenkomst in Bonn moet de VN-Klimaattop (COP27) voorbereiden die dit jaar in november in Sharm el-Sheikh, Egypte wordt gehouden.

Tijdens de sessies in Bonn bekijken experts hoe klimaatmaatregelen uitgevoerd kunnen worden en welke beleidsvereisten nodig zijn. Drie belangrijke onderwerpen komen onder meer in de sessies aan bod:

  • Vermindering van broeikasgasemissies
  • Aanpassing aan klimaatimpact
  • Financiële steun voor ontwikkelingslanden om hun emissies terug te dringen en zich aan te passen aan de klimaatverandering

De combinatie van drie punten moet als katalysator werken om ervoor te zorgen dat geen enkel land stagneert in zijn klimaatambities.

Voorzitter Tosi Mpanu Mpanu van het Hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch advies (SBSTA) – een orgaan van de Conferentie van de Partijen (COP) bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCCC) – zei dat hij ondanks de bijzonder moeilijke geopolitieke context dit jaar, “de afgelopen maanden in Bonn veel gretigheid van regeringen heeft gezien om aan de slag te gaan en (…) om vooruitgang te boeken”.

Naast de inspanningen van regeringen, tekende COP26 in Glasgow een belangrijke verschuiving op naar een grotere betrokkenheid van belanghebbenden die geen “Partij” zijn. Die trend zal in Bonn worden voortgezet.

Belanghebbenden van buitenaf kunnen bijdragen aan verschillende werkstromen die in Glasgow zijn opgestart, bijvoorbeeld de Global stocktake – een proces dat de implementatie van het Akkoord van Parijs zal beoordelen – en de Glasgow Dialoog over de financiering van activiteiten om verlies en schade af te wenden en aan te pakken.

COP27 in Egypte, zal voortbouwen op de positieve resultaten van de VN-klimaattop van vorig jaar (COP26) in Glasgow, namelijk de operationele details van het Akkoord van Parijs, en wat moet gebeuren op het vlak van mitigatie, adaptatie, ondersteuning – vooral financiering – en verlies en schade.

De bijeenkomst in Bonn vindt plaats tegen een achtergrond van grotere klimaatimpact en geopolitieke spanningen. Patricia Espinosa, Uitvoerend VN-Secretaris voor Klimaatverandering, riep regeringen op tot actie.

“We kunnen ons niet veroorloven om klimaatverandering te verschuiven naar een later tijdstip op de wereldagenda. We moeten nu beslissingen nemen en het is de taak van alle landen om in Bonn vooruitgang te boeken,” zei ze.

Espinosa merkte op dat het een grote taak zal zijn om de afspraken die zijn aangegaan om de 1,5°C-doelstelling van het Akkoord van Parijs te bereiken. De ambitie moet dringend worden verhoogd om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, en onmiddellijke actie is nodig. Op dit moment is de wereld op weg naar meer dan het dubbele van de 1,5°C-doelstelling tegen het einde van de eeuw.

“COP27 in Egypte moet zich richten op implementatie. Daar moeten landen laten zien hoe ze, met wetgeving, beleid en programma’s, en in alle rechtsgebieden en sectoren, het Akkoord van Parijs in hun eigen land in de praktijk zullen brengen”, besloot de VN-topambtenaar.

 

Meer informatie:

 

Meest recent