Fakta om klima og klimaforandring

0
572

Ordliste:

A

The Adaption Fund 
En tilpasningsfond, der blev oprettet for at finansiere konkrete tilpasningsprojekter og programmer i udviklingslandene.

Afbødning (engelsk: Mitigation)
Politikker og foranstaltninger, der leder mod at reducere udledningen af drivhusgasser, således at konsekvenserne af klimaændringerne afbødes. Eksempler omfatter mere effektiv brug af fossile brændstoffer ved industrielle processer eller elproduktion, at skifte til solenergi eller vindkraft, at forbedre isoleringen af bygninger, at udvide skove og derved hjælpe med at fjerne større mængder af kuldioxid fra atmosfæren.

B

Beslutning
En formel aftale (i modsætning til en resolution), der leder til bindende foranstaltninger.

Biobrændsel eller biobrændstof
Et brændstof der er fremstillet af tørt, organisk materiale eller brændbare olier produceret af planter.

Disse brændstoffer anses for at være fornyende, så længe vegetationen, der producerer dem, vedligeholdes eller genplantes. Ved at anvende disse i stedet for fossile brændstoffer, nedbringes drivhusgasemissionerne, fordi planterne, der er brændstofkilden, opsamler kuldioxid fra atmosfæren.dioxid fra atmosfæren.
 
C

CO2/Kuldioxid
CO2 er den mest centrale drivhusgas forårsaget af menneskelige aktivitet, men stammer også fra naturlige kilder, såsom vulkansk aktivitet.

COP/Partskonferencen
Det øverste organ for UNFCCC. De mødes en gang om året for at gennemgå konventionens fremskridt.

D

Drivhusgasser
De atmosfæriske gasser, som forårsager global opvarmning og klimaforandringer. De store drivhusgasser er kuldioxid (CO2), metan (CH4) og nitrousoxid (kendt som lattergas) (N20). Mindre udbredte, men meget magtfulde drivhusgasser, er hydrofluorcarboner (HFC), perfluorcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6).

E

Emissionshandel
En af tre mekanismer i Kyoto-protokollen. Lande, der underskriver Kyoto-protokollen, har skriftligt bindende mål for udledning, og der er tilladt en vis mængde emissioner, som bør falde med tiden for at opnå en overordnet emissionsreduktion.

I Kyoto-ordningen er hver kvote kaldt en Assigned Amount Unit (AAU), svarende til et ton kuldioxid. Disse kvoter er salgsbare landene imellem. Ved udgangen af en fastsat periode, skal hvert land have den samme mængde af AAU’er, som det har udledt af ton drivhusgasser. Emissionshandel giver valget mellem at træffe eventuelt upopulære valg i hjemlandet, ved for eksempel at begrænse vejtrafikken, eller ved at betale et andet land for at nedskære i sit udslip i stedet. En aftale som denne betyder, at emissioner kan reduceres billigere.

 
Erklæring

En ikke-bindende politisk erklæring, lavet af ministre deltagende i et større møde.

F

Frivillige foranstaltninger
Foranstaltninger, der er taget, for at reducere udledningen af drivhusgasser. De vedtages af virksomheder eller andre aktører uden en regerings medvirken. Frivillige foranstaltninger hjælper med at frembringe klimavenlige produkter eller processer, der er let tilgængelige, eller opfordrer forbrugerne til at indarbejde miljørigtige valg i deres forbrug.

K

Kapacitetsopbygning
I forbindelse med klimaændringer, er processen med at udvikle tekniske færdigheder og institutionel kapacitet i udviklingslande og overgangsøkonomier vigtig, idet det skal sætte dem i stand til at håndtere resultaterne af klimaændringerne.

Klima
Klimaet er normalt defineret som det ”gennemsnitlige vejr”, eller som den statistiske beskrivelse af vejret i form af gennemsnitlige og variable enheder såsom temperatur, nedbør og vind over perioder på flere årtier (normalt tre årtier). I bredere forstand er klima beskrivelsen af tilstanden i klimasystemet.

Klimaændringer
Som beskrevet af UNFCCC: en ændring af klimaet, som skyldes direkte eller indirekte påvirkninger af menneskelig aktivitet, der ændrer sammensætningen af den globale atmosfære, og som tillægges de naturlige klimavariationer iagttaget gennem sammenlignelige tidsrum.

Som beskrevet af IPCC: Klimaændringer, som refereret til i observationsstudier af klimaet, opstår på grund af interne ændringer i klimasystemet, eller i samspillet mellem dets komponenter, eller på grund af ændringer i ydre forhold – enten af naturlige årsager eller på grund af menneskelige aktiviteter. Det er generelt ikke muligt at vise en klar fordeling mellem disse årsager. perioder på flere årtier (normalt tre årtier).
 
Kulstofbinding

Processen hvor kulstof fjernes fra atmosfæren og deponeres i et reservoir.

Kulstofdræn

En naturlig kilde, som absorberer CO2, som for eksempel en skov.

M

Menneskeskabte
Af menneskelig oprindelse: bruges til at beskrive drivhusgasser, som er skabt af og udsendes fra menneskelige aktiviteter.

P

Protokol
En international aftale, der er knyttet til en eksisterende konvention, men som er en særskilt og yderligere aftale. Protokoller styrker typisk en konvention ved at tilføje nye og mere detaljerede forpligtelser.

R

Ratifikation
En formel godkendelse, der ofte vedtages af et parlament, eller anden national regering, af en konvention, protokol eller traktat.

Reduktion
Proesser og handlinger foretaget af virksomheder, regeringer og enkeltpersoner for at reducere udledningen af drivhusgasser.

T

Tilpasning
Vedtagelse af politikker og praksisser med henblik på forberedelse på konsekvenserne af klimaændringerne.

U

Ulande (LDC, Least Developed Countries)
Verdens fattigste lande. De kriterier FN’s Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC) i øjeblikket anvender til at udpege ulande, omfatter lav indkomst, manglende ressourcer og økonomisk sårbarhed. I øjeblikket er 50 lande blevet udpeget som de mindst udviklede lande af FN’s Generalforsamling.

Kilde: UNFCCC + IPCC  

TILBAGE