A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Forebyggelse af atomkraftsspredning

FN´s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Forebyggelse af atomkraftsspredning 

Det Internationale Atomenergiagentur er verdens centrale mellemstatslige forum for videnskabeligt og teknisk samarbejde på atomkraftsområdet. Det fungerer til en sikker og fredelig anvendelse af atomkraftsvidenskab, teknologi og bidrager til international fred og sikkerhed samt FN´s mål for bæredygtig udvikling.

I over seks årtier har Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) fungeret som verdens atomkraftsinspektør. IAEA-eksperter arbejder for at verificere, at beskyttet atomkraftsmateriale kun bruges til fredelige formål. Agenturet har hidtil beskyttelsesaftaler med mere end 180 stater.

“Atomenergis bidrag til fred, sundhed og velstand i hele verden”, samtidig med at det sikres, at den bistand, den yder, “ikke bruges på en sådan måde, at det fremmer ethvert militært formål.”
Under mottoet ‘Atomer for fred og udvikling’ yder det fortsat konkrete bidrag til at imødekomme nye globale udfordringer for at forbedre sundhed, velstand, fred og sikkerhed i hele verden. Inden for rammerne af sin statut har agenturet opretholdt fleksibiliteten til at imødekomme medlemsstaternes udviklende behov og hjælpe dem med at nå deres nationale udviklingsmål.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19