A-Ø webstedsindeks

FN’s Klimatopmøde i Bonn: Status på den globale indsats for at gennemføre Parisaftalen

Regeringsdelegerede, observatører og forskellige eksperter mødes i Bonn i Tyskland den 6.-16. juni for at gøre status over, hvor verden står i forhold til gennemførelsen af Paris-klimaaftalen.

FN’s Klimatopmøde i Bonn (“56. møde i de subsidiære organer”) skal forberede FN’s klimakonference (COP27) i november i Egypten i år. Møderne i Bonn fokuserer på gennemførelsesmetoder og politiske krav som forberedelse til COP27.

På møderne i juni vil der blive drøftet en række vigtige emner, herunder reduktion af drivhusgasemissioner, tilpasning til klimapåvirkninger, finansiel støtte til udviklingslandene til at reducere emissionerne og tilpasning til klimaforandringer. Denne triangulering skal forhåbentlig fungere som en katalysator for at sikre, at ingen af parterne stagnerer i deres klimaambitioner.

Formanden for Det Videnskabelige og Teknologiske Rådgivningsorgan (SBSTA), Tosi Mpanu Mpanu, udtrykte tillid til, at på trods af den særligt vanskelige geopolitiske kontekst i år står klimaændringerne fortsat meget højt på regeringernes dagsorden.

“Klimaforandringer er den største trussel mod liv og levebrød, som vi står over for. Vi er nødt til at understrege, at klimaforandringer er det største problem i vores tid. I de seneste måneder har vi set en stor iver fra regeringernes side til at gå i gang med arbejdet i Bonn. Vi har set en masse arbejde på workshops og andre arrangementer. Der er stor lyst til at gøre fremskridt”.

Ud over regeringernes bestræbelser på at øge ambitionerne for at tackle klimaforandringerne, markerede COP26 i Glasgow et betydeligt skift i retning af en stærkere inddragelse af interessenter uden for parterne, hvilket vil fortsætte i Bonn. Ikke-parternes interessenter vil kunne give input til flere af de arbejdsområder, der blev lanceret i Glasgow, f.eks. i forbindelse med den globale statusopgørelse – en proces, der skal vurdere fremskridtene med gennemførelsen af Parisaftalen – og Glasgow-dialogen om tab og skader. COP 27

COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten, vil bygge videre på det positive resultat af FN’s klimakonference sidste år (COP26) i Glasgow, hvor der blev lagt sidste hånd på de operationelle detaljer i Parisaftalen og fastlagt det videre arbejde på nøgleområderne afbødning, tilpasning, støtte – især finansiering – og tab og skader.

Mødet i Bonn vil finde sted på baggrund af de accelererende klimapåvirkninger og geopolitiske spændinger. FN’s eksekutivsekretær for klimaændringer, Patricia Espinosa, opfordrede regeringerne til ikke at lade sig afskrække:

“Klimaforandringer er ikke en dagsorden, som vi har råd til at skubbe tilbage på vores globale plan. Vi har brug for beslutninger og handlinger nu, og det påhviler alle nationer at gøre fremskridt i Bonn,” sagde hun.

Espinosa bemærkede, at verden har en betydelig arbejdsbyrde foran sig for at gennemføre de forpligtelser, der er indgået for at nå Parisaftalens mål på 1,5 grader celsius, men også meget at bygge videre på. Men ambitionerne skal hurtigst muligt hæves for at undgå de værste konsekvenser af klimaændringerne, og der er behov for øjeblikkelig handling. På nuværende tidspunkt er verden på vej til mere end at fordoble Parisaftalens mål på 1,5 grader Celsius inden udgangen af dette århundrede.

“COP27 i Egypten skal fokusere på implementering. Her skal landene vise, hvordan de gennem lovgivning, politikker og programmer og i alle jurisdiktioner og sektorer vil begynde at omsætte Parisaftalen til praksis i deres hjemlande,” sagde FN’s øverste klimaændringsembedsmand.

Læs mere her:

COP26: United Nations climate change conference (2021)

UNRIC Info Point & Library backgrounders

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19