A-Ø webstedsindeks

Hvad kan FN gøre? Her er 5 svar

Kan FN’s Sikkerhedsråd stoppe en krig?

FN's sikkerhedsråd
FN’s Sikkerhedsråd

Lad os først gennemgå Sikkerhedsrådets mission.

Sikkerhedsrådets funktioner og beføjelser er fastlagt i FN-pagten, som er organisationens grunddokument.

Sikkerhedsrådet, består af 15 medlemmer – fem permanente pladser tilhører Kina, Frankrig, Den Russiske Føderation, Storbritannien og USA, mens 10 ikke-permanente pladser roterer ved valg blandt andre FN-medlemslande. Derudover er det det organ, der fik det primære ansvar for opretholdelse af international fred og sikkerhed.

I henhold til Artikel 25 i Pagten har alle FN’s medlemmer pligt til at anerkende og udføre Sikkerhedsrådets beslutninger. Med andre ord er de foranstaltninger, der træffes af Rådet, bindende for alle FN’s medlemslande.

Sikkerhedsrådet kan tage flere skridt, når det skal håndtere kriser, med udgangspunkt i FN-pagten.

Når der skal håndteres kriser, tager Sikkerhedsrådet udgangspunkt i FN-pagten, men kan træffe flere foranstaltninger.

Generalsekretæren
Generalsekretær António Guterres taler under en virtuel begivenhed til minde om “The UN Charter at 75: Multilateralism in a Fragmented World” (FN-pagten fylder 75 år: Multilateralisme i en fragmenteret verden).

Rådet kan i henhold til Kapitel VI i Pagten opfordre parterne i en tvist til at bilægge den med fredelige midler og anbefale tilpasningsmetoder eller vilkår for bilæggelse af tvisten. Det kan også anbefale, at tvister indbringes for Den Internationale Domstol (ICJ).

I nogle tilfælde kan Sikkerhedsrådet handle i henhold til charterets kapitel VII og gribe til sanktioner eller kan endog som en sidste udvej, når fredelige midler til løsning af en tvist er udtømt, tillade, at medlemsstaterne, koalitioner af medlemsstater eller FN-godkendte fredsoperationer anvender magt for at opretholde eller genoprette international fred og sikkerhed.

Første gang Rådet gav tilladelse til magtanvendelse var i 1950 i forbindelse med en såkaldt militær håndhævelsesaktion for at sikre, at de nordkoreanske styrker trak sig tilbage fra Republikken Korea.

Hvad er ”vetoret” og hvordan kan det bruges?

Ukrainsk barn græder
Ukrainsk flygtning i Polen

Afstemningsproceduren i Sikkerhedsrådet er styret af artikel 27 i FN-pagten, hvori det fastsættes, at hvert medlem af Rådet har én stemme.

Når der skal vedtages beslutninger om ”sager vedrørende forretningsgangen”, skal ni medlemmer stemme for. I alle andre sager er det nødvendigt med ni medlemmer “derunder alle de faste medlemmers jastemmer”.

Med andre ord kan en negativ stemme fra et af de fem permanente medlemmer (Kina, Frankrig, Den Russiske Føderation, Storbritannien og USA) forhindre, at Rådet vedtager et udkast til resolution om materielle spørgsmål.

Kan Generalforsamlen gribe ind, når Sikkerhedsrådet ikke er i stand til at træffe en beslutning om at standse en krig?

Tre mænd til nødsessionsmøde i FN
Foto: UN Photo/Evan Schneider. Generalforsamlingen afholder en ekstraordinær hastemøde om Ukraine.

I henhold til Generalforsamlingens resolution 377A (V) fra 1950, der er kendt som “Uniting for Peace”, har Generalforsamlingen, hvis Sikkerhedsrådet ikke er i stand til at handle pga. manglende enstemmighed blandt de fem permanente medlemmer med veto, beføjelse til at fremsætte henstillinger til FN’s øvrige medlemmer om kollektive foranstaltninger til at opretholde eller genoprette international fred og sikkerhed.

Generalforsamlingen kan desuden mødes i et ekstraordinært hastemøde, hvis ni medlemmer af Sikkerhedsrådet eller et flertal af medlemmerne af forsamlingen anmoder herom.

Men i modsætning til Sikkerhedsrådets resolutioner er Generalforsamlingens resolutioner ikke bindende, hvilket betyder, at landene ikke er forpligtede til at gennemføre dem.

Kan et lands medlemskab af FN tilbagekaldes?

Nelson Mandela
Nelson Mandela, vicepræsident for Sydafrikas Nationale Kongres, taler til den særlige komité mod apartheid i Generalforsamlingssalen.

Artikel 6 fra Pagten siger følgende:

Et medlem af de Forenede Nationer, der vedblivende har krænket de i nærværende pagt indeholdte grundsætninger, kan af plenarforsamlingen udelukkes af organisationen på forslag af sikkerhedsrådet.

Det er aldrig sket før i FN’s historie.

I Artikel 5 fastsættes det, at en medlemsstat kan suspenderes:

Et medlem af de Forenede Nationer, mod hvilket forebyggende skridt eller tvangsforanstaltninger er blevet iværksat af sikkerhedsrådet, kan på dettes forslag af plenarforsamlingen suspenderes i udøvelsen af medlemskabets rettigheder og privilegier.

Medmindre de selv accepterer at blive udvist eller suspenderet, kan permanente medlemmer af Rådet kun fjernes ved en ændring af FN-pagten, som fastsat i kapitel XVIII.

FN har dog iværksat foranstaltninger mod visse lande for at gøre en ende på store uretfærdigheder. Et eksempel er tilfældet Sydafrika og verdensorganisationens bidrag til den globale kamp mod apartheid. Generalforsamlingen nægtede at acceptere landets akkreditiver fra 1970 til 1974. Efter dette forbud deltog Sydafrika ikke i yderligere forhandlinger i forsamlingen, før apartheid blev afskaffet i 1994.

Hvad er Generalsekretærens “gode tjenester”?

En af de vigtigste roller, som Generalsekretæren spiller, er brugen af sine ”gode tjenester” (på engelsk “good offices”) – skridt, der tages offentligt og privat, og som trækker på hans uafhængighed, upartiskhed og integritet og det stille diplomatis magt for at forhindre, at internationale tvister opstår, eskalerer eller breder sig.

I slutningen af marts gjorde generalsekretær António Guterres brug af sine gode tjenester og bad undergeneralsekretær Martin Griffiths, FN’s nødhjælpskoordinator, om at undersøge muligheden for en humanitær våbenhvile med Rusland og Ukraine og andre lande, der forsøger at finde en fredelig løsning på krigen.

Læs mere her:

Guterres om krigen i Ukraine

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19