Klimaat: Belangrijke feiten over COP28

Nu COP28 van start gaat in Dubai (van 30 november tot 12 december 2023), beantwoorden we zeven vragen over die cruciale klimaatbijeenkomst.

1 – COP’s… COP28… Wat staat dat voor?

De VN-Klimaaatconferenties (of COP’s) vinden jaarlijks plaats en zijn ’s werelds grootste besluitvormingsforum over klimaatverandering. Ze verenigen 198 landen (of partijen) die het 1992 Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) ratificeerden. Dat zijn bijna alle landen ter wereld.   

COP28 staat voor de 28e bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen (COP). Die vindt dit jaar plaats in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, van 30 november tot 12 december 2023.

2 – Waarom is COP28 belangrijk?

COP28 zal de allereerste wereldwijde “global stocktake” ooit afronden. Dat is een inventarisatie die landen en belanghebbenden toont waar ze samen vooruitgang kunnen boeken om de Klimaatdoelen van Parijs te bereiken. Het belangrijkste doel van die overeenkomst is de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde ruim onder de 2°C in vergelijking met het pre-industriële niveau houden en inspanningen leveren die de temperatuurstijging beperken tot 1,5°C in vergelijking met het pre-industriële niveau.

De wereld ligt momenteel niet op koers om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De deur voor betekenisvolle verandering staat nog op een kier. Het is nu tijd om actie te ondernemen.

3 – Wat kunnen we nog meer verwachten van de conferentie?

Tijdens COP28 moet op verschillende gebieden vooruitgang worden geboekt, waaronder:  

  • De details uitwerken van een financieringsmechanisme dat kwetsbare groepen compenseert voor verlies en schade als gevolg van klimaatrampen.  
  • Een wereldwijde financieringsdoelstelling die de inspanningen van ontwikkelingslanden om klimaatverandering aan te pakken helpt financieren 
  • Een snellere en rechtvaardige energietransitie  
  • De enorme emissiekloof dichten

4 – Hoeveel mensen zijn aanwezig?

De conferenties zijn de grootste jaarlijkse bijeenkomsten van de Verenigde Naties. Meer dan 70.000 afgevaardigden nemen deel aan COP28, dat zijn de lidstaten (of Partijen) van UNFCCC, maar ook bedrijfsleiders, jongeren, klimaatwetenschappers, inheemse volken, journalisten en andere deskundigen en belanghebbenden.

5 – Wie beslist waar een COP plaatsvindt?

Het COP-gastland roteert tussen de vijf regionale VN-groepen: de Afrikaanse Groep, de Groep Azië-Stille Oceaan, de Oost-Europese Groep, Latijns-Amerikaanse en Caribische Groep (GRULAC) en de West-Europese en Anderen Groep (WEOG). Regionale groepen overleggen om te bepalen welk land uit hun regio zich kandidaat stelt om een ​​conferentie te organiseren. 

6 – Wat zijn de resultaten van vorige VN-Klimaatconferenties?

  • Kyotoprotocol (COP3 in Kyoto, getekend in 1997 en in werking getreden in 2005) – Dat protocol verplichtte geïndustrialiseerde landen en economieën in transitie om de broeikasgasuitstoot te beperken en te verminderen volgens de afgesproken individuele doelstellingen.  
  • Overeenkomst van Parijs (COP21 in Parijs, 2015) – Het overkoepelende doel van dat juridisch bindende internationale verdrag is de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde ruim onder de 2°C in vergelijking met het pre-industriële niveau te houden en inspanningen te blijven leveren die de temperatuurstijging beperken tot 1,5°C in vergelijking met het pre-industriële niveau. De afgelopen jaren benadrukten wereldleiders de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C tegen het einde van de 21ste eeuw.
  • Klimaatpact van Glasgow (COP26 in Glasgow, 2021) – Naties stemden in de kloof te dichten tussen de bestaande emissiereductieplannen en wat werkelijk nodig is om emissies te verminderen, zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur de 1,5°C niet overschrijdt. Naties herbevestigden hun belofte om 100 miljard dollar per jaar te verstrekken van ontwikkelde landen aan ontwikkelingslanden. Het pact van Glasgow is ook een historisch moment, omdat het de eerste COP-overeenkomst is die een bepaling bevatte die opriep tot een geleidelijke afbouw van steenkoolenergie en een geleidelijke afschaffing van ‘inefficiënte’ subsidies voor fossiele brandstoffen.
  • Fonds voor schade en verlies (COP27 in Sharm el-Sheikh, 2022) – COP27 erkende dat ontwikkelingslanden, hoewel ze minder hebben bijgedragen tot de CO2-uitstoot, onevenredig kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. COP27 werd afgesloten met een baanbrekende overeenkomst om verlies- en schadefinanciering te verstrekken voor kwetsbare landen die zwaar zijn worden getroffen door overstromingen, droogte en andere klimaatrampen. 

7 – Hoe kan ik COP28 volgen?

De openbare sessies kan je volgen via deze link.  

 

Nuttige links:  

Meest recent