Generalsekretærens besked på Verdensdag for Bekæmpelse af Ørkenudbredelse og Tørke

0
408

17. juni 2009

Ørkendannelse og jordforringelse berører en tredjedel af jordens overflade, og truer så mange som én milliard menneskers levebrød, trivsel og udvikling. Stillet over for lange perioder med tørke, sult og forværret fattigdom, har mange kun én mulighed – flugt fra deres jord. Det er anslået, at der er allerede er 24 millioner miljøflygtninge. Dette antal kan stige til 200 millioner i 2050.

Dette års fejring af Verdensdag for Bekæmpelse af Ørkenudbredelse og Tørke fremhæver den voksende trussel, som ørkendannelse udgør mod national og regional stabilitet. Næsten en tredjedel af verdens dyrkede jord er blevet uproduktiv, og er blevet forladt, i løbet af de sidste 40 år. Næsten tre fjerdedele af græsningsområder viser forskellige symptomer på ørkendannelse. Klimaændringer er en medvirkende faktor, men ikke den eneste. Vi skal især genoverveje vores dyrkningsmetoder, og hvordan vi forvalter vores vandressourcer. Landbrug og opdræt af dyr tegner sig for 70 procent af ferskvandsforbrug og op til 80 procent af al afskovning. Voksende efterspørgsel efter afgrøder til foder og biobrændstof vil lægge yderligere pres på disse knappe ressourcer, hvis de ikke forvaltes på en bæredygtig måde.

De nuværende globale forbrugs- og produktionsmønstre er ikke bæredygtige. Konsekvenserne af dette vil omfatte flere globale fødevarekriser, sådan som vi så i 2008, og fortsat ørkendannelse, jordforringelse og perioder med tørke. Som sædvanlig vil de fattige blive de første ofre og de sidste til at komme sig.

Det nyligt afsluttede syttende møde i Kommissionen for Bæredygtig Udvikling understregede, at ørkendannelse og jordforringelse er globale problemer, som kræver et globalt svar. I december kan verdens ledere give et sådant svar, når de mødes i København for at forsegle en aftale om klimaændringer. En omfattende og ligelig aftale om at bremse den globale opvarmning skal også hjælpe udviklingslandene med at tilpasse sig til de konsekvenser, der allerede er på vej. I særdeleshed skal den sørge for tilstrækkelig og forudsigelig finansiering til at støtte forbedret arealforvaltning, mere effektiv vandanvendelse og bæredygtigt landbrug.

Lad os på denne Verdensdag for Bekæmpelse af Ørkenudbredelse og Tørke erkende sikkerhedsrisiciene ved at lade ørkendannelse fortsætte upåagtet. Lad os også erkende, at vi ved at bekæmpe klimaændringer kan hjælpe til med at vende ørkendannelse, øge landbrugets produktivitet, mindske fattigdom og styrke global sikkerhed.

Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær