Generalsekretærens besked på Verdens Havdag

0
440

8. juni 2009

Den første fejring af Verdens Havdag giver os en mulighed for at fremhæve de mange måder, hvorpå havene bidrager til vores samfund. Det er også en mulighed for at anerkende de store udfordringer, vi står over for med hensyn til opretholdelsen af havenes evne til at regulere det globale klima, tilføre kritiske økosystemfunktioner, og bidrage med bæredygtige leveveje og sikker rekreation.

Faktisk udgør menneskelige aktiviteter en forfærdelig byrde for verdens oceaner. Sårbare marineøkosystemer (såsom koraller) og vigtige fiskebestande bliver beskadigede gennem rovdrift, ulovlig, urapporteret, og ureguleret fiskeri, destruktive fangstmetoder, indtrængende fremmede arter og havforurening, navnlig fra landbaserede kilder. Øgede temperaturer, havoverfladestigning og forsuring skabt af klimaændringer udgør en yderligere trussel mod dyre- og planteliv i havene, kyst- og øsamfund, samt landes økonomier.

Havene bliver også påvirkede af kriminel aktivitet. Pirateri og væbnet røveri mod skibe truer søfarendes liv og sikkerheden hos den internationale skibsfart, som transporterer 90 procent af verdens varer. Smugling af ulovlige stoffer og handel med personer ad søveje er yderligere eksempler på, hvordan kriminel aktivitet truer liv og verdenshavenes fred og sikkerhed.

Flere internationale instrumenter udarbejdet i FN-regi tiltaler disse mange udfordringer. I centrum for disse er De Forenede Nationers havretskonvention fra 1982. Den udgør den juridiske ramme, som alle aktiviteter på havene hører under, og er grundlaget for internationalt samarbejde på alle niveauer. Ud over at der sigtes mod universel deltagelse, må verden gøre mere for at gennemføre denne konvention, og for at værne om retsstatsprincippet på havene.

Temaet for Verdens Havdag, “Vores hav, vores ansvar”, understreger vores individuelle og kollektive pligt til at beskytte havmiljøet og omhyggeligt forvalte dets ressourcer. Sikre, sunde og produktive have er en integreret del af menneskelig velfærd, økonomisk sikkerhed og bæredygtig udvikling. 

Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær