Hvad er klimaforandringer?

0
1133


Årsager

 

Øget opvarmning

 

Det problem, vi står over for i dag, er, at det ”tæppe” af drivhusgasser, der forekommer naturligt i troposfæren hurtigt bliver tykkere, og dette resulterer i den globale opvarmning. De ændringer, som forskerne kan måle i atmosfæren, oceanerne, på iskapperne og gletscherne viser, at verden allerede er blevet opvarmet som reaktion på tidligere udledning af drivhusgasser.

 

Temperaturen stiger, når klimasystemet justeres for at genoprette balancen mellem indgående og udgående energi.En stigning i temperaturen, global opvarmning, sker i tillæg med andre ændringer i for eksempel skydække og vindmønstre.

 

Indtil nu har jordens gennemsnitlige temperatur været stabil, men nu er ”tæppet”, som regulerer jordens klima, ved at blive tykkere med en hidtil uset hastighed på grund af den store mængde af kunstig udledning af drivhusgasser. Udledningerne medfører en øget drivhuseffekt, hvilket sker på grund af den ovennævnte tilpasning, som klimaet er nødt til at lave, som et resultat af det tykke tæppe af drivhusgasser.

 

I løbet af de sidste 100 år (1906-2005), er jordens gennemsnitlige overfladetemperatur steget med ca. 0,74 °C. Den opvarmning, der i gennemsnit er sket over de seneste 50 år, er næsten dobbelt så høj, end for de sidste 100 år. 

 

Drivhusgasser i atmosfæren

 

De kunstige drivhusgasser, der forårsager global opvarmning, stammer i høj grad fra fossile brændstoffer, der dannes af døde planter og dyr, samt fra havene som følge af stigningen i jordens temperatur. 

 

Andre kilder, der er forårsaget af menneskeheden, er afbrænding af kul, olie og naturgas.

 

Massive besætninger af husdyr, rismarker og lossepladser udleder metan. Mere vedholdende gasser som CFC, HFC og PFC, der anvendes i klimaanlæg og kølesystemer, er fremstillet af industrien og ender i sidste ende i atmosfæren.

 

Næsten alt, hvad vi producerer og forbruger i dag udleder drivhusgas. Mange af disse udledende aktiviteter, er nu en afgørende del af den globale økonomi og udgør samtidig en fundamental del af det moderne liv. 

 

At komme fra et sted til et andet, transport, kræver også en masse energi. Energi til transport og bolig, tegner sig for 30 procent af de globale drivhusgasemissioner. 

 

Konsekvenser 

 

Vand

 

En af konsekvenserne ved den globale opvarmning, er, at der bliver mere vand, men ikke overalt. Klimaændringerne forventes at øge intensiteten og hyppigheden af vejr-relaterede naturkatastrofer såsom storme, oversvømmelser, tørke og hedebølger. 

 

Mere nedbør er blevet observeret i de østlige dele af Nord- og Sydamerika, Nordeuropa og det nordlige og centrale Asien i de seneste årtier. Men Sahel, Middelhavet, det sydlige Afrika og dele af det sydlige Asien har oplevet øget tørke, hvor mere intense og længere tørkeperioder er observeret over større områder siden 1970’erne.

 

Konsekvensen af en varmere atmosfære er, at den bliver mindre stabil og producerer mere nedbør og fremskynder fordampning. Som et resultat vil der være et fald i mængden og kvaliteten af ferskvandsforsyninger.

 

Vindmønstre ventes også at ændre sig, samt at der vil ske en stigning i antallet og intensiteten af hedebølger.

 

Intensiteten (men ikke hyppigheden) af tropiske cykloner forventes ligeledes at stige, med større vindhastigheder og tungere regn. 

 

Jordens naturlige systemer er under forandring

 

Dyreriget og den biologiske mangfoldighed er allerede truet, blandt andet på grund af menneskelig beboelse og andre menneskelige aktiviteter.

 

Virkningerne af klimaændringerne kan mærkes i de mest skrøbelige og marginale økosystemer rundt om i verden, såsom koralrev og bjerglevesteder. Forandringer i havmiljøet destabiliserer koralrevene, der er særligt følsomme over for ændringer i temperatur og surhedsgraden af vand.

 

20-30 procent af jordens arter risikerer at uddø, idet dyr og natur konfronteres med nye udfordringer fra klimaændringerne.

 

Havets overflade stiger

 

En anden konsekvens af den globale opvarmning, er de stigende havtemperaturer, der har konsekvenser for den biologiske mangfoldighed i havene, samt den stigende vandstand, fra Antarktis og Grønland, hvor iskapper langsomt mister masse.

 

Vandstanden steg med omkring 17 centimeter i løbet af det 20. århundrede. Geologiske observationer viser, at den steg langt mindre i de foregående 2.000 år.

 

Snedækket er også faldende i de fleste regioner, og bjerggletsjere smelter. 

 

Direkte indvirkning på menneskeheden

 

Klimaændringer øger katastroferisikoen, ikke kun gennem øget vejrrelaterede risici og stigning i temperatur og vandstand, men også gennem stigninger i samfundsmæssige sårbarheder, der skyldes stressfaktorer ved adgangen til vand, landbrug og økosystemer. Luftforurening skærer endvidere 8,6 måneder af den gennemsnitlige europæers liv.

 

Det er indlysende, at det er de fattigste samfund, der er de mest sårbare over for klimaændringer, da de har færre ressourcer til at investere i forebyggende metoder. Kystbefolkninger, oprindelige folk og selvforsynende landmænd er de mest udsatte. 
Klimaændringerne er en stor og voksende trussel mod folkesundheden. Fordelingen af smitsomme sygdomme, såsom malaria, der i øjeblikket kræver omkring 2,5 millioner menneskeliv hvert år, bidrager allerede til den globale sygdomsbyrde, og dette bidrag forventes at stige i fremtiden. 

 

Risikoen for fejlernæring er også sandsynlig for at stige, som følge af ændringer i klimaet og reduceret adgang til naturressourcer.

 

Mange liv er gået tabt som følge af naturkatastrofer skabt af klimaændringerne. Af disse dødsfald er over 96 procent i de seneste år sket i udviklingslandene.

 

Ligeledes forventes der et stigende antal af fordrevne mennesker som følge af naturkatastrofer. 
Den menneskelige aktivitet, der er hårdest ramt af klimaændringerne, er landbruget. Landbruget er samtidig levebrødet for de fleste fattige mennesker i landdistrikterne. Misvækst og husdyrs dødsfald medfører højere økonomisk tab, bidrag til højere fødevarepriser og underminering af fødevaresikkerheden med stadig større hyppighed.

 

Kilde: Cool Planet – What is Climate Change 

TILBAGE