Komité for afskaffelse af diskrimination af kvinder fylder 30

0
522

FN’s ACC’s koordinerende komité for kvinder og ligestilling mellem kønnene (IANWGE) har lanceret en ny hjemmeside i anledningen af 30 års fødselsdagen for FN’s komité for afskaffelse af diskrimination af kvinder (CEDAW). Konventionen blev vedtaget af Generalforsamlingen 18. december 1979, og er en international menneskerettighedstraktat som udelukkende er helliget ligestilling. Bestående af en præambel og 30 punkter definerer den diskrimination af kvinder og opstiller en dagsorden for national handling for at ende denne diskrimination. 

Konventionen definerer diskrimination af kvinder som ”enhver form for diskrimination, udelukkelse eller restriktion på baggrund af køn, som har til virkning eller formål at svække eller ophæve kvinders anerkendelse, nydelse eller udøvelse, uden hensyntagen til deres civiltilstand, på basis af lighed mellem mænd og kvinder, af menneskerettigheder og fundamental frihed i den politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, civile eller ethvert andet område.” Den kræver at alle stater deltager i at tage ”alle relevante metoder i brug for sikre den fulde udvikling og forfremmelse af kvinder, med det formål at garantere dem udøvelsen og nydelsen af menneskerettigheder og fundamentale rettigheder på basis af ligestilling med mænd” (Punkt 3). Dette inkluderer ikke bare at omstøde diskriminerende love, men også at introducere nye kønsopmærksomme love og politikker som kan ændre holdninger, praksis og procedurer i regeringen for at sikre at private organisationer og individuelle borgere ikke diskriminere kvinder, samt at skadelige kulturelle stereotyper bliver manet til jorden. Det betyder at konventionen bruger kvinders faktiske liv, og ikke formuleringerne af love, som den sande målestok for om lighed er opnået eller ej.