Anteeksi, mikä post-2015?

Flickr / Carsten Tolkmit / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Flickr / Carsten Tolkmit / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

28.5.2014 – YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat vuonna 2000 kahdeksaan kehitystavoitteeseen, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Osa n.k. vuosituhattavoitteista on saavutettu, jotkut niistä jopa ennen asetettua määräaikaa – ja vaikka osa tavoitteista jäänee toteutumatta, yhteiset päämäärät on koettu hyväksi keinoksi kannustaa hallituksia toimenpiteisiin esim. köyhyyden ja nälän hävittämiseksi. 

Nyt YK:n johdolla valmistellaan uusia päämääriä vuoden 2015 jälkeiseen aikaan ja globaali keskustelu onkin täynnä viittauksia post-2015 agendaan.

Mikä post-2015?

Vastaisuudessa agendaan halutaan mukaan kestävän kehityksen tavoitteita ja perinteistä kehitysapua laajempi rahoitusmalli tavoitteiden toteuttamiseksi. Kestävän kehityksen tavoitteita voi havainnollistaa laskelmalla, jonka mukaan vuonna 2050 tarvitaan vähintään neljän maapallon verran luonnonvaroja, jos ihmisten elintaso nousee ja väestönkasvu jatkuu kuten nykyisin. Tilannetta on kutsuttu ihmiskunnan kestävyysvajeeksi.

Uuden kehitysagendan valmistelujen aloittamisesta sovittiin kesällä 2012 Rio+20-huippukokouksessa. Vuoden 2015 jälkeistä asialistaa on pohjustettu poikkeuksellisen laajalla kuulemiskierroksella, johon on osallistunut jo 1,4 miljoonaa ihmistä. YK:n asettama korkean tason paneeli on hahmotellut kehitystavoitteita, joiden joukossa on muun muassa rauhaan ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Kestävän energian saantiin ja luonnonvarojen kestävään hallintaan liittyvät asiat nousevat myös esille.

Uudet aihepiirit ovat aiempaa hankalampia, sillä ne edellyttävät niukkojen voimavarojen jakamista maiden ja ihmisryhmien välillä. Neuvottelujen tahti työryhmissä tiivistyy ensi vuonna, ja lopulliset tavoitteet on tarkoitus hyväksyä syksyllä 2015.

Tulevaisuuden kehitystavoitteiden tulisi rakentua vuosituhattavoitteiden avulla saavutettujen edistysaskelien pohjalle, ottaen kuitenkin huomioon jatkuvan kehitystä jarruttavan epätasa-arvoisuuden sekä ihmiskuntaa ja maapalloa kohtaavat uudet haasteet. Tavoitteiden tulee olla myös rohkeita ja kunnianhimoisia – tavoitteita, jotka viestivät koko ihmiskunnalla sekä kaikille yhteiskunnille tärkeistä muutoksista.

Lisäksi tavoitteiden on oltava konkreettisia, innostavia ja mahdollistavia. Uuden agendan tulisi koskea kaikkia maailman maita ja tuoda yhteen kestävän kehityksen kolme eri ulottuvuutta (sosiaalinen kehitys, ympäristö ja talous).

Millaisen maailman sinä haluat? Kerro YK:lle – äänestä tässä!