PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ PÄIVÄNÄ ORJUUDEN POISTAMISEKSI

Kansainvälisenä päivänä orjuuden poistamiseksi täytyy tunnustaa se tosiasia, että vaikka olemme kamppailleet satoja vuosia, orjuus ei ole täysin hävinnyt maailmasta.

Maailmasta löytyy vielä monia orjuuden muotoja, kuten pakkotyö, maaorjuus, lapsityövoiman käyttö tai rituaalisiin tai uskonnollisiin tarkoitusperiin liittyvä orjuus. Uudempia orjuuden muotoja on ihmiskauppa, jossa ihmisiltä kielletään käytännöllisesti katsoen kaikki heidän sosiaaliset ja lakisääteiset oikeutensa, ja heidät alistetaan hyväksikäytölle ja riistolle.

Ihmiset, jotka syyllistyvät orjuuttamiseen tai orjuuden kaltaisten käytäntöjen harjoittamiseen tai mahdollistamiseen, tai katsovat kyseisiä käytäntöjä läpi sormiensa, täytyy saattaa vastuuseen kansallisella, ja jos sen on tarpeen, kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisen yhteisön täytyy myös tehdä enemmän töitä voittaakseen köyhyys, sosiaalinen syrjäytyminen, lukutaidottomuus, tietämättömyys ja syrjintä, jotka kaikki lisäävät ihmisten haavoittuvaisuutta ja altistavat ihmisiä tälle vitsaukselle.

Kehotan voimakkaasti kaikkia valtioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön olemassa olevat orjuutta ehkäisevät sopimukselliset välineet , erityisesti kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta.

Vetoan myös valtioihin, että ne tekisivät yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan nimittämän erityisraportoijan kanssa. Myös YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston julkaisemat ihmisoikeuksia ja ihmiskauppaa koskevat periaatteet (Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) tarjoaa käytännöllisiä työkaluja ihmiskaupan vastaiseen toimintaan kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kannustan myös valtioita lahjoittamaan varoja YK:n vapaaehtoisrahastoon orjuuden nykymuotojen lakkauttamiseksi. Lahjoituksilla autetaan orjuuden uhreja.

Tänään, kansainvälisenä päivänä orjuuden poistamiseksi, muistuttakaamme mieliimme, että ihmisarvo on Yhdistyneiden kansakuntien työn syvintä olemusta, ja että ihmisoikeuksien täysi kunnioitus tarkoittaa, ettemme suvaitse orjuuden mitään muotoja.