PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ SIIRTOLAISTEN PÄIVÄNÄ

Kansainvälinen siirtolaisuus pienentää koko ajan maailmamme. Siirtolaisasioiden hoitaminen siten, että siirtolaisuus koituu meidän kaikkien hyödyksi, on eräs nykyajan suurimpia haasteita.

Kansainvälinen siirtolaisten päivä on hyvä tilaisuus kiinnittää huomio tähän haasteeseen. Päivä on myös tilaisuus juhlia sitä panosta, jolla siirtolaisuus rikastuttaa yhteiskuntaa, taloutta ja kulttuuria eri maissa.

Globaali talous on yhä enenevissä määrin riippuvainen siirtotyövoimasta. Siirtolaiset tuovat tietoja, taitoja ja työvoimaa yhteiskuntaan. Heidän läsnäolonsa edistää ideoiden vaihtoa ja stimuloi kulttuurista ja tieteellistä edistystä. Sekä kouluttamaton että koulutettu siirtotyövoima on ratkaisevan tärkeä elementti monilla talouselämän sektoreilla niin teollisuus- kuin kehitysmaissakin. Samaan aikaan siirtotyöläiset lähettävät kotimaihinsa rahamääriä, jotka saavat virallisen kehitysavun näyttämään pieneltä.

Siirtolaisuuteen liittyy kuitenkin monia haasteita, jotka herättävät oikeutettua huolta monilla tahoilla. Jos haluamme, että siirtolaispolitiikka on kestävää ja menestyksekästä, ja siirtolaisuuden hyödyt toteutuvat kokonaisuudessaan, myyteistä ja muukalaisvihan värittämistä steretypioista täytyy päästä eroon. Vain täten todellisiin ongelmiin voidaan tarttua. Meidän on työskenneltävä enemmän myös siirtotyöläisten ja heidän perheidensä ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi.

Kansainvälistä siirtolaisuutta käsittelevän maailmanlaajuisen komitean (GCIM) tuore raportti tarjoaa tärkeitä suosituksia koskien siirtolaisasioita. Raportti liittää siirtolaispolitiikan yhteen

ihmisoikeuksien lisäksi myös kehityksen, kaupan, avunannon ja turvallisuuden kanssa. Ensi vuonna YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettävä korkean tason dialog i kansainvälistä siirtolaisuutta ja kehitystä koskevista asioista on hyvä tilaisuus jäsenmaille aloittaa läheisempi yhteistyö tämän tärkeän aiheen tiimoilta. Toivon, että kaikki valtiot käyttävät hyväkseen raportin ideoita ja suosituksia.

Tämän vuoden kansainvälinen siirtolaisten päivä on myös tärkeän kansainvälisen yleissopimuksen viisitoistavuotispäivä. Kyseessä on kansainvälisen yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista. Vain 34 valtiota on ratifioinut yleissopimuksen, tai liittynyt siihen. Kehotan jälleen kaikkia jäljelläolevia valtioita yhtymään tähän joukkoon. Toivon myös kaikkien valtioiden toimittavan ajallaan komitealle selonteot toimista, joita maissa on tehty yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Valtioiden tulisi myös tunnistaa komitean kyky vastaanottaa yhteydenottoja kansalaisilta, jotka kokevat, että heidän oikeuksiaan siirtotyöläisinä on loukattu.

Yhteiskuntamme olisi köyhempi ilman siirtolaisten panosta. Tänään, samalla kun juhlimme siirtolaisten saavutuksia, päättäkäämme turvata jokaisen miehen, naisen ja lapsen, joka ylittää kotimaansa rajan paremman elämän toivossa, ihmisoikeudet.