RIO+20: Mitä on kestävä kehitys?

”Ihmiset ovat kestävän kehityksen keskiössä. Heillä on oikeus terveelliseen ja tuotteliaaseen elämään sopusoinnussa luonnon kanssa.”

(Rion julistuksen ensimmäinen periaate, 1992)

 

Kestävän kehityksen kolme tukipilaria ovat taloudellinen kehitys, sosiaalinen kehitys ja ympäristönsuojelu.

Taloudellinen kehitys perustuu siihen, että talouden pitäisi toimia sopusoinnussa luonnon kanssa. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun luonnonvaroja käytetään tehokkaasti, tuotantoprosessi on energiatehokas ja valmis tuote on kierrätettävä. Talouden pitäisi ottaa huomioon se, että luonnonvarat ovat rajallisia ja niitä pitäisi säästää myös tuleville sukupolville. Lisäksi YK:n pääsihteerin kokoaman kestävän kehityksen korkean asteen paneelin mukaan naisten asemaa taloudessa tulisi korostaa enemmän, koska se on elintärkeää kestävälle kehitykselle. Naiset kattavat puolet ihmiskunnan älykkyydestä ja siksi heidän osallistumistaan pitäisi tukea.

Ihmisarvo on sosiaalisen kehityksen ydin. Se tarkoittaa tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta yhteiskunnassa. Sosiaalisesti kestävässä valtiossa ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Sosiaalinen kehitys edistää integraatiota ja estää syrjäytymistä. Kestävän kehityksen paneelin toinen puheenjohtaja, Suomen entinen presidentti Tarja Halonen on todennut, että ihmiset tulisi laittaa kestävän kehityksen keskiöön: ”Köyhyyden vähentämisen ja tasa-arvon edistämisen tulee säilyä maailman yhteisön etusijalla”.

Ympäristönsuojelu edellyttää, että ihmisten toiminta ottaa huomioon luonnonvarojen rajallisuuden, jotta luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemin toimivuus eivät vaarannu. Suurimpana haasteena ympäristön kehitykselle on energia, sillä 90 prosenttia energiantuotannosta käyttää fossiilisia energianlähteitä. Ekotehokas tuotanto perustuu uusiutuvien ja uusiutumattomien energianlähteiden säästämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Ympäristön kestävälle kehitykselle on keskeistä, että siirrymme sellaisiin tuotantotapoihin ja kulutustottumuksiin, jotka kuormittavat luontoa vähemmän.

 

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävä kehitys yrittää yhdistää ympäristölliset ja sosioekonomiset kysymykset. Ihmiset ovat riippuvaisia luonnonvaroista, mutta nykyinen sukupolvi ei voi käyttää niitä hyväkseen ajattelematta samalla tulevaisuutta. Päätöksillä, jotka tehdään nyt, on vaikutuksia lastemme tulevaisuudelle samalla tavalla kuin edeltävien sukupolvien päätökset vaikuttavat tähän päivään. Varoja on käytettävä niin, että niitä säilyy myös tuleville sukupolville.

On myös huomioitava se, että paikallisilla päätöksillä voi olla maailmanlaajuisia seurauksia. Ilman saastuttaminen Pohjois-Amerikassa vaikuttaa ilmanlaatuun myös Aasiassa. Tuholaistorjunta-aineiden ruiskuttaminen Argentiinassa voi vaikuttaa kalakantoihin Australian rannikolla. Kestävän kehityksen puolesta toimiminen on siten kaikkien velvollisuus.

Tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen riippuu siitä, miten tasapainotamme sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset päämäärät, kun teemme päätöksiä nyt. Teollisuuden kasvu ja luonnonvarojen säästäminen eivät ehkä tällä hetkellä vaikuta yhteensopivilta, mutta pitkällä tähtäimellä luonnonvarojen järkevä käyttö auttaa varmistamaan sen, että niitä riittää kestävän ja taloudellisen kasvun varalle pitkälle tulevaisuuteen.

 

Jan Egeland on Rio+20