Suomelle loppupäätelmät YK:n komitealta naisten oikeuksien toteutumisesta

Photo: UN Photo/Jean-Marc Ferré

Photo: UN Photo/Jean-Marc Ferré

28.2.2014 – Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea tutki kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen nojalla annetun Suomen määräaikaisraportin. Istunnon yhteydessä pidettiin Suomen valtuuskunnan julkinen, suullinen kuuleminen. Komitea julkisti loppupäätelmänsä tänään Genevessä Sveitsissä.

Komitea piti myönteisenä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain kehittämistä sekä hallituksen erinäisiä toimintaohjelmia, joilla pyritään poistamaan naisiin kohdistuvaa syrjintää ja edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se antoi kiitosta myös ihmisoikeussopimusten valinnaisten pöytäkirjojen ratifioinneista. Komitean mukaan tietoisuutta yleissopimuksesta ja sen valinnaisesta pöytäkirjasta tulee lisätä.

Komitea suositteli harkitsemaan sellaisen korkean tason koordinaatiomekanismin perustamista, jolla voitaisiin valtavirtaistaa sukupuoliasioita ja poistaa naisin kohdistuvaa syrjintää. Sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevien lainsäädäntöuudistusten tulee antaa naisille suojaa moniperusteista syrjintää vastaan.

Komitea esitti muun muassa riittävien taloudellisten resurssien kohdentamista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanoon. Samoin komitea edellytti tehokkaan ja riittävästi resurssoidun mekanismin perustamista koordinoimaan, valvomaan ja arvioimaan ohjelman tehokkuutta.

Komitea suositteli sukupuolisensitiivisen kielen käyttämistä julkisessa keskustelussa. Lähisuhde- ja perheväkivallan osalta se esitti kiellettäväksi sovittelun ja sovinnon. Lisäksi komitea antoi suosituksia raiskausrikosten tunnusmerkistön muuttamisesta, turvakotien riittävän määrän ja resurssien varmistamisesta, maksuttoman ympärivuorokautisen auttavan puhelimen avaamisesta sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta tehdyn Istanbulin sopimuksen ratifioinnista.

Komitea suositteli tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpomista käsittelevän erityissäännöksen lisäämistä lainsäädäntöön. Prostituution kysynnän kriminalisoimiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin.

Komitea suositteli koulutukseen liittyvien sukupuolistereotypioiden ja rakenteellisten esteiden poistamista. Lisäksi suosituksia annettiin sukupuolten samapalkkaisuudesta, perhevapaiden vaikutuksesta määräaikaisiin työsuhteisiin sekä naisten ja miesten tasa-arvoisesta oikeudesta vanhempainvapaaseen.

Komitea suositteli translain pikaista muutosta. Erinäisiä suosituksia annettiin myös vammaisiin naisiin sekä romani-, saamelais- ja maahanmuuttajanaisiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi.

Komitea pyysi Suomen eduskuntaa toimivaltansa puitteissa ryhtymään toimenpiteisiin loppupäätelmien toteuttamiseksi.

Suomen seuraava määräaikaisraportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta annetaan vuonna 2018. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevien suositusten täytäntöönpanosta tulee kuitenkin raportoida kahden vuoden kuluessa.