Suomen ihmisoikeustilanne YK:n tarkastelussa

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu, universal periodic review – UPR, on YK:n ihmisoikeusneuvoston täysin uusi toimintamuoto, jonka puitteissa tarkastellaan kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanne neljän vuoden välein. Suomen ihmisoikeustilanne käsitellään Genevessä kokoontuvassa ihmisoikeusneuvoston alaisessa UPR-työryhmän ensimmäisessä kokouksessa tänään 9. huhtikuuta iltapäivällä.

Suomen valtuuskuntaa johtaa poliittinen valtiosihteeri Teija Tiilikainen ulkoministeriöstä. Valtuuskunnassa ovat edustettuina kaikki keskeiset ministeriöt. Myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja kansalaisjärjestöjen edustajat osallistuvat tarkasteluun valtuuskunnan jäseninä.

UPR-työryhmän istuntoon voivat osallistua kaikki YK:n jäsenvaltiot. Työryhmän ja tarkasteltavan valtion välinen avoin ja suullinen vuoropuhelu kestää kolme tuntia. Tarkastelua avustaa neuvoston jäsenistä arvottu raportoijaryhmä, joka koostuu kolmesta neuvoston eri maaryhmän edustajasta (niin sanottu troikka). Suomea käsittelevään troikkaan osallistuvat Azerbaidzhan, Bolivia ja Korean tasavalta.

Tarkastelua varten Suomi on laatinut tiiviin raportin kansallisesta ihmisoikeustilanteesta. Raportti on laadittu yhteistyössä valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden kanssa. Kansalaisjärjestöt ovat osallistuneet raportin valmisteluun. Myös YK:n erityisjärjestöt, ohjelmat ja rahastot, alueelliset järjestöt sekä kansalaisjärjestöt ovat voineet toimittaa aineistoa määräaikaistarkastelua varten. Saadun aineiston pohjalta YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto OHCHR on laatinut kaksi maakohtaista koostetta. Suomen ihmisoikeustilannetta käsittelevä aineisto on luettavissa ihmisoikeusvaltuutetun verkkosivuilla.

Suomen ihmisoikeustilannetta käsittelevä raportti alustavine päätelmineen ja suosituksineen hyväksytään työryhmässä perjantai-iltana 11. huhtikuuta. Raportin lopullinen sisältö hyväksytään ihmisoikeusneuvoston seuraavassa varsinaisessa täysistunnossa kesäkuussa 2008.

Lähde: Ulkoministeriön lehdistötiedote http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=125360&nodeid=15145&contentlan=1&culture=fi-FI YK:n ihmisoikeusvaltuutetun verkkosivut:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/search.aspx