UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportti 2014: kasvu hidastunut maailmanlaajuisesti

UN Photo/Albert González Farran

UN Photo/Albert González Farran

24.7.2014 – Inhimillisen kehityksen tasot jatkavat kasvuaan, vaikkakin kasvun tahti on hidastunut kaikkialla ja kehitys on jakautunut epätasaisesti. Tämän osoittaa viimeisin inhimillisen kehityksen indeksi (HDI) tänään julkaistussa YK:n kehitysohjelma UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportissa 2014.

Matalamman inhimillisen kehityksen tason maat näyttävät edistyvän entistä nopeammin, mikä luo toivoa siitä että korkean ja matalan inhimillisen kehityksen tason maiden välinen kuilu on kapenemassa.

Samanaikaisesti inhimillisen kehityksen kärki- ja häntäpään sijoitukset ovat säilyneet muuttumattomina. Kärkipäässä jatkavat Norja, Australia, Sveitsi, Alankomaat ja Yhdysvallat. Hännillä taas ovat Sierra Leone, Tsad, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta ja Niger.

Yleisistä inhimillisen kehityksen edistysaskelista huolimatta kehitys on hidastunut kaikilla alueilla vuosina 2008–2013 verrattuna vuosiin 2000–2008. Arabimaissa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla vuosittainen HDI:n kasvu putosi vuosina 2008–2013 noin puoleen vuosien 2000- 2008 kehitystahdista.

Jyrkimmin inhimillinen kehityksen indeksit laskivat viime vuonna Keski-Afrikan tasavallassa, Libyassa ja Syyriassa, joissa käynnissä olevat konfliktit vaikuttivat maiden tulotasojen heikkenemiseen.

Tuloerot kasvavat, koulutus ei vieläkään tasavertaista

Vuoden 2014 raportti osoittaa, että epätasa-arvo on vähentynyt hieman suurimmassa osassa maailmaa epätasa-arvoon suhteutetun inhimillisen kehityksen indeksin mukaan. Positiivista kehitystä on tukenut erityisesti viime vuosien edistys terveys-alalla. Tästä huolimatta tuloerot ovat kutienkin kasvaneet useilla alueilla ja myös hyvin korkean inhimillisen kehityksen maissa. Latinalaisen Amerikan ja Karibian tuloerot ovat edelleen suurimmat koko maailmassa.

Myös koulutuksen epätasavertaisuus jatkuu yhä. Raportin mukaan vanhemmat sukupolvet kamppailevat edelleen lukutaidottomuuden kanssa, kun taas nuorten on vaikeaa siirtyä jatkamaan opintoja toisen asteen koulutuksessa peruskoulun jälkeen.

Epätasa-arvoon suhteutetun inhimillisen kehityksen indeksin (IHDI) mukaan, tasavertaisimmat maat ovat Norja, Suomi ja Tšekki.

Naisten inhimillinen kehitys on samalla tasolla tai korkeampaa kuin miesten 16 maassa

Uusi Sukupuolten kehityksen indeksi, joka vertailee ensimmäistä kertaa sukupuolten välisiä eroja 148 maan inhimillisessä kehityksessä, osoittaa että 16 maassa naisten HDI-arvot ovat samantasoiset tai korkeammat kuin miesten. Osassa näistä maista tulos voi selittyä naisten korkeammalla koulutustasolla ja osassa taas tuloksen voidaan katsoa johtuvan naisten merkittävästi pidemmästä eliniän odotteesta.

Epätasavertaisin maa on Afganistan, jossa naisten inhimillisen kehityksen indeksi on vain 60 prosenttia miesten arvosta.

Maailmanlaajuisesti naisten HDI-arvot ovat kahdeksan prosenttia alhaisemmat kuin miesten, tulosten vaihdellessa suuresti eri maiden välillä. Sukupuolten välisiä eroja vertaava indeksi (GDI) osoittaa, että eroavaisuudet henkilöä kohden arvioidussa bruttokansantulossa sukupuolten välillä ovat suuret: maailmanlaajuisesti miesten tulot henkeä kohti ovat kaksinkertaiset naisten tuloihin verrattuna.

UNDP on sitoutunut läpinäkyvyyden periaatteeseen. Maakohtaisiin MPI-arvioihin tarvittavat tietokoneohjelmat ovat nyt julkisesti saatavilla organisaation verkkosivuilla osoitteessa: http://hdr.undp.org

Lue ja lataa raportti sekä lisämateriaali ilmaiseksi osoitteessa: http://hdr.undp.org