UNEPin hallintoneuvosto käsittelee Suomen ja Kenian ehdotusta kansainvälisen ympäristöhallinnon kehittämiseksi

Suomi on tehnyt paljon työtä kansainvälisen ympäristöhallinnon uudistamiseksi. Tämä työ sai kiitosta Nairobissa pidetyn YK:n ympäristöohjelman hallintoneuvoston kokouksessa. ”Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että kansainvälistä ympäristöhallintoa on uudistettava, jotta se pystyisi vastaamaan nykyisiin kestävän kehityksen ja ympäristöongelmien tuomiin haasteisiin,” ympäristöministeri Paula Lehtomäki sanoi.

Suomi ja Kenia ovat yhdessä laatineet ehdotuksen kansainvälisen ympäristöhallinnon uudistamiseksi. Se perustuu Lehtomäen ja Kenian ympäristöministeri John Njoroge Michukin johdolla tehtyyn työhön korkean tason YK-työryhmässä. Ehdotus sisältää kuusi toimenpidekokonaisuutta, joilla ympäristöhallintoa voidaan vahvistaa.

Työryhmä toivoo koko YK-järjestelmän läpileikkaavaa ympäristöstrategiaa, jotta ympäristökysymykset saataisiin integroitua käytännön toimintaan. Paula Lehtomäki kokee nykyisen ympäristöhallinnon tehottomaksi ja pirstaleiseksi. Sitä pyritäänkin tehostamaan lisäämällä yhteistyötä kansainvälisten ympäristösopimusten välillä.

Nairobi-Helsinki Outcome: kuusi tapaa vahvistaa kansainvälistä ympäristöhallintoa

1) Edistetään tieteellisten paneelien ja verkostojen yhteydenpitoa sekä parannetaan ympäristötiedon saatavuutta erityisesti kehitysmaissa sekä tiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa.

2) Laaditaan koko YK-järjestelmän läpileikkaava ympäristöstrategia tehokkuuden ja koherenssin lisäämiseksi sekä ympäristöpilarin vahvistamiseksi.

3) Lisätään yhteistyötä kansainvälisten ympäristösopimusten välillä kunnioittaen sopimusten osapuolikokousten päätösvaltaa. Tavoitteena on vähentää sopimussihteeristöjen hallinnollisia kuluja ja lisätä käytettävissä olevia varoja sopimusten toimeenpanoon maatasolla.

4) Vahvistetaan maailmanlaajuisen ympäristöpoliittisen päätöksenteon ja rahoituksen yhteyttä. Tavoitteena on laajentaa ja syventää kansainvälisen ympäristörahoituksen pohjaa sekä kehittää rahoituksen seurantamenetelmiä.

5) Kehitetään koko YK-järjestelmän laajuinen puiteohjelma kehitysmaiden valmiuksien parantamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten ympäristösopimusten ja maailmanlaajuisten ympäristötavoitteiden toimeenpanoa kehitysmaissa.

6) Edistetään strategista läsnäoloa aluetasolla lisäämällä UNEPin aluetoimistojen valmiuksia vastata maiden tarpeisiin ympäristöasioissa. Tavoitteena on myös vahvistaa ympäristöasiantuntemusta YK:n maatiimeissä.

Lue lisää aiheesta ympäristöministeriön sivuilta.