Voimmeko kuroa kuilun umpeen?

saaste

saaste

22.11.2012 Dohan ilmastokokouksen alla Yhdistyneet kansakunnat julkaisi uuden raportin, joka varoittaa kasvihuonepäästöjen yhä kasvavan. YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja European Climate Foundation:in ilmastopäästöraportissa korostetaan, että meidän on oltava kunnianhimoisempia vähentääksemme päästöjä.

Maailmanlaajuiset kasvihuonepäästöt ovat jo nyt huomattavasti yli sen tason, jolla päästäisiin vuoden 2020 tavoitteeseen enintään 2 celsiusasteen lämpötilannoususta. Kasvihuonepäästöt nousevat jälleen vuosien 2008 ja 2009 taloudellisen taantuman jälkeen. Jos kaikki maat toteuttavat tämänhetkiset ilmastositoumuksensa, arvioiden mukaan kasvihuonepäästöt laskevat alle nykyisen tason vuoteen 2020 mennessä, mutta näillä toimilla ei päästä maksimissaan 2 asteen tavoitteeseen. Näin ollen meillä on käsissämme huomattava kuilu päästöjen ja tavoitteiden välillä.

Kuilun umpeen kuromisen mahdollistava tekniikka on olemassa, mutta haastavaa on meidän toimintavauhtimme. Raportissa korostetaan konkreettisia, kansainvälisesti koordinoituja toimia tilanteen edistämiseksi: tarvitsemme lisää kansallisia sitoumuksia, neuvottelupöytää on lisäksi tuotava kunnianhimoisempia sitoumuksia sekä niiden seurantaan ja toteuttamiseen luotava tiukempia sääntöjä.

Yhä useammissa maissa toteutetaan kansallisia ja paikallisia toimintasuunnitelmia, joilla vähennetään tehokkaasti päästöjä. Vaikka käytännöt eroavat toisistaan, toimintasuunnitelmat ovat elävän elämän esimerkkejä onnistuneesta politiikasta, jonka taustalla on innovaatioiden ja taloudellisen kasvun tukeminen, energiaomavaraisuuden kehittäminen sekä julkisen terveydenhuollon parantaminen samalla kun maat vähentävät kasvihuonepäästöjään.

Ilmastotoimien onnistumiseksi poliittiset instrumentit on räätälöitävä kunkin maan taloudellisiin, sosiaalisiin ja institutionaalisiin oloihin sopiviksi. Tutkimusten mukaan toimintasuunnitelmat toteutuvat parhaiten, jos kansa tukee valtiollista toimeenpanoa ja seurantaa. Kansalliset ja paikalliset intressit, jotka ovat laajempia kuin puhtaat ilmastonäkökulmat ovat yleensä avain onnistumineen.

Kasvuhuonepäästöt tulevat olemaan keskeisellä sijalla Dohan ilmastokokouksessa ensi viikolla. YK:n ilmastomuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) pääsihteeri Christiana Figueres toteaa “Dohan kokouksessa tapaavien hallitusten on kiireellisesti pantava toimeen olemassa olevia lupauksia, jotka takaavat nopeamman siirtymän kohti vähähiilistä ja kestävämpää maailmaa”.

Lue lisää: The Emissions Gap Report 2012