YK:n ihmisoikeusneuvosto: Kysymyksiä ja vastauksia

1. Kuinka monta jäsentä uudessa ihmisoikeusneuvostossa tulee olemaan?
Uudessa ihmisoikeusneuvostossa tulee olemaan 47 jäsentä. Vanhassa ihmisoikeustoimikunnassa oli 53 jäsentä.

2. Kuinka jäsenet valitaan?
Kaikki YK:n jäsenvaltiot voivat hakea ihmisoikeusneuvoston jäseniksi. Yleiskokous äänestää suoralla äänestystavalla, jokaisesta hakijavaltiosta erikseen, pääsekö valtio jäseneksi vai ei. Valtion tulee saada absoluuttinen enimmistö äänistä, eli 96 ääntä. Paikat jaetaan maantieteellisen tasa-arvon mukaisesti (13 paikkaa Afrikan ryhmälle, 13 paikkaa Aasian ryhmälle, 6 paikkaa Itä-Euroopan ryhmälle, 8 paikkaa Latinalaisen Amerikan ja Karibian ryhmälle, sekä 7 paikkaa Länsi-Euroopan ja muiden ryhmien jäsenille). Jäsenet uuteen ihmisoikeusneuvostoon valitaan 9. toukouuta 2006.

3. Kuinka neuvoston jäsenten valinta eroaa vanhan ihmisoikeustoimikunnan jäsenten valinnasta?
Uuden valintamenettelyn mukaan ehdokkaan täytyy saada absoluuttinen enemmistö kaikista yleiskokouksen jäsenten äänistä (96 ääntä). Ihmisoikeustoimikunnan jäsenen valitsi 53 talous- ja sosiaalineuvoston jäsenmaata, ja ehdokkaan tuli saada enemmistö paikallaolevien ja äänestävien jäsenmaiden äänistä.

4. Mitä neuvosto odottaa jäseniltään?
Kun pohditaan soveltuuko ehdokas neuvoston jäseneksi, jäsenvaltiot ottavat huomioon ehdokasmaan osallistumisen ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun. Uudet jäsenet sitoutuvat yhteistyöhön neuvoston kanssa, sekä ylläpitämään korkeimpia mahdollisia standardeja ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa. Jäsenehdokkailta odotetaan myös vapaaehtoisia lupauksia ja sitoumuksia ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi. Vanhan ihmisoikeusneuvoston jäseniin ei kohdistunut tällaisia odotuksia.

5. Kuinka neuvosto varmistaa, että sen jäsenet noudattavat näitä ihmisoikeusstandardeja?
Jäsenkautensa aikana neuvoston jäsenet joutuvat uuden yleismaailmallisen tarkastelujärjestelmän alaiseksi. Neuvosto ottaa käyttöön kausittaisen tarkastelujärjestelmän modaliteetit, ja päättää elimen kokoontumiskerroista, vuoden kuluessa ensimmäisestä istunnostaan.

6. Voiko jäsenmaa menettää oikeutensa ja etuisuutensa?
Yleiskokouksella on oikeus lakkauttaa neuvoston minkä tahansa jäsenmaan oikeudet ja edut, jos jäsenmaa jatkuvasti syyllistyy törkeisiin ja systemaattisiin ihmisoikeusrikkomuksiin jäsenkautensa aikana. Toteuttaakseen lakkautuksen ehdotuksella täytyy olla yleiskokouksen 2/3-enemmistö.

7. Kuinka pitkä jäsenkausi on?
Jäsenet valitaan toimimaan kolmen vuoden kaudeksi kerrallaan. Palveltuaan kaksi peräkkäistä kolmen vuoden kautta, jäsentä ei voi valita enää kolmatta kertaa peräkkäin.

8. Mihin neuvosto asettuu YK:n kokonaisuudessa?
Ihmisoikeusneuvosto tulee olemaan yleiskokouksen lisäelin. Täten se tulee olemaan suoraan vastuussa koko Yhdistyneiden kansakuntien jäsenistölle.

9. Kuinka usein neuvosto koontuu ?
Ihmisoikeusneuvosto tulee sijatsemaan Genevessä, ja sillä tulee olemaan kolme istuntoa vuodessa (mukaanlukien pääistunto). Istuntojen yhteismääräksi tulee 10 viikkoa. Vanha ihmisoikeustoimikunta tapasi kerran vuodessa, ja istunnon pituus oli kuusi viikkoa. Neuvostolla tulee olemaan myös mahdollisuus kokoontua ennalta määrättyjen istuntojen ulkopuolella kiirellisen asian noustessa esiin. Myös silloin, kun neuvoston jäsen sitä esittää ja kolmasosa neuvoston jäsenistä kannattaa esitystä, neuvosto voi kokoontua erityisistuntoon.

10. Voivatko kansalaisjärjestöt ja muut ulkopuoliset tarkkailijat osallistua neuvoston menettelyihin, mikä oli mahdollista ihmisoikeustoimikunnan aikana?
Tarkkailijat, mukaanlukien kansalaisjärjestöt, kansainväliset järjestöt, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot sekä aiheeseen erikoistuneet järjestöt voivat osallistua neuvoston työhön samojen järjestelyjen kautta, kuin mitkä olivat voimassa vanhan ihmisoikeustoimikunnan aikana.

11. Kuinka neuvoston perustaminen vaikuttaa vanhan ihmisoikeustoimikunnan erityistoimijoiden – kuten itsenäisten asiantuntijoiden, sopimuselinten ja erityisraportoijien työhön?
Ihmisoikeusneuvosto jatkaa ihmisoikeustoimikunnan mandaattia ja velvollisuuksia varmistaakseen, että siirtymäkausi ei aiheuta aukkoja ihmisoikeuksien turvaamiseen. Vuoden sisällä neuvoston ensimmäisestä istunnosta tehdään selonteko, joka tarkastelee tapoja järkeistää ja vahvistaa erityismenettelyitä ja -järjestelyitä. Tämä koskee mm. ihmisoikeusneuvoston alaneuvostoa, joka keskittyy ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun.

12. Mikä on Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja uuden ihmisoikeusneuvoston suhde?
Ihmisoikeusneuvosto tulee omaksumaan vanhan ihmisoikeustoimikunnan roolin ja velvollisuudet, mitä tulee yhteistyöhön ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa.

13. Mitkä ovat ihmisoikeusneuvoston päätavoitteet?
Ihmisoikeusneuvosto tulee olemaan YK:n pääfoorumi ihmisoikeusyhteistyölle ja -dialogille. Neuvosto keskittyy auttamaan jäsenvaltioita vastaamaan ihmisoikeusvaatimuksiin vuoropuhelun, toimintaedellytysten kehittämisen ja teknisen avun kautta. Neuvosto tulee tekemään suosituksia yleiskokoukselle kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön edelleenkehittämiseksi.

14. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Uuden ihmisoikeusneuvoston ensimmäisten jäsenten valinta on suunniteltu tapahtuvaksi 9. toukokuuta 2006 ja ensimmäinen kokous kutsutaan koolle 19. kesäkuuta 2006.