FN’s menneskerettighedsråd vedtager dansk resolution mod tortur

0
451

26. Marts, 2010

FN’s Menneskerettighedsråd vedtog i dag den 26. marts med konsensus (uden afstemning) en resolution mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som Danmark har fremlagt.

”Tortur er et globalt fænomen. Det er kun lykkedes for meget få lande reelt at udrydde tortur. I langt de fleste stater finder tortur ikke bare sted i isolerede tilfælde, men udøves på en mere regelmæssig, udbredt eller ligefrem systematisk måde” udtaler FN’s særlige rapportør om tortur, Manfred Nowak, i sin rapport til FN’s Menneskerettighedsråd.

Derfor fremlægger Danmark hvert år resolutioner mod tortur i FN’s Menneskerettighedsråd og på Generalforsamlingen. Resolutionerne i Menneskerettighedsrådet fokuserer på særlige emner.

Dommere, anklagere og andre jurister spiller en væsentlig rolle i bekæmpelsen af tortur, og de har også et særligt ansvar i den forbindelse. På forslag af Danmark har FN’s Menneskerettighedsråd nu fastlagt retningslinjer for, hvad staterne skal gøre for at sikre, at jurister udøver deres rolle og lever op til deres ansvar i forbindelse med tortur. I forlængelse af sidste års resolution om sundhedspersonales rolle og ansvar i forbindelse med tortur, fokuserer dette års resolution således på dommere, anklagere og andre juristers rolle og ansvar i forbindelse med tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Resolutionen blev vedtaget med 62 medforslagsstillere efter meget vanskelige forhandlinger, først og fremmest fordi den berører grundlæggende, og ofte forskelligartede, elementer i de enkelte landes retssystemer.

Resolutionen fordømmer enhver form for tortur og fastslår, at domstolene og justitsvæsenets uafhængighed er en vigtig forudsætning for beskyttelsen af menneskerettighederne, herunder frihed for tortur. Den opfordrer staterne til at vedtage, gennemføre og overholde retlige og proceduremæssige værn mod tortur og til at sikre, at domstolene og anklagemyndigheden sikrer overholdelsen af disse regler, som ikke må omgås. Resolutionen understreger også betydningen af internationalt samarbejde, herunder økonomisk bistand, til at bistå staternes nationale indsats for at styrke retsplejen.

Resolutionen opstiller en række andre retsgarantier, herunder, at enhver frihedsberøvet straks skal bringes personligt til at møde for en dommer eller anden uafhængig retsembedsmand, og bekræfter endvidere en række bestemmelser i FN’s Konvention om Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf.

Resolutionen kan læses her.

Kilde: Udenrigsministeriet