Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Bevarelse af Ozonlaget

0
457

GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR BEVARELSE AF OZONLAGET

16. September 2010

”Beskyttelse af ozonlaget: regeringsførelse og overholdelse af krav”

            I år fremhæver den Internationale Dag for Bevarelse af Ozonlaget den centrale rolle af god regeringsførelse i forfølgelsen af miljømæssige mål. Generelt kræver vellykkede miljøaftaler et bredt rammeværk, klare mål og en gradvis tilgang til gennemførelse af disse. Når regeringerne vinder tillid, kan de gradvist opbygge de indledende skridt og sætte mere ambitiøse mål. Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget – som sidste år opnåede universel ratifikation – er et glimrende eksempel på denne proces.

            Da Montreal-protokollen blev underskrevet i 1987, havde regeringerne ikke oprindeligt forestillet sig en udfasning af alle ozonlagsnedbrydende stoffer. Men som følge af stærk national og global overholdelse har parterne i Montreal-protokollen skåret produktionen og forbruget af disse skadelige kemikalier ned med mere end 98 pct. Fordi ozonnedbrydende kemikalier også er drivhusgasser, er protokollen afgørende for kampen mod klimaændringer. Det har allerede afværget drivhusgasemissioner svarende til mere end 135 milliarder tons kuldioxid, og vil fortsat spille en vigtig rolle.

            Montreal-protokollen kunne ikke have leveret sådanne gennemgribende resultater uden robust regeringsførelse og overholdelse af strukturer indført af aftalens parter, både kollektivt og individuelt. Grundlaget for protokollen er fairness (neutralitet og balance). Gennem princippet om “fælles, men differentieret ansvar”, giver traktaten en afdragsfri periode til parter fra udviklingslande, en finansieringsordning, der er omfattet af en ligelig repræsentation fra udviklingslandene og de udviklede lande, en kompensation for udgifterne til udfasningen af ozonlagsnedbrydende stoffer, kapacitetsopbygning for nationale ozon-kontorer i 147 udviklingslande, og formidling af de mest up-to-date ozon-venlige teknologier.

            Jeg opfordrer parterne i Montreal-protokollen til fortsat at bygge på denne model og udforske synergieffekter, der kan bidrage til at løse andre miljømæssige udfordringer, især klimaændringerne. Lad os bruge styringsværktøjer, der allerede er indeholdt i de eksisterende ozon- og klimatraktater for at reducere de miljømæssige trusler mod en bæredygtig udvikling og menneskelig velfærd.