Köyhyyden lopettaminen planeettaa tuhoamatta

Flickr Stefano Mortellaro 2.0 Generic CC BY-ND 2.0

Flickr Stefano Mortellaro 2.0 Generic CC BY-ND 2.0

Tammikuu 2015 – Ei ole mikään ihme, että vuotta 2015 pidetään ratkaisevana Yhdistyneille kansakunnille. Uusi kestävän kehityksen agenda muotoillaan tänä vuonna, sen jälkeen yleismaailmallinen ilmastosopimus. 

Flickr Nicola Jones Creative CommonsVuoden 2015 jälkeiset kehitystavoitteet tulevat korvaamaan vuosituhattavoitteet, joiden voimassaoloaika päättyy vuoden lopussa. Uudet kehitystavoitteet on tarkoitus hyväksyä YK:n yleiskokouksessa 25.-27. syyskuuta, ja joulukuussa YK:n ilmastokokous Pariisissa neuvottelee uudesta ilmastosopimuksesta. Odotukset eivät voisi olla korkeammalla vuodelle 2015.

Erotuksena vuosituhattavoitteista, kehitystavoitteet tulevat olemaan yleismaailmallisia eivätkä siksi keskity vain maailman köyhimpiin maihin. Uudet tavoitteet ovat sen sijaan paljon kunnianhimoisempia.

Kahdeksan vuosituhattavoitetta painottivat lähinnä köyhyyden poistamista, mutta huomioivat myös ympäristön ja taloudellisen kehityksen. Niihin keskittyivät myös äitien terveyteen, hiviin/aidsiin, koulutukseen ja naisten oikeuksiin.

Yksi kahdeksasta tavoitteesta koski ympäristön kestävyyttä, mutta uudet kehitystavoitteet menevät askeleen pidemmälle asettamalla kestävän kehityksen agendan keskiöön.

Vuosituhattavoitteista kehitystavoitteisiin

Ensimmäinen askel uuden vuoden 2015 jälkeisen agendan luomisessa otettiin yleiskokouksen työryhmän valmisteltua 17 ehdotusta kehitystavoitteiksi ja lisäksi 169 osatavoitetta.

Sustainable 2015Kehitystavoitteitteiden edistymistä yleiskokoukselle kuvailevassa synteesiraportissa YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ryhmitteli 17 tavoitetta kuuteen teema-alueeseen: arvokkuus, ihmiset, hyvinvointi, planeetta, oikeus ja kumppanuus.

Monet tärkeimmistä tavoitteista ovat jatkoa vuosituhattavoitteille, kuten köyhyyden ja nälän poistaminen, sukupuolten välinen tasa-arvo ja maailmanlaajuisen kumppanuuden vahvistaminen kehitysyhteistyössä. Osa tavoitteista on kokonaan uusia, osa vuosituhattavoitteiden osatavoitteita, joista on nyt muodostettu omia, itsenäisiä tavoitteita.

Kestävyys keskeinen aihe

Seitsemäs vuosituhattavoite koski kehitystä ja käsitteli aiheita kuten kestävän kehityksen integroiminen maiden politiikkaan, biologisen monimuotoisuuden katoamisen vähentäminen, ihmisten elämän parantaminen slummeissa sekä sen varmistaminen, että kaikille on saatavilla puhdasta vettä ja saniteettitiloja.

221119Tämän artikkelin lopussa listatuissa kehitystavoitteissa on ilmastonmuutoksen ja sen seurausten vastainen kamppailu sisällytetty omana tavoitteenaan (13.). Vesi ja saniteetti ovat myös yksi tavoite (6.), kuten myös energian saatavuus kaikille (7.) Kestävä kulutus ja tuotanto (12.) ,ekosysteemin suojeleminen, metsien kestävä käyttö ja aavikoituminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ovat myös mukana tavoitteissa. Valtamerilläkin on oma tavoitteensa (14.).

Radikaalein ero vuosituhattavoitteiden ja uusien kehitystavoitteiden välillä on ehkä sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien sisällyttäminen omana tavoitteenaan kohtaan kahdeksan, jonka mukaan tulisi pyrkiä kaikkia koskevan kestävän talouskasvun, täyden ja tuottavan työllisyyden sekä säällisten työpaikkojen edistämiseen.

Tavoite numero 10 on puolestaan askel tuntemattomaan: eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä

Näiden tavoitteiden saavuttaminen toimien samalla ilmastonmuutosta vastaan ja hävittäen köyhyys, voi olla vaikea tehtävä. 17 tavoitetta ja sadat osatavoitteet ovat vielä enemmänkin otsikoita kuin valmiita tekstejä. Kehitystavoitteiden lopullisesta määrästä tullaan vielä keskustelemaan ja neuvottelemaan, eikä ole ollenkaan varmaa, että kaikki esitetyt tavoitteet päätyvät huippukokouksen loppudokumenttiin.

5388406174 b408aa9faa b croppedTarkkailijat ovat myös yksimielisiä siitä, että rahoituksen hankkiminen tulee olemaan vaikeinta. Monet YK:n jäsenvaltioista ja kansalaisyhteiskunta ovat huolissaan, että kehitystavoitteista tulee vain mandaatti ilman rahoitusta. Tämän takia 13.–16.7 Addis Abebassa järjestettävä kolmas kehitysyhteistyön rahoittamiskonferenssi on keskeisessä asemassa. Monien asiantuntijoiden mielestä konferenssi on melkein yhtä tärkeä kuin syyskuun yleiskokous ja joulukuun ilmastohuippukokous.

Ilman edistysaskeleita Addis Abebassa ei syyskuun huippukokouksen lopputulema epävarma.

17 tavoitetta

 1. Köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissa kaikkialta
 2. Nälän poistaminen, ruokaturvan saavuttaminen, ravitsemuksen parantaminen ja kestävän maatalouden edistäminen
 3. Terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaiken ikäisille ihmisille
 4. Kaikille avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen takaaminen ja elinikäiset oppimismahdollisuudet kaikille
 5. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen
 6. Veden saannin ja kestävän käytön sekä sanitaation varmistaminen kaikille
 7. Edullisen, luotettavan, kestävän ja uudenaikaisen energian varmistaminen kaikille
 8. Kaikkia koskevan kestävän talouskasvun, täyden ja tuottavan työllisyyden sekä säällisten työpaikkojen edistäminen
 9. Kestävän infrastruktuurin rakentaminen, kestävän teollisuuden ja innovaatioiden edistäminen
 10. Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä
 11. Turvalliset ja kestävät kaupungit ja asuinyhdyskunnat
 12. Kestävien kulutus- ja tuotantotapojen varmistaminen
 13. Kiireellisten toimenpiteiden toteuttaminen taistelussa ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan (linjassa YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen UNFCCC:n kanssa)
 14. Valtamerten, merten ja meren tarjoamien luonnonvarojen säilyttäminen ja niiden kestävän käytön edistäminen
 15. Maaekosysteemien suojelu, niiden palauttaminen ennalleen ja kestävän käytön edistäminen, metsien kestävä käyttö, taistelu aavikoitumista vastaan, maaperän köyhtymisen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen
 16. Rauhanomaisten ja inklusiivisten yhteiskuntien edistäminen kestävän kehityksen saavuttamiseksi, kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin. Tehokkaiden ja vastuullisten instituutioiden rakentaminen kaikilla tasoilla.
 17. Vahvemman tuen tarjoaminen kestävän kehityksen toimeenpanoon ja globaalin kumppanuuden elvyttäminen